رفتن به محتوای اصلی

آموزشی

برنامه زمانی و مکانی تشکیل کلاس‌ها

 
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
*۱/۲۰۴

ترموديناميک
شيمی فيزيک مواد
گ ۱ - كهربائی

مباحث ويژه
(انتقال مطالب علمی و فنی)
گ ۱ - كهربائی
--- --- ---
*۱/۲۰۶ ---

محاسبات عددی
گ۱- موسوی نیک

برنامه‌نويسی كامپيوتر
برنامه‌نويسی كامپيوتر
(جبرانی)
گ۱– موسوی نیک

--- زبان تخصصی
گ ۲– موسوی نیک
۱/۲۱۰ --- --- --- --- ---
*۱/۲۱۶

مكانيک سيالات۲
مكانيک سيالات۲(جبرانی)
گ۱ - کهرم

اقتصادمهندسی

گ۱ - انضباطی

 

آمارمهندسی
گ ۱- انضباطی

محاسبات عددی
گ۱– موسوی نیک

 

مكانيک سيالات
مكانيک سيالات و
هيدروليک
گ ۲ - حدادسبزوار

 

*۱/۲۱۷

ارزيابی كاروزمان
گ ۱ - بانگيان تبريزی

ارزيابی كاروزمان
گ ۲ - بانگيان تبريزی

 

مدارمجتمع فركانس
راديويی (RFIC)
گ ۱ - مافی‌نژاد

راه‌آهن
گ۱ - نوروزی

كنترل كيفيت آماری
گ ۱ - انضباطی

 

۱/۲۱۸

 

 

اجرای ساختمان‌ها
با مصالح بنائی
سازه‌های بنايی
گ ۱ - عالمی

 

 

روسازی راه
گ ۱ - اسپلانيان

 

 
 
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
*۱/۲۰۴

ترموديناميک
شيمی فيزيک مواد
گ ۱ - كهربائی

مباحث ويژه
(انتقال مطالب علمی و فنی)
گ ۱- كهربائی

--- --- ---
*۱/۲۰۶ ---

محاسبات عددی
گ۱- موسوی نیک

 

برنامه‌نويسی كامپيوتر
برنامه‌نويسی كامپيوتر
(جبرانی)
گ۱– موسوی نیک

 

---

زبان تخصصی
گ ۲– موسوی نیک

 

۱/۲۱۰ --- --- --- --- ---
*۱/۲۱۶

مكانيک سيالات۲
مكانيک سيالات۲(جبرانی)
گ۱ - کهرم

اقتصاد مهندسی
گ ۱ - انضباطی

 

آمارمهندسی
گ ۱ - انضباطی

 

محاسبات عددی
گ۱– موسوی نیک

 

---
*۱/۲۱۷

ارزيابی كاروزمان
گ ۱ - بانگيان تبريزی

ارزيابی كاروزمان
گ ۲ - بانگيان تبريزی

 

مدارمجتمع فركانس
راديويی (RFIC)
گ ۱- مافی‌نژاد

 

راه‌آهن
گ۱ - نوروزی

-
۱/۲۱۸

 

 

اجرای ساختمان‌ها با
مصالح بنائی
سازه‌های بنايی
گ ۱- عالمی

 

 

روسازی راه
گ ۱ - اسپلانيان
-
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
*۱/۲۰۴

ترموديناميک مواد۱
گ ۱ - كهربائی

مقررات ملی ساختمان
گ ۲ - شكيباپور

--- ---

اصول مديريت ساخت
گ ۱– فرشید عالمی

*۱/۲۰۶

سازه‌های فولادی۱
گ ۱- شكيباپور

احتمال و كاربرد آن
گ ۱- باقری

---

برنامه‌نويسی كامپيوتر
گ ۱ - موسوی نيک

 

برنامه‌نويسی كامپيوتر
(جبرانی)
گ ۲ - موسوی نيک

۱/۲۱۰ --- --- --- --- ---
*۱/۲۱۶ مكانيک سيالات
مكانيک سيالات۱
گ ۱ - كهرم

سازه‌های بتن آرمه۲
گ ۱– سمر حاجی‌كاظمی

ارزيابی كاروزمان
گ ۱ - بانگيان تبريزی

برنامه ريزی و كنترل
توليد و موجودی‌ها۱
گ ۱ - بانگيان تبريزی

طرح‌ريزی واحدهای صنعتی
گ ۱- بانگيان تبريزی

*۱/۲۱۷

مبانی برق
گ ۱ - يوسفی

---

اصول شبیه سازی

گ۱ - باقری

--- ---
۱/۲۱۸ استاتيک ايستايی(جبرانی)
گ ۱ - سمر حاجی‌كاظمی 

تئوری پيشرفته مخابرات
گ ۱ - مولوی كاخكی

 

زبان تخصصی(برق)
زبان تخصصی(ناپيوسته برق)
گ ۱ - يوسفی

 
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
*۱/۲۰۴ ترموديناميک مواد۱
گ ۱- كهربایی
مقررات ملی ساختمان
گ ۲ - شكيباپور
--- --- اصول مديريت ساخت
گ ۱– فرشید عالمی 
*۱/۲۰۶ سازه‌های فولادی۱
گ ۱ - شكيباپور
--- --- برنامه‌نويسی كامپيوتر
گ۱–موسوی نیک
مبانی برنامه‌سازی کامپیوتر
گ۱–موسوی نیک
۱/۲۱۰ --- --- --- --- ---
*۱/۲۱۶ مكانيک سيالات
مكانيک سيالات۱
گ ۱ - كهرم

اقتصادمهندسی
گ ۱ - انضباطی

آمارمهندسی
گ ۱ - انضباطی
--- كنترل كيفيت آماری
گ ۱ - انضباطی
*۱/۲۱۷   سازه‌های بتن آرمه۲
گ ۱–سمر حاجی‌كاظمی
  ---  
۱/۲۱۸ استاتيک
ايستايی(جبرانی)
گ ۱ - سمر حاجی كاظمی
تئوری پيشرفته مخابرات
گ ۱ - مولوی كاخكی
  زبان تخصصی (برق)
زبان تخصصی(ناپيوسته برق)
گ ۱ - يوسفی
 
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
*۱/۲۰۴  آشنايی بازلزله و
اثر آن برسازه‌ها
اصول مهندسی زلزله
گ ۱ - عالمی
آشنایی با زلزله واثر آن برسازه ها
گ ۲ - عالمی
طراحی لرزه‌ای سازه‌ها
گ ۱ - شكيباپور
كيفيت توان الكتريكی
گ ۱ - قاينی
مهندسی پی
گ ۱ - يگانه خاكسار
*۱/۲۰۶ انقلاب اسلامی ايران
گ ۲ - رجبی مندی
تاريخ امامت
گ ۵ - رجبی مندی
مديريت و مقررات پيمان
گ ۱ - عالمی
مديريت ريسک پروژه
گ ۱ - رضايی نيک
---
۱/۲۱۰ ---   استاتيک
ايستايی(جبرانی)
گ ۲ - نجی 
سازه‌های بتن آرمه۱
ساختمان‌های بتن آرمه
گ ۱ - نجی
---
*۱/۲۱۶ مكانيک سيالات۲
گ۱ - کهرم
تحقيق درعمليات۲
گ ۱ - رضايی نيک
اصول شبيه‌سازی
گ ۱ - باقری
برنامه‌ريزی توليد
گ ۱ - باقری
روش اجزاء محدود
گ ۱ - نجی
*۱/۲۱۷ تجزيه و تحليل
تصميم گيری
گ ۱ - رضايی نيک
الكترونيک۲
گ ۱ - مافی‌نژاد
مدارمجتمع فركانس
راديويی (RFIC)
گ ۱ - مافی‌نژاد
سازه‌های فولادی پيشرفته
گ ۱- هاشمی
تحقيق در عمليات۱
گ ۱ - رضايی نيک
۱/۲۱۸ تحليل سازه‌ها۱
مكانيک ساختمان
گ ۱ - هاشمی
زبان تخصصی (برق)
گ ۲ - يوسفی
--- مقاومت مصالح۱
گ ۱ - شكيباپور
 
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
*۱/۲۰۴ آشنایی با زلزله و
اثر آن برسازه‌ها
اصول مهندسی زلزله
گ ۱ - عالمی
آشنایی با زلزله واثرآن بر سازه ها
گ ۲ - عالمی
سازه‌های بتن آرمه
پیشرفته
گ ۱ - حاجی كاظمی
تحقیق در عملیات۱
گ ۲ - رضایی نیک
مهندسی پی
گ ۱ - یگانه خاکسار
*۱/۲۰۶ انقلاب اسلامی ایران
گ ۲ - رجبی مندی
تاریخ امامت
گ ۵ - رجبی مندی
مدیریت و مقررات پیمان
گ ۱ - عالمی
سیستم‌های دیجیتال۱
گ ۲ - ایزدخواستی اصفهانی
ترمودینامیک مواد۱
گ ۱ - کهربائی
۱/۲۱۰ ---   استاتیک ایستایی
(جبرانی)
گ ۲ - نجی
سازه‌های بتن آرمه۱
گ ۱ - نجی
---
*۱/۲۱۶ مکانیک سیالات۲
گ۱ - کهرم
تحقیق درعملیات۲
گ ۱ - رضایی نیک
اصول شبیه‌سازی
گ ۱ - باقری
برنامه‌ريزی تولید
گ ۱ - باقری
روش اجزاء محدود
گ ۱ - نجی
*۱/۲۱۷

تجزیه و تحلیل
تصمیم‌گیری
گ ۱ - رضایی نیک

الکترونیک۲
گ ۱ - مافی‌نژاد
مدارمجتمع فرکانس
رادیویی(RFIC)
گ ۱ - مافی‌نژاد
سازه‌های فولادی‌
پیشرفته
گ ۱ - هاشمی
تحقیق در عملیات۱
گ ۱ - رضایی نیک
۱/۲۱۸ تحلیل سازه‌ها۱
مکانیک ساختمان
گ ۱- هاشمی
زبان تخصصی (برق)
گ ۲ - یوسفی
سازه‌های فولادی۱
گ ۱ - شکیباپور
مقاومت مصالح۱
گ ۱ - شکیباپور
 
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
*۱/۲۰۴ --- --- --- --- اجرای سازه‌های بتنی
گ ۱ - وفاكیش توحیدی
*۱/۲۰۶ سازه‌های فولادی۲
گ ۲ - هاشمی
--- برنامه‌نویسی کامپیوتر
برنامه‌نویسی کامپیوتر
(جبرانی)
گ۲ – موسوی نیک
سیستم‌های دیجیتال۱
گ ۲ - ایزدخواستی اصفهانی
تحقیق درعملیات۱
گ ۲ - رضایی نیک
۱/۲۱۰ --- --- --- --- ---
*۱/۲۱۶ مکانیک سیالات
 مکانیک سیالات۱
گ ۱ - کهرم
--- مبانی برق
گ ۱ - یوسفی
برنامه‌نویسی کامپیوتر
گ۱ – موسوی نیک

مبانی برنامه‌سازی
کامپیوتر
گ۱ – موسوی نیک

*۱/۲۱۷   --- --- تحقیق درعملیات۲
گ ۱ - رضایی نیک
علم مواد
گ ۱ - کهربائی
۱/۲۱۸ --- تحلیل سازه‌ها۱
مکانیک ساختمان
گ ۲ - هاشمی
تئوری پیشرفته مخابرات
گ ۱ - مولوی کاخکی
---  
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
*۱/۲۰۴ --- --- --- --- اجرای سازه‌های بتنی
گ ۱ - وفاکیش توحیدی
*۱/۲۰۶ سازه‌های فولادی۲
گ ۲ - هاشمی
--- برنامه‌نویسی کامپیوتر
برنامه‌نویسی کامپیوتر
(جبرانی)
گ۲ – موسوی نیک
سیستم‌های دیجیتال۱
گ ۲ - ایزدخواستی اصفهانی

تحقیق درعملیات۱
گ ۲ - رضایی نیک

۱/۲۱۰ --- --- --- --- ---
*۱/۲۱۶ مکانیک سیالات
 مکانیک سیالات۱
گ ۱ - کهرم
--- مبانی برق
گ ۱ - یوسفی
برنامه‌نویسی کامپیوتر
گ۲ – موسوی نیک
مبانی برنامه‌سازی
کامپیوتر
گ۱ – موسوی نیک
*۱/۲۱۷ --- تحقیق درعملیات۱
گ ۱ - رضایی نیک
--- تجزیه و تحلیل
تصمیم‌گیری
گ ۱ - رضایی نیک

ترمودینامیک
شیمی فیزیک مواد
گ ۱ - کهربائی

۱/۲۱۸ --- تحلیل سازه‌ها۱
مکانیک ساختمان
گ ۱ - هاشمی
تئوری پیشرفته مخابرات
گ ۱ - مولوی کاخکی
---  
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
*۱/۲۰۴ --- کیفیت توان الکتریکی
گ ۱ - قاینی
نظریه صف
گ ۱ - باقری
اصول بازاریابی
گ ۱ - انضباطی
سدهای خاکی
گ ۱ - یگانه خاکسار
*۱/۲۰۶ علم مواد
گ ۱ - کهربائی
احتمال و کاربرد آن
گ ۱ - باقری
تئوری جامع ماشین‌های
الکتریکی
گ ۱ - اورعی میرزمانی
(شروع از۱۳ الی ۱۶)
تئوری جامع ماشین‌های
الکتريکی
گ ۱ - اورعی میرزمانی
(شروع از۱۳ الی ۱۶)
تاسیسات مکانيکی
گ ۱ - محقق
۱/۲۱۰ --- --- --- سازه‌های فولادی۲
گ ۱ - شکیباپور
---
*۱/۲۱۶ برنامه‌ريزی وکنترل
تولید و موجودی‌ها۱
گ ۱ - بانگیان تبریزی
زبان تخصصی مکانیک
گ ۱ - یوسفی
ارزیابی كاروزمان
گ۲ – بانگیان تبریزی
سازه‌های فولادی پیشرفته
گ ۱ - هاشمی
طراحی لرزه‌ای سازه‌ها
گ ۱ - شکیباپور
*۱/۲۱۷ --- طرح‌ریزی واحدهای
صنعتی
گ ۱ - بانگیان تبریزی
سازه‌های بتن آرمه
پیشرفته
گ ۱ - حسن حاجی كاظمی
مدیریت ریسک پروژه
گ ۱ - رضایی نیک
برنامه‌ریزی عددصحیح
گ ۱ - رضایی نیک
۱/۲۱۸ سازه‌های بتن آرمه۲
گ ۱ – سمر حاجی کاظمی
استاتیک
 ایستایی(جبرانی)
گ ۱ – سمر حاجی کاظمی
اصول مهندسی زلزله
گ ۱ - عالمی
استاتیک
ایستایی(جبرانی)
گ ۲ - نجی
 
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
*۱/۲۰۴ --- کیفیت توان الکتریکی
گ ۱ - قاینی
--- اصول بازاریابی
گ ۱ - انضباطی
سدهای خاکی
گ ۱ - یگانه خاکسار
*۱/۲۰۶ علم مواد
گ ۱ - کهربائی
احتمال و کاربرد آن
گ ۱ - باقری
مدیریت و مقررات پیمان
گ ۱ - عالمی
روش اجزاء محدود
گ ۱ - نجی
تاسیسات مکانیکی
گ ۱ - محقق
۱/۲۱۰ --- --- --- سازه‌های فولادی۲
گ ۱ - شكيباپور
---
*۱/۲۱۶

برنامه‌ریزی و كنترل
تولید و موجودی‌ها۱
گ ۱ - بانگیان تبریزی

زبان تخصصی مکانیک
گ ۱ - یوسفی
--- برنامه‌ریزی تولید
گ ۱ - باقری
طراحی لرزه‌ای سازه‌ها
گ ۱ - شكیباپور
*۱/۲۱۷ --- طرح‌ریزی واحدهای
صنعتی
گ ۱ - بانگیان تبریزی
سازه‌های بتن آرمه
پیشرفته
گ ۱ - حسن حاجی كاظمی
مدیریت ریسک پروژه
گ ۱ - رضایی نیک
---
۱/۲۱۸     مقاومت مصالح۱
گ ۱ - شكیباپور
برنامه‌ريزی غیرخطی
گ ۱ - بانگیان تبریزی
سازه‌های بتن آرمه۱
گ ۱ - نجی
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
*۱/۲۰۴ ---   آزمايشگاه ممیزی انرژی
گ۱ - محمدیان
--- ---
*۱/۲۰۶ --- تئوری جامع ماشین‌های
الكتریكی
گ ۱ - اورعی میرزمانی
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
--- --- ---
۱/۲۱۰ --- --- --- --- ---
*۱/۲۱۶ --- مكانيک سيالات
 مكانيک سيالات و
هيدروليک
گ ۲ - حدادسبزوار
نظريه صف
گ ۱ - باقری
   
*۱/۲۱۷ برنامه‌ریزی عددصحیح
گ ۱ - رضایی نیک
آمار در شهرسازی
گ ۱ - خاور
آمار در شهرسازی
گ ۲ - خاور
--- برنامه‌ريزی غیرخطی
گ ۱ - بانگيان تبريزی
۱/۲۱۸ --- --- --- --- ---
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
*۱/۲۰۴ ---   آزمايشگاه مميزی انرژی
گ۱ - محمدیان
--- ---
*۱/۲۰۶ --- تكنولوژی و بازرسی جوش
و كارگاه
گ ۴ - یوسفی
--- --- ---
۱/۲۱۰ --- --- --- --- ---
*۱/۲۱۶ ---

مكانيک سيالات
مكانيک سيالات و
هيدروليک
گ ۲ - حدادسبزوار

نظريه صف
گ ۱ - باقری
   
*۱/۲۱۷ برنامه‌ريزی عددصحيح
گ ۱ - رضایی نيک
آمار در شهرسازی
گ ۱ - خاور
آمار در شهرسازی
گ ۲ - خاور
--- برنامه‌ريزی غيرخطی
گ ۱ - بانگيان تبريزی
۱/۲۱۸ --- --- --- --- ---
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
*۲/۱۰۱ الكترونيک ديجيتال پيشرفته
گ ۱ - رضايی ده سرخ
آشنائی بامعماری معاصر
گ ۱ - حجازی
بيوالكترومغناطيس
گ ۱- كفائی رضوی
--- ---
*۲/۱۰۲ ---     مقاومت مصالح وسازه های فلزی
گ۱ - کرمانی

ایستایی

گ۱ - کرمانی

*۲/۱۰۳ --- --- --- --- طراحی اجزاء۲
گ ۱ - حسينی 
*۲/۱۰۴ تبديل انرژی
گ ۱ - شمس
--- محيط زيست
مهندسی محيط زيست
گ ۱ - دليری
---


زبان خارجی(كارشناسی ناپيوسته برق)
گ ۲ - وحدتی

*۲/۱۰۵ ديناميک
گ ۱ - ميرجليلی
نقشه برداری۱وعمليات
گ۱ – بهروش
(شروع از۱۰ الی ۱۳)
روش های تعمير
ونگهداری ساختمان
گ 1 - امام

طراحی سيستم های ريزپردازنده ای
گ ۱ - خطيبی

 

