رفتن به محتوای اصلی

خبرها

تمدید ثبت نام جشنواره مسیر خوشبختی

هفتمین جشنواره مسیر خوشبختی

دانشجویان علاقمند به شرکت در هفتمین جشنواره مسیر خوشبختی می توانند جهت ثبت نام به سایت : Nahad.mums.ac.ir                  

مراجعه و فرمهای مربوطه را تکمیل نمایند.

و نیز دانشجویان متاهلی که تاریخ عقد آنان ۹۶/۱/۱  الی ۹۷/۱۰/۱   می باشد جهت ثبت نام می توانند  با مراجعه به سایت:


ezdevaj.nahad.ir

اقدام نمایند  .لازم است دانشجویان  نسخه ای از فرم تکمیل شده را را تا تاریخ ۳۰ /۹۷/۱۱ به امور دانشجویی تحویل دهند.