رفتن به محتوای اصلی

دانشگاه سجاد

افتخارات

پاره‌‏ای از موفقیت‏‌های علمی‌ - دانشجویی چند سال اخیر دانشگاه سجاد

الف: آزمون سراسری كارشناسی‌ارشد ناپیوسته

 • قبولی بیش از ۳۲۵ نفر از دانشجویان دانشگاه در آزمون سراسری کارشناسی‌ارشد ناپیوسته دانشگاه‌های دولتی سال ۱۴۰۰
 • قبولی بیش از ۳۳۲ نفر از دانشجویان دانشگاه در آزمون سراسری کارشناسی‌ارشد ناپیوسته دانشگاه‌های دولتی سال ۱۳۹۹
 • قبولی بیش از ۳۴۵ نفر از دانشجویان دانشگاه در آزمون سراسری کارشناسی‌ارشد ناپیوسته دانشگاه‌های دولتی سال ۱۳۹۸
 • قبولی بیش از ۴۶۲ نفر از دانشجویان دانشگاه در آزمون سراسری کارشناسی‌ارشد ناپیوسته دانشگاه‌های دولتی سال ۱۳۹۷
 • قبولی بیش از ۴۸۵ نفر از دانشجویان دانشگاه در آزمون سراسری کارشناسی‌ارشد ناپیوسته دانشگاه‌های دولتی سال ۱۳۹۶
 • قبولی بیش از ۵۷۳ نفر از دانشجویان دانشگاه در آزمون سراسری کارشناسی‌ارشد ناپیوسته دانشگاه‌های دولتی سال ۱۳۹۵
 • قبولی بیش از ۵۰۴ نفر از دانشجویان دانشگاه در آزمون سراسری كارشناسی‌ارشد ناپیوسته دانشگاه‏‌های دولتی سال ۱۳۹۴
 • قبولی بیش از ۳۶۰ نفر از دانشجویان دانشگاه در آزمون سراسری كارشناسی‌ارشد ناپیوسته دانشگاه‏‌های دولتی سال ۱۳۹۳
 • قبولی بیش از ۳۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه در آزمون سراسری كارشناسی‌ارشد ناپیوسته دانشگاه‏‌های دولتی سال ۱۳۹۲
 • قبولی بیش از ۱۹۹ نفر از دانشجویان دانشگاه در آزمون سراسری كارشناسی‌ارشد ناپیوسته دانشگاه‏‌های دولتی سال ۱۳۹۱
 • قبولی بیش از ۲۰۹ نفر از دانشجویان دانشگاه در آزمون سراسری كارشناسی‌ارشد ناپیوسته دانشگاه‏‌های دولتی سال ۱۳۹۰
 • کسب رتبه ۴ آزمون سراسری كارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۲ مجموعه مهندسی كامپیوتر
 • کسب رتبه ۲۹ آزمون سراسری كارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۲ مجموعه مدیریت
 • کسب رتبه‏‌های ۸۵ و ۱۹۴ و ۳۱۰ و ۴۴۵ آزمون سراسری كارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۲ مجموعه مهندسی كامپیوتر
 • کسب رتبه‌های ۱۸۹ و ۲۰۵ آزمون سراسری كارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۲ مجموعه مهندسی فناوری
 • کسب رتبه ۱۷ آزمون سراسری كارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۱ مجموعه مهندسی كامپیوتر

