رفتن به محتوای اصلی

خبرها

تمديد انتخاب الويت بسته‌های تخصصی دانشكده مهندسی كامپيوتر

دانشجويان ورودی ۹۵ می توانند تا تاريخ ۹۷/۴/۲۵  بسته های تخصصی را براساس الويت خود انتخاب كنند.