رفتن به محتوای اصلی

خبرها

روز جهانی محیط زیست گرامی باد

روابط عمومی
-18
شنبه، ۱۴ خرداد ۰۱

زیست

آموزش و فرهنگ سازی کلید کاهش آلودگی هوا است.
همشهری؛ همت سبز باید، تا شود آبی آسمان شهر ما؛ آلودگی هوا جسم و آلودگی صوتی روان را بیمار می‌کند.

هر ذره که در خاک زمینی بوده است

پیش از من و تو تاج و نگینی بوده است

گرد از رخ نازنین به آزرم فشان

کان هم رخ خوب نازنینی بوده است

روابط عمومی