ب: المپیاد علمی - دانشجویی كشور

 • کسب رتبه ۱۲ مرحله نهایی بیست‌ و‌ ششمین المپیاد علمی - دانشجویی كشور (مهندسی كامپیوتر) سال ۱۴۰۰
 • کسب رتبه ۲۵ مرحله نهایی بیست‌ و‌ چهارمین المپیاد علمی - دانشجویی كشور (مهندسی كامپیوتر) سال ۱۳۹۸
 • کسب رتبه ۹ و ۱۳ مرحله نهایی بیست‌ و‌ سومین المپیاد علمی - دانشجویی كشور (مهندسی كامپیوتر) سال ۱۳۹۷
 • کسب رتبه ۱۰ و ۱۷ مرحله نهایی بیست‌ و‌ دومین المپیاد علمی - دانشجویی كشور (مهندسی كامپیوتر) سال ۱۳۹۶
 • راهیابی ۳ نفر از دانشجویان به مرحله نهایی بیست­‌ و دومین المپیاد علمی‌ - دانشجویی كشور (مهندسی كامپیوتر و مهندسی عمران) سال ۱۳۹۶
 • کسب رتبه ۱۳ و ۲۴ مرحله نهایی بیست‌و‌یکمین المپیاد علمی - دانشجویی كشور (مهندسی كامپیوتر) سال ۱۳۹۵
 • راهیابی ۲ نفر از دانشجویان به مرحله نهایی بیستمین المپیاد علمی - دانشجویی كشور (مهندسی كامپیوتر) سال ۱۳۹۴
 • کسب رتبه ۳ مرحله نهایی هجدهمین المپیاد علمی - دانشجویی كشور (مهندسی كامپیوتر) سال ۱۳۹۲
 • کسب رتبه ۲۵ مرحله نهایی هجدهمین المپیاد علمی - دانشجویی كشور (مهندسی كامپیوتر) سال ۱۳۹۲
 • کسب رتبه ۲۷ مرحله نهایی هفدهمین المپیاد علمی - دانشجویی كشور (مهندسی كامپیوتر) سال ۱۳۹۱
 • کسب رتبه ۱۰ مرحله نهایی شانزدهمین المپیاد علمی - دانشجویی كشور (مهندسی عمران) سال ۱۳۹۰
 • کسب رتبه ۲۶ مرحله نهایی شانزدهمین المپیاد علمی - دانشجویی كشور (مهندسی عمران) سال ۱۳۹۰
 • کسب رتبه ۲۲ مرحله نهایی شانزدهمین المپیاد علمی - دانشجویی كشور (مهندسی كامپیوتر) سال ۱۳۹۰
 • انتخاب ۹ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی سجاد در بین ۱۵ نفر منتخبین رشته برق و کامپیوتر و عمران مرحله مقدماتی بیستمین المپیاد علمی - دانشجویی در بین موسسات غیرانتفاعی غیردولتی استان‏‌های شرق کشور (قطب ۳) سال ۱۳۹۴
 • انتخاب ۸ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی سجاد در بین ۱۲ نفر منتخبین رشته برق و کامپیوتر و عمران مرحله مقدماتی نوزدهمین المپیاد علمی - دانشجویی در بین موسسات غیرانتفاعی غیردولتی استان‏‌های شرق کشور (قطب ۳) سال ۱۳۹۳
 • انتخاب ۱۱ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی سجاد در بین ۱۲ نفر منتخبین رشته برق و کامپیوتر و عمران مرحله مقدماتی هجدهمین المپیاد علمی - دانشجویی در بین موسسات غیرانتفاعی غیردولتی استان‏‌های شرق کشور (قطب ۳) سال ۱۳۹۲
 • انتخاب ۱۱ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی سجاد در بین ۱۵ نفر منتخبین رشته برق و کامپیوتر و عمران مرحله مقدماتی هفدهمین المپیاد علمی - دانشجویی در بین موسسات غیرانتفاعی غیردولتی استان‏‌های شرق کشور (قطب ۳) سال ۱۳۹۱
 • انتخاب ۱۳ نفر از دانشجویان دانشگاه صنعتی سجاد در بین ۱۵ نفر منتخبین رشته برق و کامپیوتر و عمران مرحله مقدماتی شانزدهمین المپیاد علمی - دانشجویی در بین موسسات غیرانتفاعی غیردولتی استان‌‏های شرق کشور (قطب ۳) سال ۱۳۹۰

ج: مسابقات A.C.M در منطقه غرب آسیا

 • کسب رتبه ۱۳ مسابقات چالشی در بیست و یکمین دوره از مسابقات A.C.M منطقه‌ای غرب آسیا (برگزار‌ شده در دانشگاه صنعتی شریف) سال ۱۳۹۸
 • کسب رتبه ۱۲ مسابقات چالشی در بیستمین دوره از مسابقات A.C.M منطقه‌ای غرب آسیا (برگزار‌ شده در دانشگاه صنعتی شریف) سال ۱۳۹۷
 • کسب رتبه ۱۲ مسابقات چالشی در نوزدهمین دوره از مسابقات A.C.M منطقه‌ای غرب آسیا (برگزار‌ شده در دانشگاه صنعتی شریف) سال ۱۳۹۶
 • کسب رتبه ۱۲ دانشگاهی در هجدهمین دوره از مسابقات A.C.M منطقه‌ای غرب آسیا (برگزار‌ شده در دانشگاه صنعتی شریف) سال ۱۳۹۵
 • کسب رتبه ۳ مسابقات چالشی در پانزدهمین دوره از مسابقات A.C.M منطقه‌ای غرب آسیا (برگزار شده در دانشگاه صنعتی شریف) سال ۱۳۹۲
 • کسب رتبه ۱۲ دانشگاهی در چهاردهمین دوره از مسابقات A.C.M منطقه‌ای غرب آسیا (برگزار شده در دانشگاه صنعتی شریف) سال ۱۳۹۱
 • کسب رتبه ۱۰ دانشگاهی در سیزدهمین دوره از مسابقات A.C.M منطقه‌ای غرب آسیا (برگزار‌ شده در دانشگاه صنعتی شریف) سال ۱۳۹۰

د: مسابقات علمی - دانشجویی

 • كسب رتبه ۳ در مسابقات بتن خود تراکم در دومین جشنواره ملی بتن سال ۱۳۹۵
 • كسب رتبه ۷ در مسابقات ملی بتن (برگزار شده در دانشكده فنی شهید منتظری) سال ۱۳۹۱
 • كسب رتبه ۲ در اولین دوره مسابقات كشوری سازه‌های ماكارونی (برگزار شده در دانشگاه آزاد اسلامی كرمان) سال ۱۳۹۰