ميكروپروسسور
اصول ميكروكامپيوتر
گ ۱ - خطيبی
*۲/۱۰۶ بوم شناسی و برنامه ريزی و
طراحی محيطی
گ ۱ - لشكری
مباحث ويژه۱
(ريزسيستم های قابل كاشت دربدن)
گ ۱ - روانشاد
خواص فيزيكی مواد۲
گ ۱ - صبا

---

---
*۲/۱۰۷   رياضی عمومي۱
گ ۱ - اشرف زاده
ترموديناميک۲
ترموديناميک مهندسی۲
گ ۱ - ماموريان
ترمودینامیک۱
ترموديناميک مهندسی۱
گ ۱ - ماموريان
 
*۲/۱۰۹ سيستم های كنترل خطی
گ ۱ - نوری
مقدمه ای برهوش
محاسباتی وزيستی
گ ۱ - نوری
مهندسی ترابری
گ ۱ - نادری
فيزيک پزشكی
گ۱ - كفائی رضوی
رياضی عمومی۱
گ۶ - الياسی
*۲/۲۰۱
---

---
الكترونيك۲
گ ۱ - رضايی ده سرخ

---
برنامه نويسی كامپيوتر
(صنايع)
گ ۱ - محمد زاده
۲/۲۰۲ مبانی الكترونيک
گ ۱ - عاشوری اشكلك

---

---
ماشين مخصوص
گ ۱ - احمدنيا
ريخته گری۱
گ۱ - مولودی
۲/۲۰۳ اخلاق كاربردی
گ ۱ - قمری
فارسی
گ ۱ - پناهی

---

---
انديشه اسلامی ۲
گ ۳ - جوان خوش خلق
۲/۲۰۴ انديشه اسلامی۱
گ ۱۰ - صفدری
انديشه اسلامی۱
گ ۸ - صفدری
انقلاب اسلامی ايران
گ ۱ - عجم
انقلاب اسلامی ايران
گ ۳ - عجم

---
۲/۲۰۵
---

---
الكترونيک۱
گ ۲ - ناصريان
زبان خارجی
گ ۱ - دارابی

---
۲/۲۰۶‍ --- ---   --- ---
*۲/۲۰۷ فیزیک۱
گ۷ – طاهری مقدم
  فيزيک۲
گ ۵ - طاهری مقدم
  فيزيک۲
گ ۶ - طاهری مقدم

ریاضی عمومی۱

گ۱ - عجمی


---
*۲/۲۰۹ سيستم های ديجيتال۱
گ ۱ - حسن پور دربان

---
  ماشين های الكتريكی۳
گ۱ - احمدنيا
رياضی عمومی۱
گ ۱۰ - حيدری

معادلات دیفرانسیل

گ۱۳ - حیدری

۲/۳۰۲
---

---
فرآيندهای شكل دهی
و ساخت بيومتريال ها
گ ۱ - گل مكانيون
خواص مكانيكی مواد۱
گ ۱ - گل مكانيون

---
۲/۳۰۳ --- --- --- --- ---
۲/۳۰۴ --- --- --- --- ---
۲/۳۰۵ معادلات ديفرانسيل
گ ۱۰ - گلستانی نژاد
رياضی عمومی۲
گ۳ - گلستانی نژاد
رياضی عمومی۲
گ ۱۱ - عجمی
  ماشين الكتريكی۱
گ ۲ - ضيايی
۲/۳۰۶ مدارالكتريكی۲
گ۱- روانشاد
مدارهای الكتريكی۱
گ ۲ - اقبال
  معادلات ديفرانسيل
گ ۱۲ - اشرف زاده
رياضی عمومی۲
گ ۱۰ - اشرف زاده
 
*۲/۳۰۷ پردازش سيگنالهای پزشكی
گ ۱ - سربيشه ئی
تحليل سيستم های انرژی الكتريكی۲
بررسی سيستم های قدرت۲
گ ۲ - حسن پور دربان

---

---

---
*۲/۳۰۸ فيزيک۲
گ ۳ - ميرخانی
الكترومغناطيس
گ ۲- ميرخانی

---

---

---
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
*۲/۱۰۱ تئوری و فناوری ساخت
افزاره های نيم رسانا
گ ۱ - رضايی ده سرخ
آشنائی بامعماری معاصر
گ ۱ - حجازی

بیوالكترومغناطیس
گ ۱ - كفائی رضوی

---

مبانی شیمی(۱)
 شیمی عمومی(۱)
گ ۳ - دهقانی محمدآبادی

*۲/۱۰۲ رياضيات گسسته
گ ۲ - زارعی سبزوار
   

مقاومت مصالح وسازه های فلزی
گ۱ - کرمانی

ایستاپی
گ۱ - کرمانی
*۲/۱۰۳ --- --- --- ---

انرژی باد
گ ۱ - حسینی

*۲/۱۰۴ --- ---

محیط زیست
مهندسی محیط زیست
گ ۱ - دلیری

---

زبان خارجی
زبان خارجی(كارشناسی ناپیوسته برق)
گ ۲ - وحدتی

*۲/۱۰۵ ديناميک
گ ۱ - ميرجليلی

نقشه برداری۱وعملیات
گ۱ – بهروش
(شروع از۱۰ الی ۱۳)

روش های تعمیر
ونگهداری ساختمان
گ ۱ - امام

 

طراحی سیستم های
ریزپردازنده ای
گ ۱ - خطیبی

میكروپروسسور
اصول میكروكامپیوتر
گ ۱ - خطیبی

*۲/۱۰۶ بوم شناسی و برنامه ريزی
و طراحی محيطی
گ ۱ - لشكری

مباحث ویژه۱
(ریزسیستم های قابل كاشت دربدن)
گ ۱ - روانشاد

 

خواص فیزیكی مواد۲
گ ۱ - صبا---

مكانیک سیالات
مكانیک سیالات وهیدرولیك
گ ۱ - كاهانی میری

*۲/۱۰۷  

ریاضی عمومی۱
گ ۱ - اشرف زاده

ترمودینامیک۲
ترمودینامیک مهندسی۲
گ ۱ - ماموریان

ترمودینامیک۱
ترمودینامیک مهندسی۱
گ ۱ - ماموریان

 

*۲/۱۰۹ سيستم های كنترل خطی
گ ۱ - نوری

مقدمه ای برهوش محاسباتی
وزیستی
گ ۱ - نوری

مهندسی ترابری
گ ۱ - نادری

      بیوشیمی
گ ۱ - كفائی رضوی


---
*۲/۲۰۱
---

---

الكترونیک۲
گ ۱ - رضایی ده سرخ


---

برنامه نویسی كامپیوتر(صنایع)
گ ۱ - محمد زاده

۲/۲۰۲ مبانی الكترونيک
گ ۱ - عاشوری اشكلك

---

---

ماشین مخصوص
گ ۱ - احمدنیا

ریخته گری۱
گ ۱ - مولودی

۲/۲۰۳ اخلاق كاربردی
گ ۱ - قمری

فارسی
گ ۱ - پناهی


---

---

اندیشه اسلامی ۲
گ ۳ - جوان خوش خلق

۲/۲۰۴ انديشه اسلامی ۱
گ ۱۰ - صفدری

اندیشه اسلامی ۱
گ ۸ - صفدری

انقلاب اسلامی ایران
گ ۱ - عجم

انقلاب اسلامی ایران
گ ۳ - عجم


---
۲/۲۰۵
---

---

الكترونیک۱
گ ۲ - ناصریان

زبان خارجی
گ ۱ - دارابی


---
۲/۲۰۶ --- --- --- --- ---
*۲/۲۰۷ فیزیک۱
گ۷ – طاهری مقدم

فیزیک۲
گ ۵ - طاهری مقدم

فیزیک۲
گ ۶ - طاهری مقدم

ریاضی عمومی۱
گ ۲ - عجمی

---
*۲/۲۰۹ سيستم های ديجيتال۱
گ ۱ - حسن پور دربان

مدارهای مخابراتی
گ ۱ - رضایی ده سرخ

ماشین های الكتریكی۳
گ ۱ - احمدنیا

ریاضی عمومی۱
گ ۱۰ - حیدری

معادلات دیفرانسیل
گ ۱۳ - حیدری
۲/۳۰۲
---

 

---

فرآیندهای شكل دهی و
ساخت بیومتریال ها
گ ۱ - گل مكانیون

خواص مكانیكی مواد۱
گ ۱ - گل مكانیون


---
۲/۳۰۳ --- --- --- --- ---
۲/۳۰۴ --- --- --- --- ---
۲/۳۰۵ معادلات ديفرانسيل
گ ۱۰ - گلستانی نژاد

ریاضی عمومی۲
گ ۳ - گلستانی نژاد

ریاضی عمومی۲
گ ۱۱ - عجمی

 

ماشین الكتریكی۱
گ ۲ - ضیایی

۲/۳۰۶ مدارالكتريكی۲
گ ۱ - روانشاد

مدارهای الكتریكی۱
گ ۲ - اقبال

معادلات دیفرانسیل
گ ۱۲ - اشرف زاده

ریاضی عمومی۲
گ ۱۰ - اشرف زاده

 

*۲/۳۰۷ پردازش سيگنالهای پزشكی
گ ۱ - سربيشه ئی

تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی۲
بررسی سیستم های قدرت۲
گ ۱ - حسن پور دربان


---

---

---
*۲/۳۰۸ فيزيک۲
گ ۳ - ميرخانی

الكترومغناطیس
گ ۲ - میرخانی


---

---

---
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
*۲/۱۰۱ --- استاتیک ومقاومت مصالح
درمهندسی پزشکی
گ ۳ - سزاوار

بیوفیزیک
گ ۱ - كفائی رضوی

ماشین آلات ساختمانی
گ۱ - علیپور
كنترل‌كننده صنعتی
كنترل‌كننده‌های صنعتی
گ ۱ - پورعليزاده مقدم
*۲/۱۰۲ آمارواحتمالات
گ ۱ - شکراللهی
نقشه برداری۱وعمليات
گ ۲ – بهروش
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
--- اخلاق كاربردی
گ ۸ - مجيدی بيلندی
دانش خانواده وجمعيت
گ ۸ - مجيدی بيلندی
*۲/۱۰۳ زبان تخصصی
گ ۱ - راشد
كنترل غيرخطی
گ ۱ - اقبال
نحوه اجرای تاسيسات
برقی ساختمان
گ۱ - محسنی
انرژی باد
گ ۱ - سیدفرهاد حسينی
طراحی اجزاء۲
گ ۱ - سیدفرهاد حسينی
*۲/۱۰۴ --- آشنائی بامعماری معاصر
گ۲ - رضازاده
راهسازی
گ ۱ - رحيمی
   
*۲/۱۰۵ تاريخ امامت
گ ۶ - غفاری‌نژاد
--- --- --- آناتومی
گ۳ – رستگار مقدم حجاز
*۲/۱۰۶ زبان تخصصی مهندسی پزشكی
گ ۱ - روانشاد
زبان تخصصی
گ ۱ - اسلامی
كنترل چندمتغيره
گ ۱ - نوری
  مبانی سياستگذاری انرژی
گ ۱ - سپهر
*۲/۱۰۷ --- --- رياضی عمومی۱
گ ۲ - عجمی
اقتصادعمومی۲
گ ۳ - علیزاده
مبانی مديريت شهری
گ ۱ - آزاده حسينی
*۲/۱۰۹ سيستم های كنترل ديجيتال
سيستم های كنترل ديجيتال
وغيرخطی(جبرانی ارشد)
گ ۱ - نوری
كنترل صنعتی
گ ۱ - نوری
معادلات ديفرانسيل
معادلات ديفرا نسيل(ناپيوسته برق)
گ ۱ - احسانی سرخ آبادی
فيزيک۱
گ ۲ - كيانی نسب
فيزيک۲
گ ۷ - كيانی نسب
*۲/۲۰۱ انديشه اسلامی ۱
گ ۵ - سقاب گندم آبادی
اخلاق كاربردی
گ ۳ - سقاب گندم آبادی
--- --- برنامه نويسی كامپيوتر(صنايع)
گ ۱ - محمد زاده
۲/۲۰۲   مكانيک خاک
 مكانيک خاک ومهندسی پی
گ ۲ - راشد
مبانی اقتصاد
گ ۱ - علیزاده
--- طراحی خطوط هوايی انتقال انرژی
و پروژه مباحث ويژه(طرح خط)
گ ۱ - علی آبادی
۲/۲۰۳ --- --- انقلاب اسلامی ايران
گ ۱۰ - دانشمندی
انقلاب اسلامی ايران
گ ۱۲ - دانشمندی
---
۲/۲۰۴ --- --- --- تفسيرموضوعی قرآن
گ ۶ - سليمانی
تفسيرموضوعی قرآن
گ ۸ - سليمانی
۲/۲۰۵ --- --- --- --- ---
۲/۲۰۶ اصول سيستم های مخابراتی
گ ۱ - سربيشه ئی
--- --- --- ---
*۲/۲۰۷ فیزیک۱
گ۷ – طاهری مقدم
فيزيک۲
گ ۵ - طاهری مقدم
فيزيک۲
گ ۶ - طاهری مقدم

رياضی عمومی۲
گ ۱۳ - احسانی سرخ آبادی

ماشين الكتريكی۲
گ ۱ - احمدنيا
*۲/۲۰۹ سيستم های ديجيتال۱
مدارهای منطقی
گ ۱ - حسن پور دربان
ديناميک وارتعاشات
درمهندسی پزشكی
گ ۱ - كلانی
سيستم های ديجيتال۲
گ ۲ - رضايی ده سرخ
اصول سيستم های مخابراتی
گ ۲ - عابد هدتنی
تجهيزات عمومی بيمارستان‌ها
وكلينيک‌های پزشكی
گ ۱ - اكبری
۲/۳۰۲ --- --- --- --- ---
۲/۳۰۳ --- --- --- --- ---
۲/۳۰۴ --- --- --- --- ---
۲/۳۰۵ رياضی عمومی۲
گ ۱۵ - جعفرزاده
رياضی عمومی۲
گ ۱۶ - جعفرزاده
---  

هیدرولیک وآزمایشگاه

گ۱ - میرابی

۲/۳۰۶ مدارهای الكتريكی۱
گ ۲ - اقبال
ریاضی عمومی۱
گ ۱ - احسانی سرخ آبادی
كدگذاری كانال
گ ۱ - عابد هدتنی

معادلات ديفرانسيل
گ ۸ - عجمی

رياضی عمومی۲
گ ۱۲ - عجمی
*۲/۳۰۷ فيلترهای وفقی
 مباحث ويژه(فيلترهای وفقی)
گ ۱ - احدی اخلاقی
الكترومغناطيس
گ ۱ - احدی اخلاقی
مقاومت مصالح۲
گ ۱ - كلانی
دینامیک
گ ۱ - كلانی
---
*۲/۳۰۸ الكترومغناطيس
گ ۲ - ميرخانی
فيزيک۲
گ ۳ - ميرخانی
--- --- ---
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
*۲/۱۰۱ --- ---

بيوفيزيک
گ ۱ - كفائی رضوی

ماشین آلات ساختمانی
گ۱ - علیپور
كنترل‌كننده صنعتی
كنترل‌كننده های صنعتی
گ ۱ - پورعليزاده مقدم
*۲/۱۰۲ آمارواحتمالات
گ ۱ - شکراللهی
نقشه برداری۱وعمليات
گ ۲ – بهروش
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
--- اخلاق كاربردی
گ ۸ - مجيدی بيلندی
دانش خانواده وجمعيت
گ ۸ - مجيدی بيلندی
*۲/۱۰۳ زبان تخصصی
گ ۱ - راشد
كنترل غيرخطی
گ ۱ - اقبال
نحوه اجرای تاسيسات برقی ساختمان
گ۱ - محسنی
انرژی باد
گ ۱ - سیدفرهاد حسينی
طراحی اجزاء۲
گ ۱ - سیدفرهاد حسينی
*۲/۱۰۴ اصول حسابداری وهزينه يابی
گ ۱ - ظفرغلامرضازاده نوغان
آشنائی بامعماری معاصر
گ۲ - رضازاده
راهسازی
گ ۱ - رحيمی
   
*۲/۱۰۵ تاريخ امامت
گ ۶ - غفاری نژاد
استاتيک ومقاومت مصالح
درمهندسی پزشكی
گ ۱ - خسروان
استاتيک ومقاومت مصالح
درمهندسی پزشكی
گ ۲ - خسروان
--- آناتومی
گ۳ – رستگار مقدم حجاز
*۲/۱۰۶ زبان تخصصی مهندسی پزشكی
گ ۱ - روانشاد
زبان تخصصی
گ ۱ - اسلامی
كنترل چندمتغيره
گ ۱ - نوری
  اصول کارائی انرژی
گ ۱ - سپهر
*۲/۱۰۷ --- تحليل سيستم های انرژی الكتريكی۲
بررسی سيستم های قدرت۲
گ ۱ - حسن پور دربان
--- اقتصادعمومی۲
گ ۳ - علیزاده
مبانی مديريت شهری
گ ۱ - آزاده حسينی
*۲/۱۰۹ سيستم‌های كنترل ديجيتال
 سيستم‌های كنترل ديجيتال
وغيرخطی(جبرانی ارشد)
گ ۱ - نوری
مقدمه‌ای برهوش محاسباتی وزيستی
گ ۱ - نوری
معادلات ديفرانسيل
معادلات ديفرا نسيل(ناپيوسته برق)
گ ۱ - احسانی سرخ آبادی
فيزيک۱
گ ۲ - كيانی‌نسب
فيزيک۲
گ ۷ - كيانی‌نسب
*۲/۲۰۱ انديشه اسلامی ۱
گ ۵ - سقاب گندم آبادی
اخلاق كاربردی
گ ۳ - سقاب گندم آبادی
--- مديريت پروژه‌هایIT
گ ۱ - زارع رشكوئيه
برنامه‌نويسی كامپيوتر(صنايع)
گ ۱ - محمد زاده
۲/۲۰۲   مكانيک خاک
مكانيک خاک ومهندسی پی
گ ۲ - راشد
مبانی اقتصاد
گ ۱ - علیزاده
--- طراحی‌خطوط‌هوايی انتقال انرژی وپروژه
مباحث ويژه(طرح خط)
گ ۱ - علی‌آبادی
۲/۲۰۳ --- --- انقلاب اسلامی ايران
گ ۱۰ - دانشمندی
انقلاب اسلامی ايران
گ ۱۲ - دانشمندی
---
۲/۲۰۴ --- --- --- تفسيرموضوعی قرآن
گ ۶ - سليمانی
تفسيرموضوعی قرآن
گ ۸ - سليمانی
۲/۲۰۵ جبرخطی
گ ۱ - رفيعی ثانی
--- --- --- ---
۲/۲۰۶ مخابرات بی‌سيم
گ ۱ - سربيشه‌ئی
--- --- --- ---
*۲/۲۰۷ الكترونيک۲
گ ۱ - رضايی ده‌سرخ
الكترونيک۱
مدارهای الكترونيكی
گ ۱ - روانشاد
--- رياضی عمومی۲
گ ۱۳ - احسانی سرخ آبادی
ماشين الكتريكی۲
گ ۱ - احمدنيا
*۲/۲۰۹ رياضيات مهندسی
گ ۱ - حسن‌پور دربان
برنامه‌نویسی کامپیوتر
گ۱ - کلانی
--- اصول سيستم‌های مخابراتی
گ ۲ - عابد هدتنی
تجهيزات عمومی بيمارستان ها
و كلينيک‌های پزشكی
گ ۱ - اكبری
۲/۳۰۲ --- --- --- --- ---
۲/۳۰۳ --- --- --- --- ---
۲/۳۰۴ --- --- --- --- ---
۲/۳۰۵ رياضی عمومی۲
گ ۱۵ - جعفرزاده
رياضی عمومی۲
گ ۱۶ - جعفرزاده
---  

