رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دانشجویان ارشد دانشکده برق ورودی ۹۷که دروس جبرانی دارند

کلیه دروس جبرانی بایستی در سال اول انتخاب و گذرانده شود. لذا دروس باقی مانده جبرانی (یا دروسی که در ترم گذشته موفق به
گذراندن آن نشده‌اید) باید در ترم جاری اخذ شود.
دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده برق
دکتر حمیدرضا رضایی دهسرخ