رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه

نسخه كاغذی پايان‌نامه

 

پيرو نامه معاون محترم آموزشی وزارت علوم و مصوبه شورای آموزشی دانشگاه از اين به بعد نيازی به تحويل نسخه نهايی پايان نامه بعد از برگزاری جلسه دفاع بصورت كاغذی به كتابخانه دانشگاه، اساتيد محترم راهنما و يا هر بخش ديگری از دانشگاه نمی‌باشد. نسخه‌های مربوط به قبل از برگزاری جلسه دفاع به منظور مطالعه اساتيد محترم بايستی بر اساس نظرات اساتيد تهيه شود.

معاونت آموزشی