هیدرولیک وآزمایشگاه

گ۱ - میرابی

۲/۳۰۶ --- ریاضی عمومی۱
گ ۱ - احسانی سرخ‌آبادی
كدگذاری كانال
گ ۱ - عابد هدتنی
--- رياضی عمومی۲
گ ۱۲ - عجمی
*۲/۳۰۷ فيلترهای وفقی
مباحث ويژه(فيلترهای وفقی)
گ ۱ - احدی اخلاقی
الكترومغناطيس
گ ۱ - احدی اخلاقی
مقاومت مصالح۲
گ ۱ - كلانی
دینامیک
گ ۱ - كلانی
---
*۲/۳۰۸ فيزيک۲
گ ۱ - ميرخانی
فيزيک۲
گ ۲ - ميرخانی
--- --- ---
 
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
*۲/۱۰۱

تئوری و فناوری ساخت
افزاره های نیم رسانا
گ ۱ - رضایی ده سرخ

الكترونیک دیجیتال پیشرفته
گ ۱ - رضایی ده سرخ

 
مكانیک خاك
 مكانیک خاك ومهندسی پی
گ ۱ - یگانه خاكسار

بهسازی خاک
گ ۱ - یگانه خاكسار

ارتعاشات مكانیكی
گ۱ - اختراعی

*۲/۱۰۲                          ---

فرآیندطراحی درمعماری
 فرایند وروش های معماری
گ ۱ - شریف زاده

انتخاب موادفلزی
گ ۱ - رمضان زاده نقندر

 پدیده های نفوذ،انتقال جرم و انتقال حرارت
 پدیده های انتقال
گ ۱ - ملكی

مبانی برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری
گ ۱ - حاذقی

*۲/۱۰۳

مجموعه ها وسیستم های فازی
گ ۱ - اقبال

               ---

تاسیسات مكانیكی وبرقی
گ ۱ - محقق

                       ---

 

*۲/۱۰۴

زبان خارجی
زبان خارجی(كارشناسی ناپیوسته برق)
گ ۴ - داورپناه شهر قوچان

زبان تخصصی
گ ۱ - رمضان زاده نقندر

اندیشه اسلامی ۲
گ ۲ - خورشاهی

اندیشه اسلامی ۱
گ ۲ - خورشاهی

     

 

*۲/۱۰۵

استاتیک ومقاومت مصالح
درمهندسی پزشكی
گ ۲ - خسروان

متالورژی سطوح وپوشش ها
گ ۱ - حائریان اردكانی

مهندسی پی پیشرفته
گ ۱ - راشد

 

مبانی سیاستگذاری انرژی
گ ۱ - سپهر

*۲/۱۰۶                          ---

سمینارروش تحقیق
گ ۱ – سمر حاجی كاظمی

شبكه های مخابراتی
گ ۱ - كاظمی

                            ---

مبانی شیمی(۱)
 شیمی عمومی(۱)
گ ۳ – دهقانی محمدآبادی

*۲/۱۰۷

پروتكل های امنیتی
گ ۱ - امینیان مدرس

 

بیوفیزیک
گ ۲ - كفائی رضوی

اقتصادمهندسی
اقتصادمهندسی(برق)
گ۱ - آرمین


  تولید انرژی الكتریكی
 تولیدونیروگاه ها
گ ۱ - قلی نیا
 
*۲/۱۰۹

كنترل صنعتی
گ ۱ - نوری

ایستائی
گ۲ - کرمانی

 

ماشین های الكتریكی
مستقیم و متناوب
گ ۱ - مصلحی بجستان

 

*۲/۲۰۱                           ---

استاتیک ومقاومت مصالح
درمهندسی پزشكی
گ ۱ - خسروان

اقتصادانرژی الكتریكی
گ ۱ - حسن پور دربان

                         ---

اجزای ساختمان
گ ۱ - سلیمانی

۲/۲۰۲

                          ---

تحلیل سازه ها۱
مكانیك ساختمان
گ ۲ - هاشمی


                ---

                            
                        ---


                          ---
۲/۲۰۳

                        
                         ---

فارسی
گ ۱ - پناهی


                ---

                       ---

                         ---
۲/۲۰۴

تفسیرموضوعی قرآن
گ ۱ - پاكدل نوقابی

تفسیرموضوعی قرآن
گ ۳ - پاكدل نوقابی

              ---

تاریخ امامت
گ ۲ - طالبیان

 

                        ---

۲/۲۰۵

جبرخطی
گ ۱ - رفیعی ثانی

               ---

              ---
 

                     ---

ریخته گری۱
گ ۱ - مولودی

 

۲/۲۰۶

                     ---

اصول سیستم های مخابراتی
گ ۱ - سربیشه ئی

              ---

                    ---

                       ---
*۲/۲۰۷

حفاظت الكتریكی در سیستم های بیمارستان
گ ۱ - روانشاد

مقدمه ای برمهندسی پزشكی
 مقدمه ای برمهندسی پزشكی زیستی
گ ۱ - روانشاد

سیگنال هاوسیستم ها
تجزیه وتحلیل سیستم ها
مباحث ویژه(تجزیه و تحلیل سیستم ها)
گ ۱ - هروی

فیزیک۲
گ ۱۰ - آل شیخ

فیزیک۱
گ ۶ - آل شیخ

*۲/۲۰۹

استاتیك
گ ۱ - كلانی

دینامیک
گ ۱ - كلانی

فیزیک۱
گ ۴ - رضوانی ینگابادی

فیزیک
گ ۱ - رضوانی ینگابادی

۲/۳۰۲ --- --- --- --- ---
۲/۳۰۳
---

--

---

--- ---
۲/۳۰۴
---

---

---

--- ---
۲/۳۰۵

معادلات دیفرانسیل
گ ۱۰ - گلستانی نژاد

ریاضی عمومی۲
گ ۳ - گلستانی نژاد

---

------
۲/۳۰۶

---

---

ریاضی عمومی۲
گ ۱۰ - اشرف زاده

سیستم های كنترل خطی
گ ۳ - علی میرزایی

ریاضیات مهندسی
ریاضی مهندسی(ناپیوسته)
گ ۳ - علی میرزایی

*۲/۳۰۷

سیگنال هاوسیستم ها
تجزیه وتحلیل سیستم ها
مباحث ویژه(تجزیه و تحلیل سیستم ها)
گ ۲ - احدی اخلاقی

الكترومغناطیس
گ ۱ - احدی اخلاقی

كنترل
گ ۱ - كلانی

--- ---
*۲/۳۰۸

مخابرات بی سیم
گ ۱ - سربیشه ئی

 

تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی۱
بررسی سیستم های قدرت۱
گ ۱ - قاینی

 

--- --- ---
 
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
*۲/۱۰۱

تئوری و فناوری ساخت
افزاره های نیم رسانا
گ۱ - رضايی ده سرخ

الكترونيک ديجيتال پيشرفته
گ ۱ - رضايی ده سرخ

سدهای خاكی
گ ۱- يگانه خاكسار

بهسازی خاک
گ ۱- يگانه خاكسار
ارتعاشات مكانيكی
گ۱ - اختراعی طوسی
*۲/۱۰۲ ---

فرآيندطراحی درمعماری
 فرايند وروش های معماری
گ ۱ - شريف زاده

انتخاب موادفلزی
گ ۱ - رمضان زاده نقندر
پديده های نفوذ،انتقال جرم و انتقال
حرارت
 پديده های انتقال
گ ۱ - ملكی
مبانی برنامه ریزی حمل و نقل درون
شهری
گ ۱ - حاذقی
*۲/۱۰۳ مجموعه ها وسيستم های فازی
گ۱ - اقبال
كنترل غيرخطی
گ ۱ - اقبال
تاسيسات مكانيكی وبرقی
گ۱ - محقق
---  
*۲/۱۰۴ ---

زبان تخصصی
گ ۱ - رمضان زاده نقندر

انديشه اسلامی۲
گ ۲ - خورشاهی
انديشه اسلامی ۱
گ ۲ - خورشاهی
 
*۲/۱۰۵

استاتيک ومقاومت مصالح
درمهندسی پزشكی
گ۲ - خسروان

متالورژی سطوح وپوشش ها
گ ۱ - حائريان اردكانی
---         مبانی سياستگذاری انرژی
              گ ۱ - سپهر
*۲/۱۰۶
---
سمينارروش تحقيق
گ۱ – سمر حاجی كاظمی
ذخيره وبازيابی اطلاعات
گ ۱ - افقهی

 

مبانی شيمی(۱)
 شيمی عمومی(۱)
گ ۳ – دهقانی محمدآبادی

*۲/۱۰۷
---
  بيوفيزيک
گ۲ - كفائی رضوی

اقتصادمهندسی
اقتصادمهندسی(برق)
گ۱ - آرمین


توليد انرژی الكتريكی
 توليدونيروگاه ها
گ ۱ - قلی نيا

*۲/۱۰۹

كنترل صنعتی
گ ۱ - نوری

ايستائی
گ۲ - کرمانی

كنترل چندمتغيره
گ ۱ - نوری

ماشين های الكتريكی مستقيم
و متناوب
گ ۱ - مصلحی بجستان

 ---
*۲/۲۰۱
---

استاتيک ومقاومت مصالح
درمهندسی پزشكی
گ ۱ - خسروان


ساختمان های فولادی

گ۱ - جلال آبادی

مديريت مالی وحسابداری پروژه
گ۱ – علیپور/طیفوری

اجزای ساختمان
گ ۱ - سلیمانی

۲/۲۰۲
---

تحليل سازه ها۱
مكانيک ساختمان
گ ۲ - هاشمی

 


---

---
۲/۲۰۳ --- --- --- --- ---
۲/۲۰۴

تفسيرموضوعی قرآن
گ ۱ - پاكدل نوقابی

تفسيرموضوعی قرآن
گ ۳ - پاكدل نوقابی


---

تاريخ امامت
گ ۲ - طالبيان


---
۲/۲۰۵

جبرخطی
گ ۱ - رفيعی ثانی


---

---

---

---
۲/۲۰۶

---

اصول سيستم های مخابراتی
گ ۱ - سربيشه ئی---


---

تجهيزات عمومی بيمارستان ها
وكلينيک های پزشكی
گ ۱ - اكبری

 

*۲/۲۰۷

حفاظت الكتريكي در
سيستم های بيمارستان
گ ۱ - روانشاد

مقدمه ای برمهندسی پزشكی
مقدمه ای برمهندسی پزشكی زيستی
گ ۱ - روانشاد


ماشين های الكتريكی۳
گ۱ - احمدنيا

فيزيک۲
گ۱۰ - آل شيخ

فيزيک۱
گ ۶ - آل شيخ

 

*۲/۲۰۹

استاتيک
گ ۱ - كلانی

دینامیک
گ۱ - كلانی

فيزيک۱
گ ۴ - رضوانی ينگابادی

فيزيک
گ۱ - رضوانی ينگابادی


---

۲/۳۰۲
---

---

---

معادلات ديفرانسيل
گ ۱۲ - اشرف زاده

رياضی عمومی۱
گ۱ - اشرف زاده

۲/۳۰۳ --- --- --- --- ---
۲/۳۰۴ --- --- --- --- ---
۲/۳۰۵
---

رياضی عمومی۲
گ ۳ - گلستانی نژاد

رياضی عمومی۱
گ ۸ - حسن ابادی

رياضی عمومی۱
گ ۹ - حسن ابادی

آمارواحتمالات مهندسی
گ ۱ - حسن ابادی

۲/۳۰۶
---

---

رياضی عمومی۲
گ ۱۰ - اشرف زاده

سيستم های كنترل خطی
گ ۳ - علی ميرزايی

رياضيات مهندسی
رياضی مهندسی(ناپيوسته)
گ ۳ - علی ميرزايی

*۲/۳۰۷

سيگنال هاوسيستم ها
تجزيه وتحليل سيستم ها
مباحث ويژه(تجزيه و تحليل سيستم ها)
گ ۲ - احدی اخلاقی

الكترومغناطيس
گ ۱ - احدی اخلاقی

كنترل
گ ۱ - كلانی

 ---
*۲/۳۰۸

مخابرات بی سيم
گ ۱ - سربيشه ئی

تحليل سيستم های انرژی الكتريكی۱
بررسی سيستم های قدرت۱
گ ۱ - قاينی

الكترونيک صنعتی
الكترونيک صنعتی(ناپيوسته)
گ۱ - قاينی


---

---
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
*۲/۱۰۱ ---

اصول مهندسی ترافيک
گ ۱ - رحيمی

---

استاتيک ومقاومت مصالح
درمهندسی پزشكی
گ ۳ - سزاوار

كارآفرينی وپروژه
گ۱ - افسری

*۲/۱۰۲

بوم شناسی و برنامه ريزی
و طراحی محيطی
گ۲ - لشکری

توليد انرژی الكتريكی
توليدونيروگاه ها
گ ۱ - قلی نيا

---

متالورژی جوشكاری
گ ۱ - بيدختی

تاسيسات الكتريكی
گ ۱ - صفری فارمد

*۲/۱۰۳

مجموعه ها وسيستم های فازی
گ ۱ - اقبال

مباحث ويژه درمهندسی پزشكی
(پردازش تصوير)
گ ۱ - اقبال

اقتصادعمومی۲
گ۱ - علیزاده

اقتصادعمومي۲
گ۲ - علیزاده

اصول مديريت و تئوری سازمان
گ ۱ - عين القضاه

*۲/۱۰۴ ---

اصول حسابداری
وهزينه يابی
گ ۱ - ظفرغلامرضازاده نوغان

--- ---

اصول كارائی انرژی
گ ۱ - سپهر

*۲/۱۰۵

پليمرها
گ ۱ - سزاوار

ارتعاشات مكانيكی
گ۱ - اختراعی طوسی

--- ---

كريستالوگرافی
گ ۱ - سازگاران

*۲/۱۰۶

مكانيک سيالات
 مكانيک سيالات وهيدروليک
گ ۱ - كاهانی ميری


---

مبانی GIS درمهندسی عمران
گ ۱ - رحيمی

اصول مهندسی پل
پل سازی
گ ۱ - عبدالهی

كنترل كننده صنعتي
گ۱- پورعليزاده مقدم

*۲/۱۰۷

مدارهای الكتريكی۱
گ ۳ - امينيان مدرس

مدارهای الكتريكی۱
گ۴ - امينيان مدرس

ترمودینامیک۱
ترموديناميك مهندسی۱
گ۱ - ماموريان

ماشين های الكتريكی
مستقيم و متناوب
گ۱ - مصلحی بجستان


---
*۲/۱۰۹

سيستم های كنترل خطی
گ۱ - نوری


---

فيزيک۱
گ ۱ - هادوي


---

موادديرگداز
گ۱ – صاحب علم

*۲/۲۰۱

رياضيات گسسته
گ ۲ - زارعی سبزوار


---


---

مديريت پروژه هایIT
گ ۱ - زارع رشكوئيه

برنامه نويسی كامپيوتر(صنايع)
گ ۲ - محمد زاده

۲/۲۰۲

زمين شناسی مهندسی
گ ۱ - پيراسته

زمين شناسی مهندسی
گ۲ - پيراسته


---

---

---
۲/۲۰۳

دانش خانواده وجمعيت
گ ۵ - صائمی فرد

دانش خانواده وجمعيت
گ۲- صائمی فرد

دانش خانواده وجمعيت
گ ۶ - صائمی فرد


---

 

۲/۲۰۴

اخلاق كاربردی
گ۶ - پاكدل نوقابی

انديشه اسلامی ۲
گ۱۰ - پاكدل نوقابی

اخلاق كاربردی
گ ۲ - پاكدل نوقابی

اخلاق كاربردی
گ۴ - پاكدل نوقابی

انديشه اسلامي ۱
گ ۱ - جوان خوش خلق

۲/۲۰۵ --- --- --- --- رياضيات مهندسی
گ ۲ - بانگيان تبريزی
۲/۲۰۶
---

---

تاريخ امامت
گ۱ - بهرامی

تاريخ امامت
گ ۳ - بهرامی

دانش خانواده وجمعيت
گ ۴ - مومنی

*۲/۲۰۷

الكترونيک۱
 مدارهای الكترونيكی
گ ۱ - روانشاد

فيزيک۱
گ ۵ - رفيعی

جامعه شناسی شهری
گ ۱ - باغبان فردوس

زبان خارجی
گ۴ - داورپناه شهر قوچان


---
*۲/۲۰۹

اقتصادمهندسي
اقتصادمهندسی(برق)
گ۱ - آرمین

رياضيات مهندسی
رياضی مهندسی(ناپيوسته)
گ ۱ - حسن پور دربان


---

---

---
۲/۳۰۲

زبان خارجی
گ ۱ - دارابی

خواص مكانيكی مواد۱
گ ۱ - گل مكانيون


---


هیرولیک وآزمایشگاه

گ۱ - میرابی


---
۲/۳۰۳

---

 

رياضی عمومی (ناپيوسته)
رياضی۲
رياضی عمومی۲
گ ۱ - محمديان

معادلات ديفرانسيل
گ ۴ - محمديان---
۲/۳۰۴ --- --- --- --- ---
۲/۳۰۵
---

رياضی عمومی۲
گ۱۵ - جعفرزاده


---

---

---
۲/۳۰۶

فيزيک۲
گ۹- رفيعی


---

---

فيزيک۲
گ ۸ - هادوی

ماشين الكتريكی۲
گ ۲ - ضيايی

*۲/۳۰۷

سيگنال هاوسيستم ها
تجزيه وتحليل سيستم ها
مباحث ويژه(تجزيه و تحليل سيستم ها)
گ ۲ - احدی اخلاقی

فيلترهای وفقی
 مباحث ويژه(فيلترهای وفقی)
گ ۱ - احدی اخلاقی

 

ديناميک وارتعاشات
درمهندسی پزشكی
گ ۱ - كلانی

برنامه نویسی کامپیوتر
گ۱ - کلانی

*۲/۳۰۸
---

رياضی عمومی۲
گ۹ - محمديان

---

---

رياضی عمومی۲
گ۸ - محمديان

  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
*۲/۱۰۱ ---

اصول مهندسی ترافیک
گ ۱ - رحیمی

بیوالكترومغناطیس
گ ۱ - كفائی رضوی

استاتیک ومقاومت مصالح
درمهندسی پزشكی
گ ۳ - سزاوار

---
*۲/۱۰۲

بوم شناسی و برنامه ریزی
و طراحی محیطی
گ۲ - لشکری

خوردگی واكسیداسیون
گ ۱ - مرعشی

---

متالورژی جوشكاری
گ ۱ - بیدختی

تاسیسات الكتریكی
گ ۱ - صفری فارمد

*۲/۱۰۳ ---

مباحث ویژه درمهندسی پزشكی
(پردازش تصویر)
گ ۱ - اقبال

اقتصادعمومی۲
گ ۱ - علیزاده

اقتصادعمومی۲
گ ۲ - علیزاده

اصول مدیریت و تئوری سازمان
گ ۱ - عین القضاة

*۲/۱۰۴ ---

اصول حسابداری وهزینه یابی
گ ۱ - ظفرغلامرضازاده نوغان

--- ---

اصول كارائی انرژی
گ ۱ - سپهر

*۲/۱۰۵

پلیمرها
گ ۱ - سزاوار

---

متالورژی سطوح وپوشش ها
گ ۱ - حائریان اردكانی

طراحی سیستم های ریزپردازنده ای
گ ۱ - خطیبی

میكروپروسسور
اصول میكروكامپیوتر
گ ۱ - خطیبی

*۲/۱۰۶

مكانیک سیالات
 مكانیک سیالات وهیدرولیک
گ ۱ - كاهانی میری

مباحث ویژه۱(ریزسیستم های قابل كاشت دربدن)
گ ۱ - روانشاد

مبانی GIS درمهندسی عمران
گ ۱ - رحیمی

اصول مهندسی پل
پل سازی
گ ۱ - عبدالهی

مبانی مهندسی برق۲
گ ۱ - پورعلیزاده مقدم

*۲/۱۰۷

مدارهای الكتریكی۱
گ ۳ - امینیان مدرس

مدارهای الكتریكی۱
گ ۴ - امینیان مدرس

ترمودینامیک۲
ترمودینامیک مهندسی۲
گ ۱ - ماموریان

ماشین های الكتریكی
مستقیم و متناوب
گ ۱ - مصلحی بجستان

روشهای اجرایی ساختمان
گ ۱ - دولت مرادی

*۲/۱۰۹
---

سیستم های كنترل دیجیتال
سیستم های كنترل دیجیتال
وغیرخطی(جبرانی ارشد)
گ ۱ - نوری

فیزیک۱
گ ۳ - علی اكبریان

فیزیک۲
گ ۴ - علی اكبریان

مواددیرگداز
گ۱ – صاحب علم

*۲/۲۰۱

ریاضیات گسسته
گ ۲ - زارعی سبزوار


---

---

مدیریت پروژه هایIT
گ ۱ - زارع رشكوئیه

برنامه نویسی كامپیوتر(صنایع)
گ ۲ - محمد زاده

۲/۲۰۲

زمین شناسی مهندسی
گ ۱ - پیراسته

زمین شناسی مهندسی
گ ۲ - پیراسته

 


---

---
۲/۲۰۳

دانش خانواده وجمعیت
گ ۵ - صائمی فرد

دانش خانواده وجمعیت
گ ۲ - صائمی فرد

دانش خانواده وجمعیت
گ ۶ - صائمی فرد


---

---
۲/۲۰۴

اخلاق كاربردی
گ ۶ - پاكدل نوقابی

اندیشه اسلامی ۲
گ ۱۰ - پاكدل نوقابی

اخلاق كاربردی
گ ۲ - پاكدل نوقابی

اخلاق كاربردی
گ ۴ - پاكدل نوقابی

اندیشه اسلامی ۱
گ ۱ - جوان خوش خلق

۲/۲۰۵ --- --- --- --- ---
۲/۲۰۶
---

---

تاریخ امامت
گ ۱ - بهرامی

تاریخ امامت
گ ۳ - بهرامی

دانش خانواده وجمعیت
گ ۴ - مومنی

*۲/۲۰۷

الكترونیک۱
 مدارهای الكترونیكی
گ ۱ - روانشاد

فیزیک۱
گ ۵ - رفیعی

جامعه شناسی شهری
گ ۱ - باغبان فردوس

زبان خارجی
گ ۴ - داورپناه شهر قوچان


---
*۲/۲۰۹

تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی۱
بررسی سیستم های قدرت۱
گ ۲ - حسن پور دربان

ریاضیات مهندسی
ریاضی مهندسی(ناپیوسته)
گ ۱ - حسن پور دربان

اصول سیستم های مخابراتی
گ ۲ - عابد هدتنی


---

---
۲/۳۰۲ --- --- فرآیندهای شكل دهی
و ساخت بیومتریال ها
گ ۱ - گل مكانیون

هیدرولیک و آزمایشگاه

گ۱ - میرابی

---
۲/۳۰۳

---

 

ریاضی عمومی (ناپیوسته)
ریاضی۲
ریاضی عمومی۲
گ ۱ - محمدیان

معادلات دیفرانسیل
گ ۴ - محمدیان---
۲/۳۰۴ --- --- --- --- ---
۲/۳۰۵

معادلات دیفرانسیل
گ ۱۴ - جعفرزاده

ریاضی عمومی۲
گ ۱۵ - جعفرزاده


---

ماشین های الكتریكی۲
گ ۱ - ضیایی


---
۲/۳۰۶

فیزیک۲
گ ۹ - رفیعی


---

---

كدگذاری كانال
گ ۱ - عابد هدتنی

ماشین الكتریكی۲
گ ۲ - ضیایی

*۲/۳۰۷

سیگنال هاوسیستم ها
 تجزیه وتحلیل سیستم ها
مباحث ویژه(تجزیه و تحلیل سیستم ها)
گ ۲ - احدی اخلاقی

كنترل
گ ۱ - كلانی

استاتیک
گ۱ - کلانی

دینامیک وارتعاشات
درمهندسی پزشكی
گ ۱ - كلانی

برنامه نویسی کامپیوتر
گ۱ - کلانی

*۲/۳۰۸

پردازش سیگنالهای پزشكی
گ ۱ - سربیشه ئی

ریاضی عمومی۲
گ ۹ - محمدیان
 

---

---


ریاضی عمومی۲

گ۸ - محمدیان

ریاضی عمومی۱
گ ۹ - حسن ابادی
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
*۲/۱۰۱ --- ---

مكانیک خاك
 مكانیک خاك ومهندسی پی
گ ۱ - یگانه خاكسار

بهسازی خاک
گ ۱ - یگانه خاكسار

---
*۲/۱۰۲ ---

زبان تخصصی
گ ۱ - باغبان فردوس

محیط های چندرسانه ای
گ ۱ - وفائی شعرباف

مبانی انتگراسیون فرآیند
گ ۱ - جوادی

تاسیسات الكتریكی
گ ۱ - صفری فارمد

*۲/۱۰۳ --- ---

زبان تخصصی معماری
گ ۱ - حجازی

داده كاوی،مدل ها،الگوریتم هاوكاربردها
 مباحث پیشرفته درسیستم های كلان۱(داده كاوی)
گ ۱ - كوشا

سیستم های تبریدپیشرفته
گ۱ - تیمورتاش

*۲/۱۰۴

تبدیل انرژی
گ ۱ - شمس

روتزهای بیومتریال
گ۱ – اسماعیل زاده

موادپیشرفته
گ ۱ - مرعشی

خوردگی واكسیداسیون
گ ۱ - مرعشی

تهویه مطبوع
گ ۱ - زمانی اقائی

*۲/۱۰۵ ---

 

ترمودینامیک پیشرفته

گ۱ - ماموریان

مهندسی سیستم ها
گ ۲ - علیپور

 

*۲/۱۰۶

ایمنی كارگاه
گ ۱ - دانشور

روش های مرمت ابنیه
گ ۱ - دانشور

 

زبان خارجی
گ ۲ - وحدتی

پدیده های نفوذ،انتقال جرم و انتقال حرارت
 پدیده های انتقال
گ ۱ - ملكی

*۲/۱۰۷

پروتكل های امنیتی
گ ۱ - امینیان مدرس

مدارهای الكتریكی۱
گ ۳ - امینیان مدرس

اصول وكلیات مدیریت خدمات
بهداشتی ودرمانی
گ ۱ - امینیان

برنامه ریزی بافت های فرسوده و تاریخی
گ ۱ - گنجعلی خسروشاهی
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)

برنامه ریزی بافت های فرسوده و تاریخی
گ ۱ - گنجعلی خسروشاهی
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)

*۲/۱۰۹

بیوشیمی
گ ۱ - كفائی رضوی

تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی۱
بررسی سیستم های قدرت۱
گ ۲ - حسن پور دربان

فیزیک پزشكی
گ ۱ - كفائی رضوی

انتقال حرارت جابجایی
گ ۱ - آیانی


سیستم های كنترل خطی
گ ۲ - بانگیان تبریزی
*۲/۲۰۱

اقتصادانرژی الكتریكی
گ ۱ - حسن پور دربان


---

مهندسی پی پیشرفته
گ ۱ - راشد

برنامه نویسی كامپیوتر(صنایع)
گ ۳ - محمد زاده

مدیریت مالی وحسابداری پروژه
گ۱ – علیپور/طیفوری

۲/۲۰۲

فیزیک الكتریسیته و مغناطیس (ICT)
گ۱ - رفیعی


---

---

تفسیرموضوعی قرآن
گ ۲ - سلیمانی

تفسیرموضوعی قرآن
گ ۴ - چراغچی باشی آستانه

۲/۲۰۳
---

---
   
---
۲/۲۰۴
---

---

اندیشه اسلامی ۲
گ ۶ - بشارتی

اندیشه اسلامی ۱
گ ۴ - بشارتی

اندیشه اسلامی ۱
گ ۶ - بشارتی

۲/۲۰۵
---

ریاضی عمومی۲
گ ۴ - پسندیده

ریاضی عمومی۲
گ ۵ - پسندیده

ریاضی عمومی۲
گ ۶ - پسندیده

آمارواحتمالات مهندسی
گ ۱ - حسن ابادی

۲/۲۰۶ --- --- --- --- ---
*۲/۲۰۷

فیزیک۱
گ ۱ - هادوی

مقدمه ای برمهندسی پزشكی
مقدمه ای برمهندسی پزشكی زیستی
گ ۱ - روانشاد


---

فیزیک۱
گ ۲ - كیانی نسب

فیزیک۲
گ ۷ - كیانی نسب

*۲/۲۰۹

مدارهای مخابراتی
گ ۱ - رضایی ده سرخ

سیستم های دیجیتال۲
گ ۲ - رضایی ده سرخ

ریاضی عمومی۱
گ ۸ - حسن ابادی

ساختمان های فولادی

گ۱ - جلال آبادی

مدارهای پالس ودیجیتال
 تكنیک پالس
گ ۱ - ربانی ابوالفضلی

۲/۳۰۲ --- --- --- ریاضی عمومی۱
گ ۹ - حسن ابادی
۲/۳۰۳ --- --- --- --- ---
۲/۳۰۴ --- --- --- --- ---
۲/۳۰۵

ریاضی عمومی۲
گ ۱۱ - عجمی

ریاضی عمومی۲
گ ۱۲ - عجمی

معادلات دیفرانسیل
گ ۸ - عجمی

ماشین الكتریكی۱
گ ۱ - صفری فارمد

استاتیک ومقاومت مصالح
گ ۲ - صفری نادری

۲/۳۰۶
---

فیزیک۲
گ ۸ - هادوی


---

ریاضی مهندسی
گ ۱ - ترابی زاده


---
*۲/۳۰۷
---
زبان تخصصی
گ ۳ - اسلامی
 

اندیشه اسلامی ۲
گ ۱ - تكاورنژاد

اندیشه اسلامی ۱
گ ۳ - تكاورنژاد


---

 

*۲/۳۰۸

فیزیک۲
گ ۱ - میرخانی

فیزیک۲
گ ۲ - میرخانی


---

الكترونیک صنعتی
الكترونیک صنعتی(ناپیوسته)
گ ۱ - قاینی


---
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
*۲/۱۰۱ --- ---

مكانيک خاك
مكانيک خاك ومهندسی پي
گ ۱ - يگانه خاكسار

 

---
*۲/۱۰۲ ---

زبان تخصصی
گ۱ - باغبان فردوس

برنامه نويسی مبتنی بروب
گ ۱ - وفائی شعرباف

---

 

*۲/۱۰۳ ---

 

زبان تخصصی معماری
گ ۱ - حجازی

---

قابليت اطمينان سيستم های
انرژی الكتريكی
گ ۱ - رجبی مشهدی

*۲/۱۰۴

تبديل انرژی
گ ۱ - شمس

---

موادپيشرفته
گ ۱- مرعشی

خوردگی واكسيداسيون
گ ۱ - مرعشی

مبانی تحليل سيستم های انرژی
گ۱ - زمانی اقائی

*۲/۱۰۵

ديناميک
گ ۱ - ميرجليلی

 

برنامه ريزی حمل و نقل
گ ۱ - اميدبخش

مهندسی سيستم ها
گ۲ - عليپور

مدلسازی پويايی هاي سيستم
گ۱ - صالحی

*۲/۱۰۶

ایمنی كارگاه
گ ۱ - دانشور

روش های مرمت ابنیه
گ ۱ - دانشور

اصول مهندسی پل
پل سازی
گ ۱ - عبدالهی


---

 

*۲/۱۰۷

پروتكل های امنیتی
گ ۱ - امینیان مدرس

مدارهای الكتریكی۱
گ ۳ - امینیان مدرس

اصول وكلیات مدیریت خدمات
بهداشتی ودرمانی
گ ۱ - امینیان

برنامه ریزی بافت های فرسوده و تاریخی
گ ۱ - گنجعلی خسروشاهی
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)

 

برنامه ریزی بافت های فرسوده و تاریخی
گ ۱ - گنجعلی خسروشاهی
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)

*۲/۱۰۹

بیوشیمی
گ ۱ - كفائی رضوی

تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی۱
بررسی سیستم های قدرت۱
گ ۲ - حسن پور دربان

فیزیک پزشكی
گ ۱ - كفائی رضوی

انتقال حرارت۱
گ ۱ - آیانی

ابزاردقیق
گ ۱ - امینیان مدرس

*۲/۲۰۱

اقتصادانرژی الكتریكی
گ ۱ - حسن پور دربان


---

مهندسی پی پیشرفته
گ ۱ - راشد


---

مدیریت مالی وحسابداری پروژه
گ۱ – علیپور/طیفوری

۲/۲۰۲

فیزیک الكتریسیته و مغناطیس (ICT)
گ۱ - رفیعی

مكانیک خاك
مكانیک خاك ومهندسی پی  
گ ۲ - راشد

مبانی اقتصاد
گ ۱ - علیزاده

تفسیرموضوعی قرآن
گ ۲ - سلیمانی

تفسیرموضوعی قرآن
گ ۴ - چراغچی باشی آستانه

 

۲/۲۰۳
---

---
   
---
۲/۲۰۴
---

---

اندیشه اسلامی ۲
گ ۶ - بشارتی

اندیشه اسلامی ۱
گ ۴ - بشارتی

اندیشه اسلامی ۱
گ ۶ - بشارتی

۲/۲۰۵
---

ریاضی عمومی۲
گ ۴ - پسندیده

ریاضی عمومی۲
گ ۵ - پسندیده

ریاضی عمومی۲
گ ۶ - پسندیده

آمارواحتمالات مهندسی
گ ۱ - حسن ابادی

۲/۲۰۶ --- --- --- --- ---
*۲/۲۰۷

فیزیک۱
گ ۱ - هادوی


مباحث ويژه درمهندسی پزشكی
(پردازش تصوير)
گ ۱ - اقبال

فیزیک۱
گ ۴ - رضوانی ینگابادی


---

سیگنال هاوسیستم ها
گ۲ – علی میرزایی

*۲/۲۰۹

مدارهای مخابراتی
گ ۱ - رضایی ده سرخ

سیستم های دیجیتال۲
گ ۲ - رضایی ده سرخ

ریاضی عمومی۱
گ ۸ - حسن ابادی

ساختمان های فولادی

گ۱ - جلال آبادی

سیگنال هاوسیستم ها
 تجزیه وتحلیل سیستم ها
مباحث ویژه(تجزیه و تحلیل سیستم ها)
گ ۳ - ربانی ابوالفضلی

۲/۳۰۲ --- --- --- ریاضی عمومی۱
گ ۹ - حسن ابادی
---
۲/۳۰۳ --- --- --- --- ---
۲/۳۰۴ --- --- --- --- ---
۲/۳۰۵

ریاضی عمومی۲
گ ۱۱ - عجمی

ریاضی عمومی۲
گ ۱۲ - عجمی

معادلات دیفرانسیل
گ ۸ - عجمی

ماشین الكتریكی۱
گ ۱ - صفری فارمد

مقاومت مصالح۱
گ۱ – صفری نادری

۲/۳۰۶
---

فیزیک۲
گ ۸ - هادوی


---

---

 

*۲/۳۰۷ --- زبان تخصصی
گ ۳- اسلامی

اندیشه اسلامی ۲
گ ۱ - تكاورنژاد

اندیشه اسلامی ۱
گ ۳ - تكاورنژاد

--- ---
*۲/۳۰۸

فیزیک۲
گ ۱ - میرخانی

فیزیک۲
گ ۲ - میرخانی

تحلیل سیستم های انرژی الكتریكی۱
 بررسی سیستم های قدرت۱
گ ۱ - قاینی

الكترونیك صنعتی
 الكترونیك صنعتی(ناپیوسته)
گ ۱ - قاینی


---
 
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
*۲/۱۰۱

 

ترمودینامیک پیشرفته
گ ۱ - ماموریان

آلیاژ‌های غیر آهنی
گ ۱ - مولودی

مدلسازی پویایی های سیستم
گ ۱ - صالحی

كارافرینی وپروژه
گ ۱ - افسری

*۲/۱۰۲ ---

داده كاوی،مدل ها،الگوریتم هاوكاربردها
 مباحث پیشرفته در سیستم‌های كلان۱(داده‌كاوی)
گ ۱ - كوشا

ذخیره و بازیابی اطلاعات
گ ۱ - افقهی

انتقال حرارت جابجایی
گ ۱ - آیانی

---
*۲/۱۰۳ ---

متالورژی جوشكاری
گ ۱ - بیدختی

---

مبانی تحلیل سیستم های انرژی
گ ۱ - زمانی اقائی

تهویه مطبوع
گ ۱ - زمانی اقائی

*۲/۱۰۴ ---

پروتزهای بیومتریال
گ۱ – اسماعیل زاده

---

استخراج فلزات۲
گ ۱ - شالچیان

---
*۲/۱۰۵

 


---

برنامه ریزی حمل و نقل
گ ۱ - امیدبخش

ایمنی وبهداشت صنعتی
گ ۱ - امیدبخش

تاسیسات الکتریکی (نور و صدا)
گ ۱ - محسنی

*۲/۱۰۶

شبكه‌های مخابراتی
 شبكه‌های كامپیوتری
گ ۱ - كاظمی

مبانی انتگراسیون فرآیند
گ ۱ - جوادی

تكنولوژی بتن
تكنولوژی بتن(جبرانی)
گ ۱ - دولت مرادی


---

روشهای اجرایی ساختمان
گ ۱ - دولت مرادی

*۲/۱۰۷
زبان ماشین و اسمبلی
گ ۱ - مقدس

حفاظت و رله
گ ۱ - مرتضوی

حفاظت پیشرفته در
سیستم های قدرت
گ ۱ - مرتضوی

حفاظت ورله
گ ۱ - مرتضوی


---
*۲/۱۰۹

ریاضی عمومی۱
گ ۶ - الیاسی

كریستالوگرافی
گ ۱ - سازگاران

انتقال حرارت۱
گ ۱ - آیانی

مبانی مهندسی برق۲
گ ۱ - پورعلیزاده مقدم

آناتومی
گ ۲ - مقدم درافشانی

*۲/۲۰۱

 

