ثبت نام

اطلاعیه ثبت نام دکتری

فرم شماره یک

اینجانب با توجه به اینکه حد نصاب نمره آزمون دکتری ۱۳۹۸ را برای آن دانشگاه احراز نموده ام در خواست شرکت در مصاحبه تخصصی آن دانشگاه را دارم.
 

One file only.
5 مگابایت limit.
Allowed types: gif jpg png svg.
One file only.
5 مگابایت limit.
Allowed types: gif jpg png svg pdf.

 

کارشناسی:

 

کارشناسی ارشد:

 

رشته پذیرش شده: