رفتن به محتوای اصلی

خبرها

درس پروژه دانشکده برق و مهندسی پزشکی

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته دانشکده برق و مهندسی پزشکی که درنیمسال دوم سال تحصیلی درس پروژه دارند

  • آخرین زمان مجاز برای دفاع شفاهی از پروژه‌ها، ۳۰ فروردین ۱۳۹۸می باشد.
  • جهت تعیین استاد دفاع برای دفاع شفاهی لازم است دانشجویان فرم اعلام آمادگی دفاع پروژه‌هـای کارشناسـی )مختص دفاع شفاهی(را از انتشارات دریافت نموده و پس از تکمیل و تایید توسط استاد راهنما، توسـط دانشـجو به دبیر کمیته پروژه )دکتر نسیم روانشاد( به صورت حضوری تحویل دهند.
  • تاریخ احتمالی دفاع پوستردر نیمسال جاری اواخرمردادماه خواهد بود.

موفق باشید،

نسیم روانشادفروردین۹۸