دانش خانواده و جمعیت
گ ۳ - تقدیسی

سیستم های تبریدپیشرفته
گ ۱ - تیمورتاش

ابزاردقیق
گ ۱ - امینیان مدرس

برنامه نویسی كامپیوتر(صنایع)
گ ۳ - محمد زاده

۲/۲۰۲

معادلات دیفرانسیل
گ ۱۴ - جعفرزاده

ریاضی عمومی۲
گ ۱۶ - جعفرزاده

 

ریاضی عمومی۲
گ ۴ - پسندیده

ریاضی عمومی۲
گ ۵ - پسندیده

ریاضی عمومی۲
گ ۶ - پسندیده

۲/۲۰۳ --- --- ---

تفسیرموضوعی قرآن
گ ۵ - قاضی زاده هاشمی

دانش خانواده وجمعیت
گ ۱ - قاضی زاده هاشمی

۲/۲۰۴

معادلات دیفرانسیل(ناپیوسته)
گ ۱ – حسین محمدیان

ریاضی مهندسی(ناپیوسته)
گ ۱ – حسین محمدیان


---
   
۲/۲۰۵

مدارالكتریكی۲
گ ۲ - قامتی

تاریخ امامت
گ ۸ - طالبیان

تاریخ امامت
گ ۴ - بختیاری نیازآبادی

ریاضیات مهندسی
گ ۲ - بانگیان تبریزی

سیستم های كنترل خطی
گ ۲ - بانگیان تبریزی

---
۲/۲۰۶    
---

---

---
*۲/۲۰۷

سیگنال‌ها و سیستم‌ها
 تجزیه و تحلیل سیستم‌ها
مباحث ویژه(تجزیه و تحلیل سیستم‌ها)
گ ۱ - هروی


فیزیک۲
گ ۱۰ - آل شیخ

سیگنال هاوسیستم ها
گ۲ – علی میرزایی---ریاضی عمومی۱

گ۵-اعتمادزاده

*۲/۲۰۹

فیزیک۱
گ ۶ - آل شیخ

مدارهای پالس ودیجیتال
تكنیک پالس
گ ۱ - ربانی ابوالفضلی

سیگنال هاوسیستم ها
تجزیه وتحلیل سیستم ها
 مباحث ویژه(تجزیه و تحلیل سیستم ها)
گ ۳ - ربانی ابوالفضلی

آناتومی
گ ۱ - رستگارمقدم حجاز---
۲/۳۰۲ ---

ریاضی كاربردی
گ ۱ - الیاسی

--- --- ---
۲/۳۰۳ --- ---

ریاضی۲
 ریاضی عمومی۲
گ ۱ – عباس محمدیان

ریاضی عمومی۲
گ ۹ – عباس محمدیان


---

 
۲/۳۰۴ --- --- --- --- ---
۲/۳۰۵ ---

ریاضیات مهندسی
ریاضی مهندسی(ناپیوسته)
گ ۳ - علی میرزایی


---

استاتیک ومقاومت مصالح
گ ۲ - صفری نادری

مقاومت مصالح۱
گ۱- صفری نادری

۲/۳۰۶

ریاضی مهندسی
گ ۱ - ترابی زاده

ریاضی عمومی۱
گ ۷ - احسانی سرخ آبادی

ریاضی عمومی۲
گ ۱۳ - احسانی سرخ آبادی

الكترونیک۲
گ ۲ - ربانی ابوالفضلی

ماشین های الكتریكی۲
گ۱ - ضیایی

*۲/۳۰۷

انقلاب اسلامی ایران
گ ۶ - موسوی هاردنگی

انقلاب اسلامی ایران
گ ۸ - موسوی هاردنگی


---

---

 

 

*۲/۳۰۸
---

ریاضی عمومی۲
گ ۸ – عباس محمدیان


---

---

---

 
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
*۲/۱۰۱

 

ترمودینامیک پیشرفته
گ ۱ - ماموریان

آلیاژ‌های غیر‌آهنی
گ ۱ - مولودی

مدلسازی پویایی‌های سیستم
گ ۱ - صالحی

كارافرینی و پروژه
گ ۱ – افسری
(شروع از۱۷ الی ۲۰)

*۲/۱۰۲ ---

داده‌كاوی، مدل‌ها، الگوریتم‌هاو كاربردها
مباحث پیشرفته در سیستم‌های كلان۱(داده‌كاوی)
گ ۱ - كوشا

ذخیره وبازیابی اطلاعات
گ ۱ - افقهی

انتقال حرارت جابجایی
گ ۱ - آیانی

---
*۲/۱۰۳

قابلیت اطمینان سیستم های
انرژی الكتریكی
گ ۱ - رجبی مشهدی

قابلیت اطمینان سیستم‌های
انرژی الكتریكی
گ ۱ - رجبی مشهدی

 

مبانی تحلیل سیستم‌های انرژی
گ ۱ - زمانی اقائی

تهویه مطبوع
گ ۱ - زمانی اقائی

*۲/۱۰۴ ---

پروتزهای بیومتریال
گ۱ – اسماعیل زاده

مباحث ویژه(طرح خط)
طراحی خطوط هوایی انتقال انرژی و پروژه
گ ۱ - علی آبادی

استخراج فلزات۲
گ ۱ - شالچیان

---
*۲/۱۰۵

 

مباحث ویژه
گ۱ – خسروی فارمد

برنامه‌ریزی حمل و نقل
گ ۱ - امیدبخش

ایمنی و بهداشت صنعتی
گ ۱ - امیدبخش

تاسیسات الکتریکی‌(نور و صدا)
گ ۱ - محسنی

*۲/۱۰۶

شبكه‌های مخابراتی
شبکه‌های كامپیوتری
گ ۱ - كاظمی

مبانی انتگراسیون فرآیند
گ ۱ - جوادی

تكنولوژی بتن
تكنولوژی بتن(جبرانی)
گ ۱ - دولت مرادی


---

روش‌های اجرایی ساختمان
گ ۱ - دولت مرادی

*۲/۱۰۷ زبان ماشین و اسمبلی
گ ۱ - مقدس

حفاظت ورله
گ ۱ - مرتضوی

حفاظت پیشرفته در سیستم‌های قدرت
گ ۱ - مرتضوی

حفاظت پیشرفته در سیستم‌های قدرت
گ ۱ - مرتضوی


---
*۲/۱۰۹

ریاضی عمومی۱
گ ۶ - الیاسی

كریستالوگرافی
گ ۱ - سازگاران

انتقال حرارت۱
گ ۱ - آیانی

مبانی مهندسی برق۲
گ ۱ - پورعلیزاده مقدم

آناتومی
گ ۲ - مقدم درافشانی

*۲/۲۰۱

 

دانش خانواده و جمعیت
گ ۳ - تقدیسی

سیستم‌های تبرید پیشرفته
گ ۱ - تیمورتاش

ابزاردقیق
گ ۱ - امینیان مدرس

برنامه‌نویسی كامپیوتر(صنایع)
گ ۳ - محمد‌زاده

۲/۲۰۲

معادلات دیفرانسیل
گ ۱۴ - جعفرزاده

ریاضی عمومی۲
گ ۱۶ - جعفرزاده

 

ریاضی عمومی۲
گ ۴ - پسندیده

ریاضی عمومی۲
گ ۵ - پسندیده

ریاضی عمومی۲
گ ۶ - پسندیده

۲/۲۰۳
---

---

---

تفسیر موضوعی قرآن
گ ۵ - قاضی‌زاده هاشمی

دانش خانواده وجمعیت
گ ۱ - قاضی‌زاده هاشمی

۲/۲۰۴

معادلات دیفرانسیل(ناپیوسته)
گ ۱ – حسین محمدیان

ریاضی مهندسی(ناپیوسته)
گ ۱ – حسین محمدیان


---

---

---
۲/۲۰۵

مدارالكتریكی۲
گ ۲ - قامتی

تاریخ امامت
گ ۸ - طالبیان

تاریخ امامت
گ ۴ - بختیاری نیازآبادی

ریاضیات مهندسی
گ ۲ - بانگیان تبریزی
سیستم‌های كنترل خطی
گ ۲ - بانگیان تبریزی
۲/۲۰۶    
---

---

---
*۲/۲۰۷

سیگنال‌ها و سیستم‌ها
 تجزیه و تحلیل سیستم‌ها
مباحث ویژه(تجزیه و تحلیل سیستم‌ها)
گ ۱ - هروی

فیزیک۱
گ ۵ - رفیعی

سیگنال‌ها و سیستم‌ها
گ۲ – علی میرزایی---


---
*۲/۲۰۹

فیزیک۲
گ ۹ - رفیعی

مدارهای پالس و دیجیتال
تكنیک پالس
گ ۱ - ربانی ابوالفضلی

سیگنال‌ها و سیستم‌ها
تجزیه و تحلیل سیستم‌ها
 مباحث ویژه(تجزیه و تحلیل سیستم‌ها)
گ ۳ - ربانی ابوالفضلی

آناتومی
گ ۱ - رستگارمقدم حجاز---
۲/۳۰۲
---

ریاضی كاربردی
گ ۱ - الیاسی


---

---

---
۲/۳۰۳
---

---

ریاضی۲
ریاضی عمومی۲
گ ۱ –عباس  محمدیان

ریاضی عمومی۲
گ ۹ – عباس محمدیان

معادلات دیفرانسیل
گ ۴ – عباس محمدیان

۲/۳۰۴ --- --- --- --- ---
۲/۳۰۵
---

سیستم‌های كنترل خطی
گ ۳ - علی میرزایی


---

استاتیک و مقاومت مصالح
گ ۲ - صفری نادری

مقاومت مصالح۱
گ۱- صفری نادری

۲/۳۰۶

ریاضی مهندسی
گ ۱ - ترابی زاده

معادلات دیفرا نسیل(ناپیوسته برق)
معادلات دیفرانسیل
گ ۱ - احسانی سرخ‌آبادی

ریاضی عمومی۲
گ ۱۳ - احسانی سرخ‌آبادی

الكترونیک۲
گ ۲ - ربانی ابوالفضلی

 

ماشین‌های الكتریكی۲
گ۱ - ضیایی

*۲/۳۰۷

انقلاب اسلامی ایران
گ ۶ - موسوی هاردنگی

انقلاب اسلامی ایران
گ ۸ - موسوی هاردنگی


---

 

 

*۲/۳۰۸
---

ریاضی عمومی۲
گ ۸ – عباس محمدیان


---

---

---
 

۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰

۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
آتلیه
۳/۵۳

طرح معماری۵
گ۲ – رحمانی/مرادی
(شروع از ۸ الی ۱۲)

طرح معماری۵
گ۲ – رحمانی/مرادی
(شروع از ۸ الی ۱۲)

طرح معماری۵
گ۲ – رحمانی/مرادی
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
طرح معماری۵
گ۲ – رحمانی/مرادی
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
---
آتلیه
۳/۵۴

مقدمات طراحی معماری۲
گ۱ – قوام نصیری

مقدمات طراحی معماری۲
گ۱ – قوام نصیری
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
ترسیم مقدماتی
گ۱ – سعید حاجی کاظمی
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
ترسیم مقدماتی
گ۱ – سعید حاجی کاظمی
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
---
آتلیه
*۳/۱۰۱
--- --- کارگاه شهرسازی۳
گ۲ – باغبان فردوس/قلندریان گل خطمی

کارگاه شهرسازی۳
گ۲ – باغبان فردوس/قلندریان

گل خطمی
(شروع از۱۵ الی ۱۸)

کارگاه شهرسازی۳
گ۲ – باغبان فردوس/قلندریان

گل خطمی
(شروع از۱۵ الی ۱۸)

آتلیه
*۳/۱۰۲
--- کارگاه شهرسازی ۳
گ۱ – لشکری/تابان تراشکار
(شروع از۱۰ الی۱۳)
کارگاه شهرسازی ۳
گ۱ – لشکری/تابان تراشکار
--- ---
آتلیه
۳/۱۰۴
    طرح معماری۳
گ۱ – باغانی
(شروع از ۱۴ الی ۱۷)
طرح معماری۳
گ۱ – باغانی
(شروع از ۱۴ الی ۱۷)
طرح معماری۳
گ۱ – باغانی
آتلیه
۳/۱۰۵
اسکیس
گ۱ – ارباب سلجوقی
(شروع از ۸ الی۱۲)
اسکیس
گ۱ – ارباب سلجوقی
(شروع از ۸ الی ۱۲)و(۱۲ الی ۱۴)
--- --- ---
*۳/۲۰۱ مدارهای الكتريكی۱
گ ۱ - بلوچ‌زاده
معادلات ديفرانسيل
گ ۶ - شهريان
رياضی عمومی۲
گ ۷ - شهريان
رياضی عمومی
گ۱ - اعتمادزاده
مباحث ويژه(نظريه زبان‌ها و ماشين‌ها)
گ ۱ - شكرانی بايگی
۳/۲۰۲ رياضی عمومی۱
گ ۵ - اعتمادزاده
رياضی عمومی۲
گ ۲ - اعتمادزاده
فيزيک۱
گ ۳ - علی اكبريان
فيزيک۲
گ ۴ - علی اكبريان
---
۳/۲۰۳ ---   --- --- ---
نقشه کشی
۳/۲۰۴
نقشه‌كشی صنعتی۲
گ۱ – بکائیان
(شروع از ۸ الی ۱۲)
نقشه كشی صنعتی۲
گ۱ – بکائیان
(شروع از ۸ الی ۱۲)
نقشه‌كشی صنعتی۱
گ۱ – معتمدی‌فر
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
نقشه‌كشی صنعتی۱
گ۱ – معتمدی‌فر
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
---
۳/۲۰۵ --- آمار حياتی و احتمالات
گ ۱ - مقدس‌زاده بزاز
آمار و احتمالات مهندسی
احتمال مهندسی
گ ۱ - مقدس‌زاده بزاز
آمار و احتمالات مهندسی
احتمال مهندسی
گ ۲ - مقدس‌زاده بزاز
---
*۳/۳۰۱   معماری كامپيوتر(ناپيوسته)
گ ۱ - اباذری

ریاضیات گسسته

گ۳ - یزدانیان

برنامه‌نويسی پيشرفته
گ ۳ - يزدانيان
 
*۳/۳۰۲ --- روش پژوهش وارائه
شيوه ارائه مطالب علمی وفنی
گ ۲ - بختياری
مبانی بينايی كامپيوتر
گ ۱ - رجائی
  بناهای آبی
گ ۱ - محمد ميرزايی قالی‌باف
۳/۳۰۳ --- --- --- --- ---
*۳/۳۰۴

ریاضی عمومی۱

گ۱۱ - شهریان

ريزپردازنده وزبان اسمبلی
گ ۱ - لاكی
طراحی الگوريتم‌ها
گ ۱ - بختياری
برنامه‌نويسی دستگاه‌های سيار
گ۲- یزدانجو

پایگاه داده ها

اصول طراحی پایگاه داده ها

گ۲ - یزدانجو

*۳/۳۰۵ --- مدارهای واسط
گ ۱ - گلمكانی
سيستم‌های ديجيتال۲
گ ۱ - گلمكانی
---

معماری کامپیوتر

گ۲ - خطیب

*۳/۴۱۲ --- مدارهای منطقی
گ ۱ - باوفای طوسی

برنامه سازی سیستم(ناپیوسته)

گ۲ - یزدانجو

طراحی زبان های برنامه سازی

گ۱ - سالخورده

---
*۳/۴۱۳ --- مبانی كامپيوتر و برنامه‌نويسی
گ ۱ - شكرانی بايگی
--- --- ---
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
آتلیه
۳/۵۳
طرح معماری۵
گ۲ – رحمانی/مرادی
(شروع از ۸ الی ۱۲)
طرح معماری۵
گ۲ – رحمانی/مرادی
(شروع از ۸ الی ۱۲)
طرح معماری۵
گ۲ – رحمانی/مرادی
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
طرح معماری۵
گ۲ – رحمانی/مرادی
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
---
آتلیه
۳/۵۴
مقدمات طراحی معماری۲
گ۱ – قوام نصیری
مقدمات طراحی معماری۲
گ۱ – قوام نصیری
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
ترسیم مقدماتی
گ۱ – سعید حاجی کاظمی
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
ترسیم مقدماتی
گ۱ – سعید حاجی کاظمی
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
---
آتلیه
*۳/۱۰۱
--- --- کارگاه شهرسازی۳
گ۲ – باغبان فردوس/قلندریان گل خطمی

کارگاه شهرسازی۳
گ۲ – باغبان فردوس/قلندریان

گل خطمی
(شروع از۱۵ الی ۱۸)

کارگاه شهرسازی۳
گ۲ – باغبان فردوس/قلندریان

گل خطمی
(شروع از۱۵ الی ۱۸)

آتلیه
*۳/۱۰۲
--- کارگاه شهرسازی‌۳
گ۱ – لشکری/تابان تراشکار
(شروع از۱۰ الی۱۳)
کارگاه شهرسازی ۳
گ۱ – لشکری/تابان تراشکار
--- ---
آتلیه
۳/۱۰۴
    طرح معماری۳
گ۱ – باغانی
(شروع از ۱۴ الی ۱۷)
طرح معماری۳
گ۱ – باغانی
(شروع از ۱۴ الی ۱۷)
طرح معماری۳
گ۱ – باغانی
آتلیه
۳/۱۰۵
    --- --- ---
*۳/۲۰۱ مدارهای الكتريكی۱
گ ۱ - بلوچ‌زاده
معادلات ديفرانسيل
گ ۶ - شهريان
رياضی عمومی۲
گ ۷ - شهريان
رياضی عمومی
گ۱ - اعتمادزاده
مباحث ويژه (نظريه زبان‌ها و ماشين‌ها)
گ ۱ - شكرانی بايگی
۳/۲۰۲ رياضی عمومی۱
گ ۵ - اعتمادزاده
رياضی عمومی۲
گ ۲ - اعتمادزاده
فيزيک۱
گ ۳ - علی اكبريان
فيزيک۲
گ ۴ - علی اكبريان
---
۳/۲۰۳ ---   --- --- ---
نقشه‌کشی
۳/۲۰۴
نقشه‌كشی صنعتی۲
گ۱ – بکائیان
(شروع از ۸ الی ۱۲)
نقشه‌كشی صنعتی۲
گ۱ – بکائیان
(شروع از ۸ الی ۱۲)
نقشه‌کشی صنعتی
گ۱ – معتمدی‌فر
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
نقشه‌کشی صنعتی
گ۱ – معتمدی‌فر
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
---
۳/۲۰۵ --- آمارحياتی و احتمالات
گ ۱ - مقدس‌زاده بزاز
آمار و احتمالات مهندسی
احتمال مهندسی
گ ۱ - مقدس‌زاده بزاز
آمار و احتمالات مهندسی
احتمال مهندسی
گ ۲ - مقدس‌زاده بزاز
---
*۳/۳۰۱   معماری كامپيوتر(ناپيوسته)
گ ۱ - اباذری
رياضيات گسسته
گ ۳ - يزدانيان
برنامه‌نويسی پيشرفته
گ ۳ - يزدانيان
 
