رفتن به محتوای اصلی

خبرها

روز طبیعت گرامی باد.

روابط عمومی
-18
دوشنبه، ۱۳ فروردین ۰۳

مِلکِ تو نیست آب که آلوده‌اش کنی

جان مایه است آب برای محیط زیست

خواهی اگر سلامتی جسم وجانِ خویش

سالم بدار، هم تو هوای محیط زیست

سیزده بدرِ نیاکان ما روزی برای گرامی‌داشت طبیعت و پاکیزگی مظاهر طبیعت، روز طلب باران برای سال پیش رو و روز احترام به زمین و گیاه بوده است. سیزده بدر سیزدهمین روز فروردین و روز طبیعت نامگذاری شده است. ایرانیان باستان عقیده داشتند که هیچ یک از روزهای سال نحس و بدیُمن نیستند و برای هر روزِ هفته و ماه نام‌های زیبایی در ارتباط با مظاهر طبیعت انتخاب کرده بودند. روز سیزدهم هر ماه در گاه‌شمار ایرانی “تیر روز” نام داشت که ستارۀ تیشتر یا ستارۀ باران آور بود و ایرانیان باستان در بیشتر نوشتارها و کتاب‌ها از سیزدهم نوروز به عنوان روزی فرخنده و خجسته نام برده‌اند. در استناد به این خجستگی روز سیزدهم نوروز ابوریحان بیرونی در کتاب «آثار الباقیه» جدولی برای نحس و سعد بودن روزها دارد که در مقابل روز سیزده فروردین کلمهٔ «سعد» به معنای فرخنده و خجسته آورده شده است.

1

روابط عمومی