خبرها

رویدادها

همایش جایگاه مدیریت ارتباط با مشتری در اقتصاد امروز

همايش اهميت مسير شغلی و هك رشد

سمینارهای هفته پژوهش در دانشگاه صنعتی سجاد

شرکت دانشگاه‌ صنعتی‌ سجاد و مرکز‌ تحقیقات‌ سجاد در جشنواره و نمایشگاه هفته گرامیداشت پژوهش و فناوری خراسان رضوی

میزگرد اقتصادی نقدی بر سياست های اقتصادی دولت با توجه به شرايط تحريم