*۳/۳۰۲ --- روش پژوهش و ارائه
شيوه ارائه مطالب علمی و فنی
گ ۲ - بختياری
مبانی بينايی كامپيوتر
گ ۱ - رجائی
  بناهای آبی
گ ۱ - محمد ميرزايی قالی‌باف
۳/۳۰۳ --- --- --- --- ---
*۳/۳۰۴

ریاضی عمومی۱

گ۱۱-شهریان

مبانی و كاربردهای هوش مصنوعی
 هوش مصنوعی و سيستم‌های خبره
گ ۱ - شمسائی
طراحی الگوريتم‌ها
گ ۱ - بختياری
برنامه‌نويسی دستگاه‌های سيار
گ۲- یزدانجو

پایگاه داده ها

اصول طراحی پایگاه داده ها

گ۲ - یزدانجو

*۳/۳۰۵ --- مدارهای واسط
گ ۱ - گلمكانی
سيستم‌های ديجيتال۲
گ ۱ - گلمكانی

معماری کامپیوتر

گ۳-خطیب

معماری کامپیوتر

گ۲-خطیب

*۳/۴۱۲ --- مدارهای منطقی
گ ۱ - باوفای طوسی

برنامه سازی سیستم(ناپیوسته)

گ۲-یزدانجو

طراحی زبان های برنامه سازی

گ۱-سالخورده حقیقی

---
*۳/۴۱۳ --- مبانی كامپيوتر و برنامه‌نويسی
گ ۱ - شكرانی بايگی
--- --- ---
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
آتلیه
۳/۵۳
طراحی معماری۱
طرح معماری۱
گ۱ – شریف‌زاده
طراحی معماری۱
طرح معماری۱
گ۱ – شریف‌زاده
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
طراحی معماری۱
طرح معماری۱
گ۲ – اعتمادی
طراحی معماری۱
طرح معماری۱
گ۲ – اعتمادی
(شروع از ۱۵ الی ۱۸)
طراحی معماری۱
طرح معماری۱
گ۲ – اعتمادی
(شروع از ۱۵ الی ۱۸)
آتلیه
۳/۵۴
مقدمات طراحی معماری۲
گ۲ – فرهی فریمانی/ابراهیمی
مقدمات طراحی معماری۲
گ۲ – فرهی فریمانی/ابراهیمی
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
---

درک و بیان محیط شهری

گ۱ - آزاده حسینی

---
آتلیه
*۳/۱۰۱
--- --- مبانی و روش‌های طراحی
شهری
گ۲ – قاسمی
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
مبانی و روش‌های طراحی
شهری
گ۲ – قاسمی
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
---
آتلیه
*۳/۱۰۲
کارگاه شهرسازی ۱
گ۲ – قاسمی/علیخانی
(شروع از ۸ الی ۱۲)
کارگاه شهرسازی ۱
گ۲ – قاسمی/علیخانی
(شروع از ۸ الی ۱۲)
کارگاه شهرسازی ۱
گ۱ – بخشیده زاد/تابان تراشکار
 
کارگاه شهرسازی ۱
گ۱ – بخشیده زاد/تابان تراشکار
(شروع از ۱۵ الی ۱۸)
کارگاه شهرسازی ۱
گ۱ – بخشیده زاد/تابان تراشکار
(شروع از ۱۵ الی ۱۸)
آتلیه
۳/۱۰۴
مقدمات طراحی معماری۳
مقدمات طراحی معماری(۲)
گ۱ - حسنی
مقدمات طراحی معماری۳
مقدمات طراحی معماری(۲)
گ۱ - حسنی
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
طرح معماری ۳
گ۲ – رضازاده
طرح معماری ۳
گ۲ – رضازاده
(شروع از ۱۵ الی ۱۸)
طرح معماری ۳
گ۲ – رضازاده
(شروع از ۱۵ الی ۱۸)
آتلیه
۳/۱۰۵
طرح معماری ۵
گ۱ – رحمانی/نصراله حسینی
(شروع از ۸ الی ۱۲)
طرح معماری ۵
گ۱ – رحمانی/نصراله حسینی
(شروع از ۸ الی ۱۲)
طرح معماری ۵
گ۱ – رحمانی/نصراله حسینی
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
طرح معماری ۵
گ۱ – رحمانی/نصراله حسینی
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
---
آتلیه
*۳/۲۰۱
استاتيک و مقاومت مصالح
گ ۱ - رضائی حسن‌آبادی
متالورژی پودر
گ ۱ - حائريان اردكانی
جبرخطی كاربردی
گ ۲ - امينيان مدرس
محاسبات عددی
گ ۱ - پورخواجه نامقی
معادلات ديفرانسيل
گ ۷ - پورخواجه نامقی
آتلیه
۳/۲۰۲
--- محاسبات عددی
گ ۱ - نوری
محاسبات عددی
گ ۱ - نوری
معادلات ديفرانسيل
گ ۹ - نوری
رياضی عمومی۲
گ ۱۴ - نوری
آتلیه
۳/۲۰۳
--- --- --- --- ---
آتلیه
۳/۲۰۴
--- --- --- --- ---
آتلیه
۳/۲۰۵
رياضی عمومی۲
گ ۱ - اورعی نامزدی
  --- ---  
آتلیه
*۳/۳۰۱
مدارهای الكتريكی و الكترونيكی
گ ۱ - لاكی
پايگاه داده‌ها
اصول طراحی پايگاه داده‌ها
گ ۱ - شكرانی بايگی
مهندسی آب و فاضلاب و پروژه
گ ۱ - امينيان
تصفیه آب و فاضلاب
گ ۱ - امينيان
 
آتلیه
*۳/۳۰۲
  --- تجارت الكترونيكی
گ ۱ - يوسف‌زاده اقدم

 

---
آتلیه
۳/۳۰۳
معادلات ديفرانسيل
گ ۲ - چيتی
  --- --- ---
آتلیه
*۳/۳۰۴
سيستم‌های عامل
گ ۱ - شمسائی
معماری كامپيوتر
گ ۱ - باوفای طوسی
مبانی كامپيوتر و برنامه‌نويسی
گ ۱ - رجائی
رياضيات گسسته
گ ۱ - شكرانی بايگی

پایگاه داده ها

اصول طراحی پایگاه داده ها

گ۲ - یزدانجو

آتلیه
*۳/۳۰۵
--- جبرخطی كاربردی
گ ۱ - امينيان مدرس
مدارهای واسط
گ ۱ - گلمكانی

معماری کامپیوتر

گ۳  -خطیب

معماری کامپیوتر

گ۲  -خطیب

آتلیه
*۳/۴۱۲
مهندسی نرم‌افزار۲
گ ۱ - سالخورده حقيقی
طراحی الگوريتم‌ها(ناپيوسته)
گ ۱ - سالخورده حقيقی
--- --- ---
آتلیه
*۳/۴۱۳
--- --- --- --- ---
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
آتلیه
۳/۵۳
طراحی معماری۱
طرح معماری۱
گ۱ – شریف‌زاده
طراحی معماری۱
طرح معماری۱
گ۱ – شریف‌زاده
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
طراحی معماری۱
طرح معماری۱
گ۲ – اعتمادی
طراحی معماری۱
طرح معماری۱
گ۲ – اعتمادی
(شروع از ۱۵ الی ۱۸)
طراحی معماری۱
طرح معماری۱
گ۲ – اعتمادی
(شروع از ۱۵ الی ۱۸)
آتلیه
۳/۵۴
مقدمات طراحی معماری۲
گ۲ – فرهی فریمانی/ابراهیمی
مقدمات طراحی معماری۲
گ۲ – فرهی فریمانی/ابراهیمی
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
---

درک وبیان محیط شهری

گ۱ - آزده حسینی

---
آتلیه
*۳/۱۰۱
--- --- مبانی و روش‌های طراحی شهری
گ۲ – قاسمی
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
مبانی و روش‌های طراحی شهری
گ۲ – قاسمی
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
---
آتلیه
*۳/۱۰۲
کارگاه شهرسازی ۱
گ۲ – قاسمی/علیخانی
(شروع از ۸ الی ۱۲)
کارگاه شهرسازی ۱
گ۲ – قاسمی/علیخانی
(شروع از ۸ الی ۱۲)
کارگاه شهرسازی۱
گ۱ – بخشیده‌زاد/تابان تراشکار
 
کارگاه شهرسازی ۱
گ۱ – بخشیده زاد/تابان تراشکار
(شروع از ۱۵ الی ۱۸)
کارگاه شهرسازی ۱
گ۱ – بخشیده زاد/تابان تراشکار
(شروع از ۱۵ الی ۱۸)
آتلیه
۳/۱۰۴
مقدمات طراحی معماری۳
مقدمات طراحی معماری(۲)
گ۱ - حسنی
مقدمات طراحی معماری۳
مقدمات طراحی معماری(۲)
گ۱ - حسنی
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
طرح معماری۳
گ۲ – رضازاده
طرح معماری۳
گ۲ – رضازاده
(شروع از ۱۵ الی ۱۸)
طرح معماری۳
گ۲ – رضازاده
(شروع از ۱۵ الی ۱۸)
آتلیه
۳/۱۰۵
طرح معماری ۵
گ۱ – رحمانی/نصراله‌حسینی
(شروع از ۸ الی ۱۲)
طرح معماری ۵
گ۱ – رحمانی/نصراله حسینی
(شروع از ۸ الی ۱۲)
طرح معماری ۵
گ۱ – رحمانی/نصراله‌حسینی
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
طرح معماری ۵
گ۱ – رحمانی/نصراله‌حسینی
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
---
*۳/۲۰۱ --- متالورژی پودر
گ ۱ - حائريان اردكانی
جبرخطی كاربردی
گ ۲ - امينيان مدرس
محاسبات عددی
گ ۱ - پورخواجه نامقی
معادلات ديفرانسيل
گ ۷ - پورخواجه نامقی
۳/۲۰۲ مدارهای الكتريكی۱
گ ۱ - بلوچ‌زاده
محاسبات عددی
گ ۱ - نوری
محاسبات عددی
گ ۱ - نوری
معادلات ديفرانسيل
گ ۹ - نوری
رياضی عمومی۲
گ ۱۴ - نوری
۳/۲۰۳ --- --- --- --- ---
نقشه‌کشی
۳/۲۰۴
--- --- --- --- ---
۳/۲۰۵ رياضی عمومی۲
گ ۱ - اورعی نامزدی
  --- ---  
*۳/۳۰۱ مدارهای الكتريكی و الكترونيكی
گ ۱ - لاكی
پايگاه داده‌ها
اصول طراحی پايگاه داده‌ها
گ ۱ - شكرانی بايگی
مهندسی آب و فاضلاب و پروژه
گ ۱ - امينيان
تصفیه آب و فاصلاب
گ ۱ - امينيان
 
*۳/۳۰۲   --- تجارت الكترونيكی
گ ۱ - يوسف‌زاده اقدم

 

يكپارچه‌سازی كاربردهای سازمانی
گ ۱ - خسروی
۳/۳۰۳ معادلات ديفرانسيل
گ ۲ - چيتی
  --- --- ---
*۳/۳۰۴ تحليل و طراحی سيستم‌ها
مهندسی نرم‌افزار۱
گ ۱ - رجائی
معماری كامپيوتر
گ ۱ - باوفای طوسی
مبانی كامپيوتر و برنامه‌نويسی
گ ۱ - رجائی
رياضيات گسسته
گ ۱ - شكرانی بايگی
شيوه ارائه نوشتاری و گفتاری
گ ۱ - شكرانی بايگی
*۳/۳۰۵ طراحی سيستم‌های ديجيتال
و برنامه‌پذير
گ ۱ - باوفای طوسی
جبرخطی كاربردی
گ ۱ - امينيان مدرس
الكترونيک آنالوگ
مدارهای الكترونيكی
گ ۱ - گلمكانی

معماری کامپیوتر

گ۳ - خطیب

معماری کامپیوتر

گ۲ - خطیب

*۳/۴۱۲ مهندسی نرم‌افزار
گ ۱ – سالخورده حقیقی
طراحی الگوريتم‌ها(ناپيوسته)
گ ۱ - سالخورده حقيقی
--- --- ---
*۳/۴۱۳ --- --- --- --- ---
 
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
آتلیه
۳/۵۳
---

طراحی معماری وشهرسازی

گ۱-رافتی سخنگو

معماری اسلامی۱
گ۱ – حجازی
(شروع از ۱۳الی ۱۷)
معماری اسلامی۱
گ۱ – حجازی
(شروع از ۱۳الی ۱۷)
---
آتلیه
۳/۵۴
--- --- --- كارگاه معماری و ساخت
گ۱ – معصوم‌زاده بجستانی/
هوشمند
(شروع از۱۵ الی ۱۹)
كارگاه معماری و ساخت
گ۱ – معصوم‌زاده بجستانی/
هوشمند
(شروع از۱۵ الی ۱۹)
آتلیه
*۳/۱۰۱
--- --- --- مبانی و روش‌های طراحی شهری
گ۱ – هاشمیان‌ زاوه
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)
مبانی و روش‌های طراحی شهری
گ۱ – هاشمیان‌ زاوه
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)
آتلیه
*۳/۱۰۲
ترسيم مقدماتی
گ۲ – بخشیده‌زاد
(شروع از ۸ الی ۱۲)
ترسيم مقدماتی
گ۲ – بخشیده‌زاد
(شروع از ۸ الی ۱۲)
--- معماری اسلامی۱
گ۲ – شیرمهنجی
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)
معماری اسلامی۱
گ۲ – شیرمهنجی
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)
آتلیه
۳/۱۰۴
--- --- ساختمان ۲ و گزارش کارگاه
گ۱ – حاجی کاظمی
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
ساختمان ۲ و گزارش کارگاه
گ۱ – حاجی کاظمی
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
---
آتلیه
۳/۱۰۵
آشنائی با مبانی برنامه‌ریزی
کالبدی
گ۱ – لشکری
(شروع از ۸ الی ۱۲)
آشنائی با مبانی برنامه‌ریزی
کالبدی
گ۱ – لشکری
(شروع از ۸ الی ۱۲)
--- ساختمان ۲ و گزارش کارگاه
گ۲ – حسنی
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)
ساختمان‌۲ و گزارش کارگاه
گ۲ – حسنی
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)
*۳/۲۰۱ استاتيک
گ ۱ - رضائی حسن‌آبادی
مبانی كامپيوتر و برنامه‌نويسی
گ ۲ - بختياری
نظريه زبان‌ها و ماشين‌ها
گ ۱ - بختياری
معادلات ديفرانسيل
گ ۱۳ - حيدری

مدارهای منطقی

گ۲ خطیب

۳/۲۰۲ --- --- --- رياضی عمومی ۲
گ ۱۴ - نوری
رياضی عمومی۱
گ ۱۰ - حيدری
۳/۲۰۳ --- --- --- --- ---
نقشه‌کشی
۳/۲۰۴
---

 

--- --- ---
۳/۲۰۵ --- --- --- --- ---
*۳/۳۰۱ --- امنيت و اعتماد سخت‌افزار
گ ۱ - باوفای طوسی
--- ---  
*۳/۳۰۲ گفتارپردازی رقمی
گ ۱ - بختياری
بينايی كامپيوتر
گ ۱ - امينيان مدرس
--- ساختمان داده‌ها و الگوريتم‌ها
گ۲ - بختیاری
پايگاه داده‌ها
گ ۱ - آقايی ميبدی
۳/۳۰۳ --- --- --- --- ---
*۳/۳۰۴ برنامه‌نويسی پيشرفته
گ ۲ - يزدانجو
ريزپردازنده و زبان اسمبلی
گ ۱ - لاكی
ايجاد بانک‌های اطلاعاتی
گ ۱ - يزدانجو
برنامه‌نويسی دستگاه‌های سيار
مباحث‌ويژه در برق
(برنامه‌نويسی اندرويد)
گ ۱ - يزدانجو
طراحی صفحات وب(ناپيوسته)
گ ۱و۲ - جنتی‌فرد
*۳/۳۰۵ تحليل‌ها و سيستم‌های
داده‌های حجيم
گ ۱ - شمسائی
هوش مصنوعی
گ ۱ - شمسائی
سيستم‌های عامل پيشرفته
گ ۱ - باوفای طوسی
--- شبكه‌های كامپيوتری
گ ۱ - آهنگری
*۳/۴۱۲ اصول طراحی كامپايلر
گ ۱ - سالخورده حقيقی
  توسعه امن نرم‌افزار
گ ۱ - سالخورده حقيقی
---  
*۳/۴۱۳ سيگنال‌ها و سيستم‌ها
گ ۱ - لاكی
شبكه‌‌های كامپيوتری پيشرفته
گ ۱ - حميدزاده
شناسايی الگو
گ ۱ - حميدزاده
ساختمان داده‌ها و الگوريتم‌ها
گ ۱ - حميدزاده
مصالح ساختمانی و آزمایشگاه
گ ۱ - صحرانورد
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
آتلیه
۳/۵۳
---

طراحی معماری وشهرسازی

گ۱ - رافتی سخنگو

معماری اسلامی ۱
گ۱ – حجازی
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
معماری اسلامی ۱
گ۱ – حجازی
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
---
آتلیه
۳/۵۴
--- --- --- كارگاه معماری وساخت
گ۱ – معصوم‌زاده بجستانی/
هوشمند
(شروع از۱۵ الی ۱۹)
كارگاه معماری وساخت
گ۱ – معصوم‌زاده بجستانی/
هوشمند
(شروع از۱۵ الی ۱۹)
آتلیه
*۳/۱۰۱
--- --- --- مبانی و روش‌های طراح
شهری
گ۱ – هاشمیان زاوه
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)
مبانی و روش‌های طراحی
شهری
گ۱ – هاشمیان زاوه
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)
آتلیه
*۳/۱۰۲
ترسيم مقدماتی
گ۲ – بخشیده‌زاد
(شروع از ۸ الی ۱۲)
ترسيم مقدماتی
گ۲ – بخشیده‌زاد
(شروع از ۸ الی ۱۲)
--- معماری اسلامی۱
گ۲ – شیرمهنجی
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)
معماری اسلامی۱
گ۲ – شیرمهنجی
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)
آتلیه
۳/۱۰۴
--- --- ساختمان ۲ و گزارش کارگاه
گ۱ – حاجی کاظمی
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
ساختمان ۲ و گزارش کارگاه
گ۱ – حاجی کاظمی
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
---
آتلیه
۳/۱۰۵
آشنائی با مبانی برنامه‌ریزی
کالبدی
گ۱ – لشکری
(شروع از ۸ الی۱۲)
آشنائی با مبانی برنامه‌ریزی
کالبدی
گ۱ – لشکری
(شروع از ۸ الی۱۲)
--- ساختمان ۲ و گزارش کارگاه
گ۲ – حسنی
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)
ساختمان ۲ و گزارش کارگاه
گ۲ – حسنی
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)
*۳/۲۰۱ --- مبانی كامپيوتر و برنامه‌نويسی
گ ۲ - بختياری
نظريه زبان ها و ماشين‌ها
گ ۱ - بختياری
---

معماری کامپیوتر

گ۲ - خطیب

۳/۲۰۲ --- سيگنال‌ها و سيستم‌ها
گ۲ – فائزه لاکی
معادلات ديفرانسيل
گ ۹ - نوری
رياضی عمومی۲
گ ۱۴ - نوری
---
۳/۲۰۳ --- --- --- --- ---
نقشه‌کشی
۳/۲۰۴
---

