رفتن به محتوای اصلی
Events

Events

شرکت دانشگاه‌ صنعتی‌ سجاد و مرکز‌ تحقیقات‌ سجاد در جشنواره و نمایشگاه هفته گرامیداشت پژوهش و فناوری خراسان رضوی

شرکت دانشگاه صنعتی سجاد و مرکز تحقیقات سجاد در جشنواره