رفتن به محتوای اصلی

دانشگاه صنعتی سجاد

افتخارات

پاره ‏ای از موفقیت‏ های علمی-دانشجویی چند سال اخیر دانشگاه صنعتی سجاد

الف: آزمون سراسری كارشناسی ارشد ناپیوسته

 •     قبولی بیش از ۵۷۳ نفر از دانشجویان دانشگاه در آزمون سراسری کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه های دولتی سال ۱۳۹۵
 •     قبولی بیش از ۵۰۴ نفر از دانشجویان دانشگاه در آزمون سراسری كارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه‏ های دولتی سال ۱۳۹
 •     قبولی بیش از ۳۶۰ نفر از دانشجویان دانشگاه در آزمون سراسری كارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه‏ های دولتی سال ۱۳۹۳
 •     قبولی بیش از ۳۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه در آزمون سراسری كارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه‏ های دولتی سال ۱۳۹۲
 •     قبولی بیش از ۱۹۹ نفر از دانشجویان دانشگاه در آزمون سراسری كارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه‏ های دولتی سال ۱۳۹۱
 •     قبولی بیش از ۲۰۹ نفر از دانشجویان دانشگاه در آزمون سراسری كارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه‏ های دولتی سال ۱۳۹۰
 •    کسب رتبه۴ آزمون سراسری كارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۲ مجموعه مهندسی كامپیوتر
 •    کسب رتبه ۲۹ آزمون سراسری كارشناسی ارشد ناپیوسته سال۱۳۹۲ مجموعه مدیریت
 •   کسب رتبه‏ های ۸۵ و ۱۹۴ و ۳۱۰ و ۴۴۵ آزمون سراسری كارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۲ مجموعه مهندسی كامپیوتر
 •    کسب رتبه ‏های ۱۸۹ و ۲۰۵ آزمون سراسری كارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۲ مجموعه مهندسی فناوری
 •    کسب رتبه ۱۷ آزمون سراسری كارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۱ مجموعه مهندسی كامپیوتر

ب: المپیاد علمی–دانشجویی كشور

 •     راهیابی ۳ نفر از دانشجویان به مرحله نهایی بیست­ ودومین المپیاد علمی- دانشجویی كشور(مهندسی كامپیوتر و مهندسی عمران) سال ۱۳۹۶
 •     راهیابی ۲ نفر از دانشجویان به مرحله نهایی بیست­ ویکمین المپیاد علمی- دانشجویی كشور(مهندسی كامپیوتر) سال ۱۳۹۵
 •     کسب رتبه ۱۳و ۲۴مرحله نهایی بیست و یکمین المپیاد علمی- دانشجویی كشور(مهندسی كامپیوتر) سال ۱۳۹۵
 •     راهیابی ۲ نفر از دانشجویان به مرحله نهایی بیستمین المپیاد علمی- دانشجویی كشور(مهندسی كامپیوتر) سال ۱۳۹۴
 •     کسب رتبه ۳ مرحله نهایی هجدهمین المپیاد علمی- دانشجویی كشور(مهندسی كامپیوتر) سال ۱۳۹۲
 •     کسب رتبه ۲۵ مرحله نهایی هجدهمین المپیاد علمی- دانشجویی كشور(مهندسی كامپیوتر) سال ۱۳۹۲
 •     کسب رتبه ۲۷ مرحله نهایی هفدهمین المپیاد علمی-دانشجویی كشور (مهندسی كامپیوتر) سال ۱۳۹۱
 •     کسب رتبه ۱۰ مرحله نهایی شانزدهمین المپیاد علمی- دانشجویی كشور(مهندسی عمران) سال ۱۳۹۰
 •     کسب رتبه ۲۶ مرحله نهایی شانزدهمین المپیاد علمی- دانشجویی كشور(مهندسی عمران) سال ۱۳۹۰
 •     کسب رتبه ۲۲ مرحله نهایی شانزدهمین المپیاد علمی- دانشجویی كشور(مهندسی كامپیوتر)سال ۱۳۹۰
 •     انتخاب ۹ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی سجاد در بین ۱۵ نفر منتخبین رشته برق و کامپیوتر و عمران مرحله مقدماتی بیستمین المپیاد علمی، دانشجویی در بین موسسات غیرانتفاعی غیردولتی استان‏های شرق کشور (قطب ۳) سال ۱۳۹۴
 •     انتخاب ۸ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی سجاد در بین ۱۲ نفر منتخبین رشته برق و کامپیوتر و عمران مرحله مقدماتی نوزدهمین المپیاد علمی، دانشجویی در بین موسسات غیرانتفاعی غیردولتی استان‏ های شرق کشور (قطب ۳) سال ۱۳۹۳
 •     انتخاب ۱۱ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی سجاد در بین ۱۲ نفر منتخبین رشته برق و کامپیوتر و عمران مرحله مقدماتی هجدهمین المپیاد علمی، دانشجویی در بین موسسات غیرانتفاعی غیردولتی استان‏ های شرق کشور (قطب ۳) سال ۱۳۹۲
 •     انتخاب ۱۱ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی سجاد در بین ۱۵ نفر منتخبین رشته برق و کامپیوتر و عمران مرحله مقدماتی هفدهمین المپیاد علمی، دانشجویی در بین موسسات غیرانتفاعی غیردولتی استان‏های شرق کشور (قطب ۳) سال۱۳۹۱
 •     انتخاب ۱۳ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی سجاد در بین ۱۵ نفر منتخبین رشته برق و کامپیوتر و عمران مرحله مقدماتی شانزدهمین المپیاد علمی، دانشجویی در بین موسسات غیرانتفاعی غیردولتی استان ‏های شرق کشور (قطب ۳) سال ۱۳۹۰


ج: مسابقاتA.C.M در منطقه غرب آسیا

 •     کسب رتبه۲ مسابقات چالشی در پانزدهمین دوره از مسابقات A.C.M منطقه ای غرب آسیا(برگزار شده در دانشگاه صنعتی شریف) سال ۱۳۹۵
 •     کسب رتبه ۱۲دانشگاهی در چهاردهمین دوره از مسابقاتA.C.M منطقه ای غرب آسیا(برگزار شده در دانشگاه صنعتی شریف) سال ۱۳۹۵
 •     کسب رتبه ۳ مسابقات چالشی در پانزدهمین دوره از مسابقات A.C.M منطقه ای غرب آسیا(برگزار شده در دانشگاه صنعتی شریف) سال ۱۳۹۲
 •     کسب رتبه ۱۲دانشگاهی در چهاردهمین دوره از مسابقاتA.C.M منطقه ای غرب آسیا(برگزار شده در دانشگاه صنعتی شریف) سال ۱۳۹۱
 •     کسب رتبه ۱۰ دانشگاهی در سیزدهمین دوره از مسابقات A.C.M منطقه ای غرب آسیا(برگزار شده در دانشگاه صنعتی شریف) سال ۱۳۹۰

د: مسابقات علمی–دانشجویی

 •     كسب رتبه ۷ در مسابقات ملی بتن (برگزار شده در دانشكده فنی شهید منتظری ) سال ۱۳۹۱
 •    كسب رتبه ۲ در اولین دوره مسابقات كشوری سازه ‏های ماكارونی (برگزار شده در دانشگاه آزاد اسلامی كرمان ) سال ۱۳۹۰