 

--- --- ---
۳/۲۰۵ --- --- --- --- ---
*۳/۳۰۱ --- امنيت و اعتماد سخت‌افزار
گ ۱ - باوفای طوسی
مبانی بينايی كامپيوتر
گ ۱ - رجائی
--- ---
*۳/۳۰۲ نهان‌نگاری اطلاعات
 نهان‌سازی اطلاعات
پنهان‌سازی اطلاعات
گ ۱ - رجائی
بينايی كامپيوتر
گ ۱ - امينيان مدرس
  ساختمان داده‌ها و الگوريتم‌ها
گ۲ - بختیاری
پايگاه داده‌ها
گ ۱ - آقايی ميبدی
۳/۳۰۳ --- --- --- --- ---
*۳/۳۰۴ برنامه‌نويسی پيشرفته
گ ۲ - يزدانجو
ريزپردازنده وزبان اسمبلی
گ ۱ - لاكی
ايجاد بانک‌های اطلاعاتی
گ ۱ - يزدانجو
برنامه‌نويسی دستگاه‌های سيار
مباحث ويژه در برق
(برنامه‌نويسی اندرويد)
گ ۱ - يزدانجو
طراحی صفحات وب(ناپيوسته)
گ ۱و۲ - جنتی‌فرد
*۳/۳۰۵ مديريت پايگاه دانش
گ ۱ - شمسائی
هوش مصنوعی
گ ۱ - شمسائی
سيستم‌های عامل پيشرفته
گ ۱ - باوفای طوسی
--- برنامه‌نويسی پيشرفته
گ ۱ - باوفای طوسی
*۳/۴۱۲ اصول طراحی كامپايلر
گ ۱ - سالخورده حقيقی
طراحی زبان‌های برنامه‌سازی
گ ۱ - سالخورده حقيقی
توسعه امن نرم‌افزار
گ ۱ - سالخورده حقيقی
---  
*۳/۴۱۳ سيگنال‌ها و سيستم‌ها
گ ۱ - لاكی
شبكه‌های كامپيوتری پيشرفته
گ ۱ - حميدزاده
شناسايی الگو
گ ۱ - حميدزاده
ساختمان داده‌ها و الگوريتم‌ها
گ ۱ - حميدزاده
مصالح ساختمانی و آزمایشگاه
گ ۱ - صحرانورد
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
آتلیه
۳/۵۳
طراحی معماری۱
طرح معماری۱
گ۲ – اعتمادی
طراحی معماری۱
طرح معماری۱
گ۲ – اعتمادی
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
--- مدیریت و تشکیلات کارگاه
گ۱ – نوشین حسنی
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)
مدیریت و تشکیلات کارگاه
گ۱ – نوشین حسنی
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)
آتلیه
۳/۵۴
مقدمات طراحی معماری۲
گ۱ – قوام نصیری/ابراهیمی
مقدمات طراحی معماری۲
گ۱ – قوام نصیری/ابراهیمی
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
بيان معماری۲
گ۱ – قوام نصیری/اعتمادی
(شروع از ۱۴ الی۱۸)
بيان معماری۲
گ۱ – قوام نصیری/اعتمادی
(شروع از ۱۴ الی۱۸)
بيان معماری۲
گ۱ – قوام نصیری/اعتمادی
(شروع از ۱۴ الی۱۸)
آتلیه
*۳/۱۰۱
--- --- --- کارگاه شهرسازی ۳
گ۲ – باغبان فردوس
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)
کارگاه شهرسازی ۳
گ۲ – باغبان فردوس
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)
آتلیه
*۳/۱۰۲
--- --- کارگاه شهرسازی ۳
گ۱ – لشکری/تابان تراشکار
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
کارگاه شهرسازی ۳
گ۱ – لشکری/تابان تراشکار
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
---
آتلیه
۳/۱۰۴
طرح معماری ۳
گ۱ – باغانی
(شروع از ۸ الی ۱۲)
طرح معماری ۳
گ۱ – باغانی
(شروع از ۸ الی ۱۲)
طرح معماری ۳
گ۱ – باغانی
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
طرح معماری ۳
گ۱ – باغانی
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
---
آتلیه
۳/۱۰۵
آشنائی با مرمت ابنیه
گ۱ – حجازی
آشنائی با مرمت ابنیه
گ۱ – حجازی
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
مقدمات طراحی معماری۳
مقدمات طراحی معماری(۳)
گ۱ – حسنی
مقدمات طراحی معماری۳
مقدمات طراحی معماری(۳)
گ۱ – حسنی
 (شروع از ۱۵ الی ۱۸)
مقدمات طراحی معماری۳
مقدمات طراحی معماری(۳)
گ۱ – حسنی
 (شروع از ۱۵ الی ۱۸)
*۳/۲۰۱ --- جبرخطی كاربردی
گ ۱ - امينيان مدرس
نظريه زبان‌ها و ماشين‌ها
گ ۱ - بختياری
  هیدرولوژی مهندسی
گ۱ - میرابی
۳/۲۰۲ رياضی عمومی۱
گ ۱۱ - شهريان
رياضی عمومی۱
گ ۳ - شهريان
رياضی عمومی۲
گ ۷ - شهريان
رياضی عمومی۱
گ ۴ - شهريان
---
۳/۲۰۳ --- --- --- آمار و احتمالات مهندسی
گ ۱ - الداغی
---
نقشه‌کشی
۳/۲۰۴
--- --- نقشه‌كشی مهندسی
گ۱ – معتمدی‌فر
نقشه‌كشی مهندسی
گ۲ – معتمدی‌فر
---
۳/۲۰۵ رياضی عمومی۲
گ ۱ - اورعی نامزدی
--- --- ---

فارسی

گ۲ - اسلامی نژاد

*۳/۳۰۱ --- استاتيک و مقاومت مصالح
گ ۱ - رضائی حسن‌آبادی
مبانی شيمی(۱)
شيمی عمومی(۱)
گ ۲ - هاشمی قوچانی
  ---
*۳/۳۰۲ اصول سرپرستی
گ ۱ - غفوريان نسب
مبانی مهندسی نرم‌افزار
گ ۱ - غفوريان نسب
استاتيک
گ ۱ - رضائی حسن‌آبادی
استاتيک
گ ۱ - رضائی حسن آبادی
يكپارچه‌سازی كاربردهای
سازمانی
گ ۱ - خسروی
۳/۳۰۳ --- --- --- --- ---
*۳/۳۰۴ برنامه‌نويسی همروند
گ ۱ - يزدانجو
برنامه‌نويسی دستگاه‌های سيار
گ۲ - یزدانجو
برنامه‌نويسی پيشرفته
گ ۲ - يزدانجو
گرا فيک كامپيوتری۱(ناپيوسته)
گ ۱ - يزدانجو

شبیه سازی کامپیوتر

گ۱ - یزدانجو

*۳/۳۰۵ اصول رباتيكز
گ ۱ - شمسائی
الكترونيک آنالوگ
مدارهای الكترونيكی
گ ۱ - گلمكانی
برنامه‌سازی پیشرفته۱
گ۱ – غفوریان نسب
شبكه‌های محلی كامپيوتری
گ ۱ - يوسف‌زاده اقدم
---
*۳/۴۱۲ ---   اصول طراحی كامپايلر
گ ۱ - سالخورده حقيقی
   
*۳/۴۱۳ --- اصول طراحی پايگاه داده‌ها
پايگاه داده‌ها
گ ۱ - شكرانی بايگی
مهندسی سيستم‌ها
گ ۱ - الداغی
  ---
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
آتلیه
۳/۵۳
طراحی معماری۱
طرح معماری۱
گ۲ – اعتمادی
طراحی معماری۱
طرح معماری۱
گ۲ – اعتمادی
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
--- مدیریت و تشکیلات کارگاه
گ۱ – نوشین حسنی
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)
مدیریت و تشکیلات کارگاه
گ۱ – نوشین حسنی
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)
آتلیه
۳/۵۴
مقدمات طراحی معماری۲
گ۱ – قوام نصیری/ابراهیمی
مقدمات طراحی معماری۲
گ۱ – قوام نصیری/ابراهیمی
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
بيان معماری۲
گ۱ – قوام نصیری/اعتمادی
(شروع از ۱۴ الی۱۸)
بيان معماری۲
گ۱ – قوام نصیری/اعتمادی
(شروع از ۱۴ الی۱۸)
بيان معماری۲
گ۱ – قوام نصیری/اعتمادی
(شروع از ۱۴ الی۱۸)
آتلیه
*۳/۱۰۱
--- --- --- کارگاه شهرسازی ۳
گ۲ – باغبان فردوس/قلندریان گل خطمی
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)
کارگاه شهرسازی ۳
گ۲ – باغبان فردوس/قلندریان گل خطمی
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)
آتلیه
*۳/۱۰۲
--- --- کارگاه شهرسازی ۳
گ۱ – لشکری/تابان تراشکار
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
کارگاه شهرسازی ۳
گ۱ – لشکری/تابان تراشکار
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
---
آتلیه
۳/۱۰۴
طرح معماری ۳
گ۱ – باغانی
(شروع از ۸ الی ۱۲)
طرح معماری ۳
گ۱ – باغانی
(شروع از ۸ الی ۱۲)
طرح معماری ۳
گ۱ – باغانی
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
طرح معماری ۳
گ۱ – باغانی
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
---
آتلیه
۳/۱۰۵
آشنائی با مرمت ابنیه
گ۱ – حجازی
آشنائی با مرمت ابنیه
گ۱ – حجازی
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
مقدمات طراحی معماری۳
مقدمات طراحی معماری(۲)
گ۱ - حسنی
مقدمات طراحی معماری۳
مقدمات طراحی معماری(۲)
گ۱ - حسنی
(شروع از ۱۵ الی ۱۸)
مقدمات طراحی معماری۳
مقدمات طراحی معماری(۲)
گ۱ - حسنی
(شروع از ۱۵ الی ۱۸)
*۳/۲۰۱ --- --- جبرخطی كاربردی
گ ۲ - امينيان مدرس
  هیدرولوژی مهندسی
گ۱ - میرابی
۳/۲۰۲ --- رياضی عمومی۱
گ ۳ - شهريان
رياضی عمومی۲
گ ۷ - شهريان
رياضی عمومی۱
گ ۴ - شهريان
---
۳/۲۰۳ --- --- --- آمار و احتمالات مهندسی
گ ۱ - الداغی
---
نقشه‌کشی
۳/۲۰۴
--- --- نقشه‌كشی مهندسی
گ۱ – معتمدی‌فر
نقشه‌كشی مهندسی
گ۲ – معتمدی‌فر
---
۳/۲۰۵ رياضی عمومی۲
گ ۱ - اورعی نامزدی
  ---   فارسی
گ ۲ - اسلامی‌نژاد
*۳/۳۰۱ مدارهای الكتريكی و الكترونيكی
گ ۱ - لاكی
استاتيک و مقاومت مصالح
گ ۱ - رضائی حسن‌آبادی
مبانی شيمی(۱)
شيمی عمومی(۱)
گ ۱ - هاشمی قوچانی
برنامه‌نويسی پيشرفته
گ ۳ - يزدانيان
رياضيات گسسته
گ ۳ - يزدانيان
*۳/۳۰۲ اصول سرپرستی
گ ۱ - غفوريان نسب
مبانی مهندسی نرم‌افزار
گ ۱ - غفوريان نسب
استاتيک
گ ۱ - رضائی حسن‌آبادی
استاتيک
گ ۱ - رضائی حسن‌آبادی
يكپارچه‌سازی كاربردهای سازمانی
گ ۱ - خسروی
۳/۳۰۳ معادلات ديفرانسيل
گ ۲ - چيتی
  --- --- ---
*۳/۳۰۴ برنامه‌نويسی همروند
گ ۱ - يزدانجو
برنامه‌نويسی دستگاه‌های سيار
مباحث ويژه در برق
(برنامه نويسی اندرويد)
گ ۱ - يزدانجو
سيستم‌های چندرسانه‌ای
مبانی كامپيوتر و برنامه‌نويسی
گ ۱ - رجائی
گرافيک كامپيوتری۱(ناپيوسته)
گ ۱ - يزدانجو

شبیه سازی کامپیوتر

گ۱ - یزدانجو

*۳/۳۰۵ اصول رباتيكز
گ ۱ - شمسائی
الكترونيک آنالوگ
مدارهای الكترونيكی
گ ۱ - گلمكانی
برنامه‌سازی پیشرفته۱
گ۱ – غفوریان نسب
شبكه‌های محلی كامپيوتری
گ ۱ - یوسف‌زاده اقدم
 
*۳/۴۱۲ --- مبانی كامپيوتر و برنامه‌نويسی
گ ۱ - شكرانی بايگی
طراحی زبان‌های برنامه‌سازی
گ ۱ - سالخورده حقيقی
   
*۳/۴۱۳ --- سيگنال‌ها و سيستم‌ها
گ ۱ - لاكی
مهندسی سيستم‌ها
گ ۱ - الداغی
  ---
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
آتلیه
۳/۵۳
طرح معماری۱
طراحی معماری۱
گ۱ – شریف‌زاده
طرح معماری۱
طراحی معماری۱
گ۱ – شریف‌زاده
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
     
آتلیه
۳/۵۴
مقدمات طراحی معماری۲
گ۲ – فرهی فریمانی/ابراهیمی
مقدمات طراحی معماری۲
گ۲ – فرهی فریمانی/ابراهیمی
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
بيان معماری۲
گ۲ – فرهی فریمانی/ابراهیمی
(شروع از ۱۴ الی ۱۸)
بيان معماری۲
گ۲ – فرهی فریمانی/ابراهیمی
(شروع از ۱۴ الی ۱۸)
بيان معماری۲
گ۲ – فرهی فریمانی/ابراهیمی
(شروع از ۱۴ الی ۱۸)
آتلیه
*۳/۱۰۱
طرح معماری ۳
گ۲ – رضازاده
(شروع از ۸ الی ۱۲)
طرح معماری ۳
گ۲ – رضازاده
(شروع از ۸ الی ۱۲)
طرح معماری ۳
گ۲ – رضازاده
(شروع از ۱۳  الی ۱۷)
طرح معماری ۳
گ۲ – رضازاده
(شروع از ۱۳  الی ۱۷)
---
آتلیه
*۳/۱۰۲
کارگاه شهرسازی ۱
گ۱ – بخشیده‌زاد/تابان تراشکار
کارگاه شهرسازی ۱
گ۱ – بخشیده‌زاد/تابان تراشکار
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
کارگاه شهرسازی ۱
گ۲ – قاسمی/علیخانی
کارگاه شهرسازی ۱
گ۲ – قاسمی/علیخانی
(شروع از ۱۵ الی ۱۸)
کارگاه شهرسازی ۱
گ۲ – قاسمی/علیخانی
(شروع از ۱۵ الی ۱۸)
آتلیه
۳/۱۰۴
طرح معماری ۵
گ۲ – رحمانی/مرادی
طرح معماری ۵
گ۲ – رحمانی/مرادی
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
--- --- ---
آتلیه
۳/۱۰۵
طرح معماری ۵
گ۱ – رحمانی/نصراله‌حسینی
طرح معماری ۵
گ۱ – رحمانی/نصراله‌حسینی
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
--- كارگاه معماری و ساخت
گ۲ – معصوم‌زاده/قوام نصیری
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)
كارگاه معماری و ساخت
گ۲ – معصوم‌زاده/قوام نصیری
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)
*۳/۲۰۱ --- --- ساختمان داده‌ها و الگوريتم‌ها
ساختمان داده‌ها
گ۲- بختیاری
معماری جهان
آشنائی با معماری جهان
گ ۱ - حجازی
طراحی الگوريتم‌ها
گ ۱ - بختياری
۳/۲۰۲ --- سيگنال‌ها و سيستم‌ها
گ۲ – فائزه لاکی
--- معادلات ديفرانسيل
گ ۵ - اعتمادزاده
رياضی عمومی۲
گ ۲ - اعتمادزاده
۳/۲۰۳ --- --- --- --- ---
نقشه‌کشی
۳/۲۰۴
--- --- --- --- ---
۳/۲۰۵ آمار و احتمالات مهندسی
احتمال مهندسی
گ ۲ - مقدس‌زاده بزاز
--- --- --- ---
*۳/۳۰۱ ساختمان داده‌ها
گ ۱ - خسروی فارمد
نهان‌نگاری اطلاعات
 نهان‌سازی اطلاعات
پنهان‌سازی اطلاعات
گ ۱ - رجائی
تجارت الكترونيكی
گ ۱ - يوسف‌زاده اقدم
مهندسی نرم‌افزار۱
 تحليل و طراحی سيستم‌ها
گ ۱ - رجائی
برنامه‌سازی پيشرفته۲
گ۱ – باقری دانشور
*۳/۳۰۲ برنامه‌نويسی پيشرفته
گ ۱ - باوفای طوسی
مدارهای منطقی
گ ۱ - باوفای طوسی
بينايی كامپيوتر
گ ۱ - امينيان مدرس
طراحی سيستم‌های ديجيتال
و برنامه‌پذير
طراحی كامپيوتری سيستم‌های
ديجيتال
گ ۱ - باوفای طوسی
رياضيات گسسته
گ ۱ - شكرانی بايگی
۳/۳۰۳ --- --- --- --- ---
*۳/۳۰۴ مبانی و كاربردهای هوش مصنوعی
 هوش مصنوعی و سيستم‌های خبره
گ ۱ - شمسائی
سيستم‌های عامل
گ ۱ - شمسائی
تحليل‌ها و سيستم‌های
داده‌های حجيم
گ ۱ - شمسائی
مديريت پايگاه دانش
گ ۱ - شمسائی
---
*۳/۳۰۵ --- الكترونيک۱
گ ۱ - گلمكانی
سيستم‌های ديجيتال۲
گ ۱ - گلمكانی
اصول سيستم‌های راديولوژی و
راديوتراپی
گ ۱ - امينيان
---
*۳/۴۱۲ مهندسی نرم‌افزار۲
گ ۱ - سالخورده حقيقی
مهندسی نرم‌افزار
گ ۱ - سالخورده حقيقی
امنيت و اعتماد سخت‌افزار
گ ۱ - باوفای طوسی
گفتارپردازی رقمی
گ ۱ - بختياری
 
*۳/۴۱۳ --- شبكه‌های كامپيوتری پيشرفته
گ ۱ - حميدزاده
ساختمان داده‌ها و الگوريتم‌ها
گ ۱ - حميدزاده
روش پژوهش و ارائه
شيوه ارائه مطالب علمی و فنی
گ ۱ - حميدزاده
---
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
آتلیه
۳/۵۳
طرح معماری۱
طراحی معماری۱
گ۱ – شریف‌زاده
طرح معماری۱
طراحی معماری۱
گ۱ – شریف‌زاده
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
     
