اخبار کلاس‌ها

دی ۱۳ چهارشنبه

خانم مهندس رحیمی

آزمایشگاه فوق‌العاده سیستم عامل خانم مهندس رحیمی روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در سایت ۲ برگزار می‌شود.

دی ۱۳ چهارشنبه

خانم مهندس کلهر

امتحان تئوری آزمایشگاه مبانی اینترنت خانم مهندس کلهر روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۱۰-۸ در کلاس ۳/۲۰۵ برگزار می‌شود.

دی ۱۳ چهارشنبه

خانم مهندس فاطمه ظفرغلامرضازاده

کلاس فوق العاده اصول حسابداری و هزینه یابی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس ۱/۲۱۶ برگزار می‌گردد.

دی ۱۳ چهارشنبه

آقای مهندس علی ضیایی

کلاس فوق العاده ماشین الکتریکی۲ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.

دی ۱۳ چهارشنبه

آقای مهندس امین نوری

کلاس فوق العاده سمینار روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۱۹-۱۵ در کلاس ۱/۲۱۳ برگزار می‌گردد.

دی ۱۳ چهارشنبه

خانم مهتاب الیاسی

کلاس فوق العاده آمارواحتمال مهندسی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس ۲/۳۰۲ برگزار می‌گردد.

دی ۱۳ چهارشنبه

آقای مهندس روح الله علی میرزایی

کلاس فوق العاده ریاضی مهندسی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۲۰۲ برگزار می‌گردد.

دی ۱۳ چهارشنبه

آقای دکتر حسین محمدیان

کلاس فوق العاده ریاضی مهندسی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس ۲/۲۰۴ برگزار می‌گردد.

دی ۱۳ چهارشنبه

آقای مهندس امین نوری

کلاس فوق العاده ریاضیات مهندسی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس ۲/۱۰۳ برگزار می‌گردد.

دی ۱۳ چهارشنبه

آقای مهندس امین نوری

کلاس فوق العاده مقدمه ای برهوش محاسباتی و زیستی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۱۰۳ برگزار می‌گردد.

دی ۱۳ چهارشنبه

آقای مهندس حسن شیرمهنجی

کلاس فوق العاده آشنایی با معماری اسلامی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۱۸-۱۶ در آتلیه ۳/۵۳ برگزار می‌گردد.

دی ۱۳ چهارشنبه

آقای دانیال یعقوبی

کلاس فوق العاده ریاضیات روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ و ۱۵-۱۳ در کلاس ۳/۲۰۲ برگزار می‌گردد.

دی ۱۳ چهارشنبه

آقای دکتر حسین رضوانی ینگابادی

کلاس فوق العاده فیزیک۲ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۳۰۶ برگزار می‌گردد.

دی ۱۳ چهارشنبه

آقای دکتر حسین رضوانی ینگابادی

کلاس فوق العاده فیزیک۱(گ۱۸) روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۳۰۲برگزار می‌گردد.

دی ۱۳ چهارشنبه

خانم مهندس فاطمه ظفرغلامرضازاده

کلاس فوق العاده مدیریت مالی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۱/۲۱۶ برگزار می‌گردد.

دی ۱۳ چهارشنبه

آقای مهندس صادق یگانه

کلاس تحویل پروژه راهسازی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ساعت ۱۲ در کلاس ۲/۲۰۶برگزار می‌گردد.حضور کلیه دانشجویان الزامیست.

دی ۱۳ چهارشنبه

آقای مهندس مسعودی

امتحان تئوری آزمایشگاه تکنولوژی بتن آقای مهندس مسعودی روز پنج شنبه مورخ 96/10/14 ساعت12در کلاس1/218برگزار می گردد.

دی ۱۳ چهارشنبه

آقای دکتر رضا یگانه خاکسار

کلاس روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۳ تشکیل نمی‌شود.

دی ۱۳ چهارشنبه

خانم مهندس کاشانی

امتحان عملی آزمایشگاه طراحی صفحات وب خانم مهندس کاشانی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷-۱۵ و ۱۹-۱۷ در سایت ۵ برگزار می‌شود.

