رفتن به محتوای اصلی

خبرها

اخذ درس کارآموزی در نیمسال تابستان پس از گذراندن ۹۰واحد

پیرو درخواست های متعدد دانشجویان کارشناسی پیوسته، مبنی بر اخذ درس کارآموزی در تابستان پس از گذراندن ۹۰واحد، این موضوع در جلسه شورای آموزشی امروز یکشنبه ۲۳تیر مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

دانشجویان دقت داشته باشند که انتخاب واحد اینترنتی صرفا تا دوشنبه ساعت ۲۴فعال می باشد. همچنین برای درس کاراموزی بایستی درخواست مکان کاراموزی نیز حداکثر تا تاریخ ۲۵تیر طبق گردش کار اعلام شده توسط دفتر ارتباط با صنعت اقدام شود.

 

معاونت آموزشی