آتلیه
۳/۵۴
مقدمات طراحی معماری۲
گ۲ – فرهی فریمانی/ابراهیمی
مقدمات طراحی معماری۲
گ۲ – فرهی فریمانی/ابراهیمی
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
بيان معماری۲
گ۲ – فرهی فریمانی/ابراهیمی
(شروع از ۱۴ الی ۱۸)
بيان معماری۲
گ۲ – فرهی فریمانی/ابراهیمی
(شروع از ۱۴ الی ۱۸)
بيان معماری۲
گ۲ – فرهی فریمانی/ابراهیمی
(شروع از ۱۴ الی ۱۸)
آتلیه
*۳/۱۰۱
طرح معماری ۳
گ۲ – رضازاده
(شروع از ۸  الی ۱۲)
طرح معماری ۳
گ۲ – رضازاده
(شروع از ۸  الی ۱۲)
طرح معماری ۳
گ۲ – رضازاده
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
طرح معماری ۳
گ۲ – رضازاده
(شروع از ۱۳ الی ۱۷)
---
آتلیه
*۳/۱۰۲
کارگاه شهرسازی ۱
گ۱ – بخشیده‌زاد/تابان تراشکار
کارگاه شهرسازی ۱
گ۱ – بخشیده‌زاد/تابان تراشکار
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
کارگاه شهرسازی ۱
گ۲ – قاسمی/علیخانی
کارگاه شهرسازی ۱
گ۲ – قاسمی/علیخانی
(شروع از ۱۵ الی ۱۸)
کارگاه شهرسازی ۱
گ۲ – قاسمی/علیخانی
(شروع از ۱۵ الی ۱۸)
آتلیه
۳/۱۰۴
طرح معماری ۵
گ۲ – رحمانی/مرادی
طرح معماری ۵
گ۲ – رحمانی/مرادی
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
--- --- ---
آتلیه
۳/۱۰۵
طرح معماری ۵
گ۱ – رحمانی/نصراله‌حسینی
طرح معماری ۵
گ۱ – رحمانی/نصراله‌حسینی
(شروع از ۱۰ الی ۱۳)
--- كارگاه معماری و ساخت
گ۲ – معصوم‌زاده/قوام نصیری
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)
كارگاه معماری و ساخت
گ۲ – معصوم‌زاده/قوام نصیری
(شروع از ۱۵ الی ۱۹)
*۳/۲۰۱ --- مبانی كامپيوتر و برنامه‌نويسی
گ ۲ - بختياری
  معماری جهان
آشنائی با معماری جهان
گ ۱ - حجازی
---
۳/۲۰۲ --- سيگنال‌ها و سيستم‌ها
گ۲ – فائزه لاکی
--- معادلات ديفرانسيل
گ ۵ - اعتمادزاده
رياضی عمومی۲
گ ۲ - اعتمادزاده
۳/۲۰۳ --- --- --- --- ---
نقشه‌کشی
۳/۲۰۴
--- --- --- --- ---
۳/۲۰۵ آمار و احتمالات مهندسی
احتمال مهندسی
گ ۱ - مقدس‌زاده بزاز
آمارحياتی و احتمالات
گ ۱ - مقدس‌زاده بزاز
--- --- ---
*۳/۳۰۱ ساختمان داده‌ها
گ ۱ - خسروی فارمد
نهان‌نگاری اطلاعات
 نهان‌سازی اطلاعات
پنهان‌سازی اطلاعات
گ ۱ - رجائی
--- مهندسی نرم‌افزار۱
تحليل و طراحی سيستم‌ها
گ ۱ - رجائی
برنامه‌سازی پيشرفته۲
گ۱ – باقری دانشور
*۳/۳۰۲ برنامه‌نويسی پيشرفته
گ ۱ - باوفای طوسی
سيستم‌های عامل پيشرفته
گ ۱ - باوفای طوسی
معماری کامپیوتر
گ۱ – باوفای طوسی
طراحی سيستم‌های ديجيتال
و برنامه‌پذير
طراحی كامپيوتری سيستم‌های
ديجيتال
گ ۱ - باوفای طوسی
بناهای آبی
گ ۱ - محمدميرزايی قالی‌باف
۳/۳۰۳ --- --- --- --- ---
*۳/۳۰۴ مبانی و كاربردهای هوش مصنوعی
 هوش مصنوعی و سيستم‌های
خبره
گ ۱ - شمسائی
سيستم‌های عامل
گ ۱ - شمسائی
تحليل‌ها و سيستم‌های داده‌های
حجيم
گ ۱ - شمسائی
مديريت پايگاه دانش
گ ۱ - شمسائی
اصول رباتيكز
گ ۱ - شمسائی
*۳/۳۰۵ --- الكترونيک۱
گ ۱ - گلمكانی
--- اصول سيستم‌های راديولوژی و
راديوتراپی
گ ۱ - امينيان
---
*۳/۴۱۲ مهندسی نرم‌افزار۲
گ ۱ - سالخورده حقيقی
مهندسی نرم‌افزار
گ ۱ - سالخورده حقيقی
توسعه امن نرم‌افزار
گ ۱ - سالخورده حقيقی
گفتارپردازی رقمی
گ ۱ - بختياری
 
*۳/۴۱۳ --- --- شناسايی الگو
گ ۱ - حميدزاده
روش پژوهش و ارائه
شيوه ارائه مطالب علمی وفنی
گ ۱ - حميدزاده
---
 
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
آتلیه
۳/۵۳
---

آشنائی با مرمت ابنیه

گ۲ - حجازی

آشنائی با مرمت ابنیه

گ۲ - حجازی

(شروع از ۱۲ الی ۱۵)

--- ---
آتلیه
۳/۵۴
--- --- --- ---

 

آتلیه
*۳/۱۰۱
--- --- ---

متره وبراورد

گ۱ - سلیمانی

(شروع از ۱۵ الی ۱۸)

آتلیه
*۳/۱۰۲
--- --- ---

کارگاه شهرسازی۳

گ۱ - حاذقی

---
آتلیه
۳/۱۰۴
روستا ۲
گ۲ – عبدمجیری/نعمت‌الهی
(شروع از ۸ الی ۱۲)
روستا ۲
گ۲ – عبدمجیری/نعمت‌الهی
(شروع از ۸ الی ۱۲)
روستا ۲
گ۲ – عبدمجیری/نعمت‌الهی
(شروع از ۱۳ الی ۱۶)
روستا ۲
گ۲ – عبدمجیری/نعمت‌الهی
(شروع از ۱۳ الی ۱۶)
---
آتلیه
۳/۱۰۵
روستا ۲
گ۱ – عبدمجیری/امینی مشهدی
(شروع از ۸ الی ۱۲)
روستا ۲
گ۱ – عبدمجیری/امینی مشهدی
(شروع از ۸ الی ۱۲)
روستا ۲
گ۱ – عبدمجیری/امینی مشهدی
(شروع از ۱۳ الی ۱۶)
روستا ۲
گ۱ – عبدمجیری/امینی مشهدی
(شروع از ۱۳ الی ۱۶)
---
*۳/۲۰۱ شيمی عمومی(۱)
مبانی شيمی(۱)
گ ۱ - هاشمی قوچانی
شيمی عمومی(۱)
مبانی شيمی(۱)
گ ۲ - هاشمی قوچانی
مهندسی آب و فاضلاب و پروژه
گ ۱ - امينيان
سخت افزار كامپيوتر۲
گ ۱ - اعلمی
---
۳/۲۰۲ رياضی عمومی۱
گ ۳ - شهريان
رياضی عمومی۱
گ ۴ - شهريان
معادلات ديفرانسيل
گ ۶ - شهريان
معادلات ديفرانسيل
گ ۵ - اعتمادزاده
 
۳/۲۰۳ --- --- --- --- ---
نقشه‌کشی
۳/۲۰۴
نقشه‌كشی صنعتی
گ۱ – رضائی حسن‌آبادی
(شروع از ۸ الی ۱۲)
نقشه‌كشی صنعتی
گ۱ – رضائی حسن‌آبادی
(شروع از ۸ الی ۱۲)
--- --- ---
۳/۲۰۵ --- محاسبات عددی
گ ۲ - پورخواجه نامقی
--- --- ---
*۳/۳۰۱   تاریخ شهرهای ایرانی-
اسلامی
گ۱ - مدنی
--- --- ---
*۳/۳۰۲ تاریخ شهر و شهرسازی
در جهان
گ۲ - مدنی
  تاریخ شهر و شهرسازی در
جهان
گ۱ - مدنی
--- ---
۳/۳۰۳ --- --- --- --- ---
*۳/۳۰۴ ---     --- ---
*۳/۳۰۵ شبكه‌های كامپيوتری
گ ۱ - آهنگری
حقوق و قوانين شهری
گ ۱ - ميرفندرسكی
رياضی عمومی
گ۱ - اعتمادزاده
--- ---
*۳/۴۱۲ --- --- --- --- ---
*۳/۴۱۳ --- --- --- --- ---
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰ ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
آتلیه
۳/۵۳
---

آشنائی با مرمت ابنیه

گ۲ - حجازی

آشنائی با مرمت ابنیه

گ۲ - حجازی

(شروع از ۱۲ الی ۱۵)

--- ---
آتلیه
۳/۵۴
--- --- --- --- ---
آتلیه
*۳/۱۰۱
--- --- ---

متره وبراورد

گ۱ - سلیمانی

(شروع از ۱۵ الی ۱۸)

متره وبراورد

گ۱ - سلیمانی

(شروع از ۱۵ الی ۱۸)

آتلیه
*۳/۱۰۲
--- --- ---

کارگاه شهرسازی۳

گ۱ - حاذقی

---
آتلیه
۳/۱۰۴
روستا ۲
گ۲ – عبدمجیری/نعمت‌الهی
(شروع از ۸ الی ۱۲)
روستا ۲
گ۲ – عبدمجیری/نعمت‌الهی
(شروع از ۸ الی ۱۲)
روستا ۲
گ۲ – عبدمجیری/نعمت‌الهی
(شروع از ۱۳ الی ۱۶)
روستا ۲
گ۲ – عبدمجیری/نعمت‌الهی
(شروع از ۱۳ الی ۱۶)
---
آتلیه
۳/۱۰۵
روستا ۲
گ۱ – عبدمجیری/امینی مشهدی
(شروع از ۸ الی ۱۲)
روستا ۲
گ۱ – عبدمجیری/امینی مشهدی
(شروع از ۸ الی ۱۲)
روستا ۲
گ۱ – عبدمجیری/امینی مشهدی
(شروع از ۱۳ الی ۱۶)
روستا ۲
گ۱ – عبدمجیری/امینی مشهدی
(شروع از ۱۳ الی ۱۶)
---
*۳/۲۰۱ شيمی عمومی(۱)
مبانی شيمی(۱)
گ ۱ - هاشمی قوچانی
شيمی عمومی(۱)
مبانی شيمی(۱)
گ ۲ - هاشمی قوچانی
مهندسی آب و فاضلاب و
پروژه
گ ۱ - امينيان
سخت‌افزار كامپيوتر۲
گ ۱ - اعلمی
---
۳/۲۰۲ --- --- --- --- ---
۳/۲۰۳ --- --- --- --- ---
نقشه‌کشی
۳/۲۰۴
نقشه‌كشی صنعتی
گ۱ – رضائی حسن‌آبادی
(شروع از ۸ الی ۱۲)
نقشه‌كشی صنعتی
گ۱ – رضائی حسن‌آبادی
(شروع از ۸ الی ۱۲)
--- --- ---
۳/۲۰۵ --- محاسبات عددي
گ ۲ - پورخواجه نامقی
محاسبات عددي
گ ۱ - پورخواجه نامقی
معادلات ديفرانسيل
گ ۷ - پورخواجه نامقی
---
*۳/۳۰۱   تاریخ شهرهای ایرانی-
اسلامی
گ۱ - مدنی
--- --- ---
*۳/۳۰۲ تاریخ شهر و شهرسازی
در جهان
گ۲ - مدنی
  تاریخ شهر و شهرسازی
در جهان
گ۱ - مدنی
--- ---
۳/۳۰۳ --- --- --- --- ---
*۳/۳۰۴ اصول سيستم‌های
راديولوژی و راديوتراپی
گ ۱ - امينيان
      ---
*۳/۳۰۵ شبكه‌های كامپيوتری
گ ۱ - آهنگری
حقوق و قوانين شهری
گ ۱ - ميرفندرسكی
--- --- ---
*۳/۴۱۲ --- --- --- --- ---
*۳/۴۱۳ --- --- --- --- ---
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۱:۳۰ الی ۱۳ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۷ الی ۱۹
۱/۲۱۶    

آمار مهندسی
کوچک زاده زرگر

   
*۱/۲۰۶    

برنامه نویسی کامپیوتر

ملکی گله چشمه

   
*۱/۲۱۸    

ترمودینامیک

آکار
   
*۲/۱۰۱    

بیوشیمی

سبزی
   
*۲/۱۰۳    

فیلترهای وفقی

قدوسی
   
*۲/۱۰۵    

ریزپردازنده

حسن پور ابرکوهی
   
۲/۲۰۲    

ریاضیات گسسته

کاخکی
   
۲/۲۰۳    

ذخیره بازیابی اطلاعات

ابوالقاسمی
   
۲/۲۰۴    

معادلات دیفرانسیل

بشارتی فر
   
۲/۲۰۶  

سیگنالها وسیستم ها

بیداد
     
۳/۲۰۲    

هوش مصنوعی

تبرائی
   
۳/۳۰۱    

جبرخطی کاربردی

انصاری آستانه
 

مبانی کامپیوتر وبرنامه سازی

دوستار
۳/۳۰۲    

طراحی الگوریتم ها

ذاکرین موسوی
   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۱:۳۰ الی ۱۳ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
۱/۲۱۸    

احتمال وکاربرد آن

جوانشیر

   
*۲/۱۰۱    

بیوفیزیک

سبزی
   
*۲/۱۰۲    

ریاضیات گسسته

انصاری  آستانه

ریاضیات گسسته

دربان مقامی
 
*۲/۱۰۶    

کنترل غیرخطی

شجاعی قندشتنی
   
*۲/۲۰۲    

مدارهای مخابراتی

حیدری
   
۲/۲۰۳    

استاتیک ومقاومت مصالح مهندسی پزشکی

ثناگر دربانی
   
۲/۲۰۵    

معادلات دیفرانسیل

نصیری کلاته بالی

مدارهای الکتریکی۱

شریفی خراسانی
 
۲/۲۰۶    

ریاضی عمومی۱

نیکودل
   
۲/۳۰۳    

سیگنال ها وسیستم ها

شریفی
   
۲/۳۰۶    

سیگنالها وسیستم ها

بیات مختاری
   
۳/۲۰۱    

ساختمان داده ها والگوریتم

زرین زاده
   
۳/۳۰۱    

ساختمان داده ها

ذاکرین موسوی
   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۱:۳۰ الی ۱۳ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
۱/۲۰۴    

آمار مهندسی

کوچک زاده زرگر

   
*۱/۲۱۶    

نهان سازی اطلاعات

جمشیدی
   
*۱/۲۱۷    

تحقیق درعملیات۲

عطاران
   
۱/۲۱۸    

سازه های بتن آرمه۱

نوراللهیان مهاجر
   
*۲/۱۰۱    

استاتیک ومقاومت مصالح درمهندسی پزشکی

محمدی مهموئی
   
*۲/۱۰۳  

کنترل چندمتغییره

رخش ماه پور(زوج
     
*۲/۱۰۴    

ترمودینامیک مهندسی2

پاسیار
   
*۲/۱۰۵    

کنترل چندمتغییره

رخش ماه پور(فرد
   
*۲/۱۰۶    

ریزپردازنده وزبان اسمبلی

سعیدی
   
۲/۲۰۱    

طراحی ریزپردازنده

مدبرنیا
   
۲/۲۰۲    

معادلات دیفرانسیل

جوادی
   
۲/۲۰۳    

تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی۱

سعیدی
   
۲/۲۰۴    

سیستم های دیجیتال۱

طهاری
   
۲/۲۰۵‍    

الکترونیک2

جوشن

فیزیک

رضازاده

معادلات دیفرانسیل

صدیقی لویه
۲/۲۰۶      

ریاضی مهندسی

مصاحبی مهدی آباد
 
۲/۳۰۲    

الکترومغناطیس

خادم ممقانی
   
۳/۲۰۱    

معماری کامپیوتر

اعمی (فرد
   
۳/۲۰۲    

نظریه زبانها وماشین ها

صدقی
   
۳/۲۰۵      

مدار الکتریکی۱

بیداد
 
۳/۳۰۱    

هوش مصنوعی

تبرائی
   
۳/۳۰۴    

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

کاخکی
   
           
           
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
۱/۲۱۰    

تحلیل سازه ها۱

رسولی
   
۱/۲۱۶    

تحقیق در عملیات۱

غلامی
   
۱/۲۱۷      

تئوری پیشرفته مخابرات

زرگری(زوج
 
*۲/۱۰۳    

بیوفیزیک

سبزی
   
*۲/۱۰۴    

میکروپروسسور

حسن پور ابرکوهی
   
*۲/۱۰۶    

استاتیک

رمضانیان
   
۲/۲۰۲    

معادلات دیفرانسیل

صداقت
 

ترمودینامیک پیشرفته

ناقدی فر

۲/۲۰۶    

تجزیه وتحلیل سیستم ها

شجاعی فر
   
۲/۳۰۲    

سیگنال ها و سیستم ها

سلیمانیان
   
۲/۳۰۴    

ریاضیات مهندسی

دارابی
   
۲/۳۰۶    

ریاضی عمومی۱

شیدا
   
۳/۲۰۱    

معماری کامپیوتر

اعمی (زوج
   
۳/۳۰۲    

برنامه نویسی دستگاه های سیار

میرنیک زاد
   
۳/۳۰۴‍    

برنامه نویسی پیشرفته

موسوی ثابت
   
           
           
           
           
           
           
           
           
         
 
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۱:۳۰ الی ۱۳:۰۰ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
۱/۲۱۸    

سازه های فولادی۱

استاتیک(فرد)

رسولی
   
*۲/۱۰۳    

بیوشیمی

سبزی
   
۲/۲۰۲    

سیستم های کنترل خطی

عرفانی حاجی پور
   
۲/۲۰۳    

الکترونیک۱

دشتبان
   
۲/۲۰۵    

اصول سیستم های مخابراتی

شجاعی
   
۲/۲۰۶    

ریاضی عمومی۱

محمودآبادی
   
۲/۳۰۲    

سیستم های کنترل خطی

گنجعلی
   
*۳/۲۰۱    

برنامه نویسی دستگاه های سیار

میرنیک زاد
   
۳/۲۰۵    

مدارهای منطقی

سپهری کیا
   
۳/۳۰۱    

برنامه نویسی کامپیوتر

زجاجی
   
۳/۳۰۲    

جبرخطی

انصاری آستانه
   
۳/۳۰۴    

سیستم های عامل

شکری نائی
   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
  ۸:۰۰ الی ۱۰:۰۰ ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ ۱۱:۳۰ الی ۱۳ ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰ ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
*۲/۲۰۱    

ریاضی مهندسی

قدوسی

   
۲/۲۰۲    

فیزیک۲

ربیع النجات
   
۲/۲۰۳    

تجزیه وتحلیل سیستم ها

شجاعی فر
   
۲/۲۰۵    

معادلات دیفرانسیل

صدیقی  (زوج
   
۲/۲۰۶    

معادلات دیفرانسیل

جهان نوش
   
۲/۳۰۳    

معادلات دیفرانسیل

سودمند
   
۲/۳۰۴    

ریاضیات مهندسی

دارابی
   
۳/۳۰۴      

برنامه نویسی کامپیوتر

زجاجی