رفتن به محتوای اصلی

خبرها

قابل توجه كليه دانشجويان غيرايرانی

كليه دانشجويان غيرايرانی موظفند اطلاعات تحصيلي و اقامتی خود را در سامانه www.saorg.ir قسمت درگاه دانشجويان غيرايرانی، ثبت نمايند.

با توجه به دستورالعمل سازمان امور دانشجويان وزارت علوم ،  از تاريخ 1397/3/19 ارائه هرگونه خدمات كنسولی به دانشجويان منوط به ثبت اطلاعات تحصيلی و اقامتی در سامانه فوق مي باشد. ***بديهی است از تاريخ فوق، نمايندگی كنسولی خراسان رضوی به درخواست های دانشجويانی كه فاقد كدرهگيری در سايت مزبور باشند، ترتيب اثر نخواهد داد.

*** در صورت عدم اقدام مورد مذكور، هرگونه اشكال آموزشي و كنسولي ناشي از آن بر عهده دانشجويان خواهد بود و دانشگاه هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت.