اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

آذر ۱۴ سه‌شنبه

آقای دکتر محسن قاینی

کلاس الکترونیک صنعتی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت 15-13 برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۱۴ سه‌شنبه

خانم سیده زهرا فاطمی

امتحان سیستم های اطلاعات مدیریت روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰-۸در کلاس شماره ۲/۳۰۷ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۴ سه‌شنبه

خانم نازنین مستشاری

کلاس فوق العاده زبان خارجی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس شماره ۲/۲۰۴ و ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۲/۲۰۳ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۴ سه‌شنبه

خانم مهندس سمر حاجی کاظمی

کلیه کلاسهای خانم مهندس سمر حاجی کاظمی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۱۴ سه‌شنبه

خانم مهندس سمیه رضائی

کلیه کلاسهای خانم مهندس سمیه رضائی روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۱۴ سه‌شنبه

خانم دکتر الهام لشکری

کلاس برنامه ریزی کاربری زمین روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۷-۱۵ در آتلیه شماره ۳/۵۳ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۴ سه‌شنبه

آقای دکتر بابک عظیمی ثانوی

کلاس مبانی مدیریت روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۲/۲۰۹ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۴ سه‌شنبه

خانم مهندس ملیحه شیرزاده

امتحان مدارهای الکتریکی۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۲/۳۰۷ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۴ سه‌شنبه

آقای مهندس رضا سلیمانی

امتحان مدیریت وتشکیلات کارگاهی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۳-۱۰ در کلاس شماره ۲/۲۰۹ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۴ سه‌شنبه

آقای دکتر حسین رضوانی ینگابادی

امتحان فیزیک۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۰-۸ در آمفی تئاتر برگزار می‌گردد.

آذر ۱۴ سه‌شنبه

خانم محبوبه زلفی زاده

کلیه کلاسهای خانم محبوبه زلفی زاده روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۱۴ سه‌شنبه

خانم مهناز گل گلی

کلیه کلاسهای خانم مهناز گل گلی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۱۴ سه‌شنبه

آقای مهندس امیررضا کلانی

کلاس شکل دهی فلزات۱ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس شماره ۲/۱۰۲ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۴ سه‌شنبه

خانم زهره دارابی

کلاس زبان خارجی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس شماره ۲/۲۰۶ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۴ سه‌شنبه

خانم مهندس فضه پورخاک

امتحان نقشه برداری1وعملیات روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس شماره ۲/۲۰۷ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۴ سه‌شنبه

آقای مهندس معین الرضا قندهاری

کلاس فوق العاده تحلیل سازه ها۱ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۱۰۷ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۳ دوشنبه

آقای سیدمیلاد علیزاده جواهری

کلاس فوق العاده حقوق جزای عمومی۱ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس شماره ۲/۱۰۱ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۳ دوشنبه

آقای دکتر مسعود خسروی فارمد

کلاس برنامه نویسی پیشرفته روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۳ دوشنبه

آقای دکتر جواد حمیدزاده

کلاس فوق العاده داده کاوی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۳/۴۱۳ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۳ دوشنبه

خانم زهره دارابی

امتحان میان ترم زبان خارجی(آقایان) روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در آمفی تئاتر برگزار می‌گردد.