رفتن به محتوای اصلی

خبرها

جلسه ارائه گزارش نهايی پروژه «مطالعه و تعيين فرصت­های سرمايه‌گذاری در حوزه انرژی و گاز استان»


 پروژه مطالعه و تعیین فرصت­های سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی و گاز استان خراسان در نیمسال دوم سال ۱۳۹۶ به سفارش اتاق بازرگانی مشهد و به كارفرمایی شركت گاز استان خراسان و مشاوره دانشگاه صنعتی سجاد تعریف شد. جناب آقای پروفسور علی حائریان اردكانی به عنوان مجری پروژه و تیم اجرایی: آقای دكتر ابراهیم رضایی نیك به عنوان مشاور پروژه و آقای مهندس مرتضی مهاجر و سركار خانم مهندس محدثه محمدی بعنوان همكاران اجرایی پروژه با ایشان همكاری داشتند.
این پروژه مدت ۹ ماه به طول انجامید و خروجی‌ آن برای اتاق بازرگانی، كمسیون سرمایه‌گذاری اتاق و شركت گاز و برق استان بسیار حائز اهمیت بوده و بستری را برای سرمایه‌گذاران در حوزه انرژی آماده نموده است. به طور خاص پس از بررسی بیش از ۲۰ گزینه سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و تبدیل انرژی و با در نظر گرفتن بیش از ۲۶ معیار و زیر معیار تأثیرگذار بر هدف مسأله (اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی)، دو گزینه ایجاد و احداث مزرعه بادی و مزرعه خورشیدی بیشترین امتیاز را به خود اختصاص دادند و به عنوان فرصت سرمایه‌گذاری برتر استان معرفی شدند.
در انتها نیز موارد زیر به عنوان پروژه‌های تحقیقاتی آتی توسط مجری پروژه اعلام گردید.
تحلیل كامل‌تر عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در گزینه‌های مورد نظر تولید و تبدیل انرژی به ویژه گزینه‌های مرتبط با گاز
تحلیل كامل‌تر مطالعات فنی و اقتصادی برای گزینه‌های خورشیدی و بادی با توجه به پارامترهای كلیدی از جمله: نوع تكنولوژی، حجم سرمایه‌گذاری، مكان‌های دقیق سرمایه‌گذاری و ...
بررسی موانع سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی با تأكید بر استان خراسان
پایش و عارضه‌یابی وضعیت مجوزهای صادر شده سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی 
شناسایی و اولویت بندی طرح های مدیریت مصرف انرژی(تعویض كولرهای آبی، یخچال های قدیمی، اصلاح روشنایی معابرو ساختمان ها،...)
پیاده‌سازی چهارچوب روش پیشنهادی تحقیق حاضر برای سایر صنایع و خدمات در اولویت بندی و تخصیص منابع به گزینه ها با توجه به كمبود منابع به ویژه منابع مالی 
بررسی و ارزیابی گزینه های نوین تولید انرژی (تردد در مكان های پرجمعیت، ...)

1