رفتن به محتوای اصلی

خبرها

برنامه اردوهای تفریحی–فرهنگی –ورزشی نیمسال دوم دانشگاه

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند ،تربیت بدنی دانشگاه از تاریخ یکشنبه  ۹۷/۱۲/۱۹تا اطلاع ثانوی هر هفته روزهای یکشنبه  و پنجشنبه و در صورت نیاز (اردوهای دو روز ،شنبه و یکشنبه )اردوی تفریحی –  فرهنگی –ورزشی به صورت جداگانه و به تفکیک در بخش دختران یا پسران برگزار خواهد نمود ،لذا بدین وسیله از دانشجویان علاقه مند دعوت میگرددجهت هماهنگی و نام نویسی به تربیت بدنی و یا امور  دانشجویی  مراجعه نمایند.


توضیح:هر گروه از متقاضیان دانشجو پسر یا دختر که زودتر به حد نصاب حداقل ۱۸نفر(یک مینی بوس) و حداکثر ۳۶نفر(یک اتوبوس یا دو مینی بوس) برسدهمان گروه در اولویت خواهند بودو گروه بعدی پس از رسیدن به حد نصاب در اولین جلسه بعدی اعزام خواهند شد.

آخرین مهلت نام نویسی ۴۸ساعت قبل از تاریخ اردو خواهد بود.

خواهران برادران
۹۷/۱۲/۱۹کنگ یا نغندر پنجشنبه ۹۷/۱۲/۲۳کنگ یا نغندر
پنجشنبه ۹۸/۱/۲۲ازغد یا حصار گلستان یکشنبه   ۹۷/۱۲/۲۶ازغد یا حصار گلستان
یکشنبه ۹۸/۲/۱دهبار یا طرقدر پنجشنبه  ۹۸/۱/۲۹دهبار یا طرقدر
پنجشنبه ۹۸/۲/۱۲دره بهشت (ارغوان) یکشنبه  ۹۸/۲/۸دره بهشت (ارغوان)

یکشنبه ۹۸/۳/۱۹جاغرق – بند جهاد سازندگی 

پنجشنبه ۹۸/۳/۲۲جاغرق – بند جهاد سازندگی