رفتن به محتوای اصلی

خبرها

عدم امکان دسترسی به پورتال دانشجویی و اساتید در هفته آینده

با توجه به اینکه در اوایل هفته آینده سیستم آموزش دانشگاه تغییر داده می شود، پورتال دانشجویی برای مدت چند روز قابل استفاده نخواهد بود، براین اساس دانشجویان هرگونه درخواست و بخصوص در موارد زیر را تا روز شنبه ۵مرداد انجام دهند. 

  • درخواست حذف دروس غائب و غیبت۳/۱۶ مربوط به نیمسال بهمن و همچنین نیمسالهای گذشته
  • درخواست محل کاراموزی ترم تابستان و دریافت نامه از دفتر ارتباط با صنعت
  • درخواست گواهی اشتغال به تحصیل (در صورت نیاز در ۱۰روزآینده)
  • تحویل گزارش و مستندات کاراموزی ترم بهمن به استاد راهنما جهت ثبت و تایید نمره آن.

معاونت آموزشی