رفتن به محتوای اصلی

خبرها

آخرین مهلت تعیین موضوع درس پروژه در نیمسال دوم ۰۰-۹۹ برای دانشجویان دانشکده برق و مهندسی پزشکی

واحد روابط عمومی
-18
دوشنبه، ۲۱ تیر ۰۰

دانشجویانی که در نیمسال دوم ۰۰-۹۹ درس پروژه را اخذ نموده‌‌اند ولی موضوع آن را مشخص ننموده‌‌اند، نهایتا تا روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ زمان دارند که موضوع را مشخص نمایند. در غیر اینصورت واحد پروژه برایشان حذف می‌گردد.

دانشکده برق و مهندسی پزشکی

واحد روابط عمومی