رفتن به محتوای اصلی

خبرها

کارگاه‌های ای‌سی‌ام تابستان ۹۷

????
⏰ این تابستان دوره‌ی ای‌سی‌ام  سطح ۳ روز‌های یکشنبه ساعت ۱۰ - ۱۳ و پنج‌شنبه ۱۰ - ۱۳ برگزار می‌شه. شروع از ۷ مرداد. دوره به صورت تئوری خواهد بود.
✅ با توجه به آزمون پایان دوره و  عملکرد دانشجویان در طول ترم گواهی شرکت در دوره اهدا خواهد شد.
✏️ سرفصل مطالب:
\
├─ Data Structures
│  ├─ DSU
│  ├─ Segment Tree with
│  │  Lazy Propagation
│  ├─ Fenwick Tree
│  └─ SQRT Decomposition
│     and Mo's Algorithm
├─ Backtracking + Bitmask
├─ Binary Search
├─ Greedy Algorithms
├─ Dynamic Programming (DP)
├─ Graph Algorithms
│  ├─ Graph Traversal
│  │  ├─ DFS
│  │  └─ BFS
│  ├─ Minimum Spanning Tree
│  │  ├─ Kruskal
│  │  └─ Prim
│  ├─ Shortest Path
│  │  ├─ Dijkstra
│  │  ├─ Bellman-Ford
│  │  └─ Floyd-Warshall
│  ├─ Network Flow
│  │  ├─ Ford Fulkerson
│  │  └─ Edmonds Karp
│  └─ Graph Matching
├─ String Processing
│  ├─ KMP
│  └─ Suffix Trie/Tree/Array/
│     Automaton
└─ Mathematics
   ├─ Combinatorics
   │  ├─ Fibonacci Numbers
   │  ├─ Binomial Coefficients
   │  └─ Catalan Numbers
   ├─ Number Theory
   │  ├─ Prime Numbers
   │  ├─ Prime Factors
   │  ├─ GCD and LCM
   │  ├─ Factorial
   │  └─ Extended Euclid
   └─ Probability Theory
? تعداد جلسات: تقریبا ۱۵
?منابع اصلی:
1. Competitive Programming 3: The New Lower Bound of Programming Contests, Felix Halim and Steven Halim, 3rd Edition (2013)
2. UVa Online Judge
3. Codeforces
? منابع کمکی:
1. Introduction to Algorithms, Charles E. Leiserson, Clifford Stein, Ronald Rivest, and Thomas H. Cormen, 3rd Edition (2009), MIT Press
2. MIT 6.006 Introduction to Algorithms, Fall 2011
3. MIT 6.046J Design and Analysis of Algorithms, Spring 2015
4. . . .
?? مدرس: سیدمحمد موسوی