رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه

لیست دروسی که فقط درنیمسال اول ۹۹-۹۸ ارائه می‌شود

دروس اعلام شده لیست که در نیمسال اول ۹۹-۹۸ ارائه شده است، در نیمسال دوم ۹۹-۹۸ ارایه نخواهد شد، لذا اگر دانشجویی در نیمسال بعدی فارغ التحصیل می‌باشد، موظف است این دروس را در انتخاب واحد اخذ نماید و در صورت عدم اخذ این دروس عواقب آن برعهده دانشجو می‌باشد.

ردیف نام درس ردیف نام درس
۱ برنامه سازی وب (کارشناسی پیوسته) ۱۳ آمار واحتمالات (کارشناسی ناپیوسته)
۲ مبانی امنیت اطلاعات (کارشناسی پیوسته) ۱۴ ریاضی گسسته (کارشناسی ناپیوسته
۳ مبانی هوش محاسباتی (کارشناسی پیوسته) ۱۵

ایجاد بانک‌های اطلاعاتی (کارشناسی ناپیوسته)

۴ سیستم‌های چند رسانه‌ای (کارشناسی پیوسته) ۱۶ طراحی سیستم‌های شی گرا (کارشناسی ناپیوسته)
۵ مهندسی نرم افزار (کارشناسی پیوسته) ۱۷ محیط‌های چندرسانه‌ای (کارشناسی ناپیوسته)
۶ مهندسی اینترنت (کارشناسی پیوسته) ۱۸ زبان فنی (کاردانی پیوسته)
۷ طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال (کارشناسی پیوسته) ۱۹ اصول سرپرستی (کاردانی پیوسته)
۸ گرافیک کامپیوتری (کارشناسی ناپیوسته) ۲۰ مبانی اینترنت (کاردانی پیوسته)
۹ مهندسی اینترنت (کارشناسی ناپیوسته) ۲۱ ریاضی عمومی (کاردانی پیوسته)
۱۰ شبیه سازی (کارشناسی ناپیوسته) ۲۲ فیزیک الکتریسیته و مغناطیس (کاردانی پیوسته)
۱۱ زبان ماشین اسمبلی (کارشناسی ناپیوسته) ۲۳ سیستم عامل 2 (کاردانی پیوسته)
۱۲ زبان تخصصی (کارشناسی ناپیوسته) ۲۴ کارگاه سیستم عامل 2 (کاردانی پیوسته)