رفتن به محتوای اصلی

خبرها

مراحل تعيين و انتخاب درس كارآموزی

قابل توجه دانشجويانی كه در نيمسال دوم (بهمن) ۱۳۹۷قصد انتخاب واحد كارآموزی را دارند براي تعيين محل كارآموزی مطابق فلوچارت بالا اقدام نمايند و در صورت نياز به اطلاعات بيشتر به دفتر ارتباط با صنعت (اتاق ۳۲۱ ساختمان شماره ۱) مراجعه نمايند.

 

کارآموزی