رفتن به محتوای اصلی

خبرها

گام نمای درخواست اعاده به تحصیل

اداره آموزش
-18
دوشنبه، ۴ مرداد ۰۰

دانشجویانی که با رای شورای آموزشی دانشگاه وضعیت آنها راکد اخراج (سنواتی یا آموزشی) شده‌‌اند، در صورت تمایل به تمدید سنوات یا اعاده به تحصیل، می‌بایست اقدامات زیر را انجام دهند:

•گام نمای درخواست اعاده به تحصیل برای دانشجویان اخراجی

گام نمای درخواست اعاده به تحصیل
اداره آموزش