دی ۱۳ چهارشنبه

خانم مهندس بهشتی‌نیا

امتحان تئوری آزمایشگاه برنامه‌نویسی خانم مهندس بهشتی‌نیا روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۵ در کلاس ۳/۲۰۵ برگزار می‌شود.

دی ۱۳ چهارشنبه

آقای دکتر محسن قاینی

کلاس فوق العاده دینامیک سیستم های قدرت۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۲۰-۱۸:۳۰ در کلاس ۱/۲۱۶ برگزار می‌گردد.

دی ۱۳ چهارشنبه

آقای دکتر حمیدرضا رضایی ده سرخ

کلاس روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۳ تشکیل نمی‌شود.

دی ۱۲ سه‌شنبه

آقای دکتر مجتبی ماموریان

کلاس های روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ تشکیل نمی‌شود.

دی ۱۲ سه‌شنبه

آقای مهندس وحیدرضا مقدس

کلاس های روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ تشکیل نمی‌شود.

دی ۱۲ سه‌شنبه

خانم سمانه پورخواجه نامقی

کلاس فوق العاده محاسبات عددی(پیوسته) روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۲-۱۰ و ۱۵-۱۳ در کلاس ۲/۱۰۴ و محاسبات عددی(ناپیوسته) ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۳۰۲ برگزار می‌گردد.

دی ۱۲ سه‌شنبه

خانم راحله حسن آبادی

کلاس فوق العاده آمار و احتمال مهندسی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس ۳/۳۰۴ برگزار می‌گردد.

دی ۱۲ سه‌شنبه

خانم مهندس سمیه شریف زاده

کلاس فوق العاده انسان،طبيعت،معماري روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۴-۱۲ در کلاس ۳/۲۰۱ برگزار می‌گردد.

دی ۱۲ سه‌شنبه

آقای مهندس عباسعلی جلال آبادی

کلاس فوق العاده مصالح ساختمانی و آزمایشگاه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۳/۲۰۴ و ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۳/۴۱۲ برگزار می‌گردد.

دی ۱۲ سه‌شنبه

آقای مهندس بهنام بانگیان تبریزی

کلاس فوق العاده تجزیه و تحلیل سیستم ها روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۱۰۷ برگزار می‌گردد.

دی ۱۲ سه‌شنبه

آقای دکتر حسین رضوانی ینگابادی

کلاس فوق العاده فیزیک۱(گ۱۷) روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۳۰۶ برگزار می‌گردد.

دی ۱۲ سه‌شنبه

آقای دکتر محسن قاینی

کلاس بررسی سیستم های قدرت۱(تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی۱) روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ از ساعت ۷ شروع می شود.

دی ۱۲ سه‌شنبه

خانم مهندس فاطمه ظفرغلامرضازاده

کلاس فوق العاده مدیریت مالی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۱/۲۱۶ برگزار می‌گردد.

دی ۱۲ سه‌شنبه

آقای مهندس فرشید عالمی

کلاس روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۵ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن ‌متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۱۲ سه‌شنبه

خانم مهندس فهیمه خطیبی

کلاس فوق العاده اصول میکروکامپیوتر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۱۰۴ برگزار می‌گردد.

دی ۱۲ سه‌شنبه

خانم طاهره قربانی مقدم

کلاس روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۵ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن ‌متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۱۲ سه‌شنبه

خانم مهندس هانیه زمانیان

کلاس فوق العاده ریاضیات مهندسی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۳/۳۰۱ برگزار می‌گردد.

دی ۱۲ سه‌شنبه

آقای مهندس سجاد احمدنیا

کلاس فوق العاده ماشین الکتریکی۲ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۲۰۱ برگزار می‌گردد.

دی ۱۲ سه‌شنبه

خانم سمیه شبانی

کلاس زبان خارجی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۰ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن ‌متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۱۲ سه‌شنبه

آقای محسن فاتحی

کلاس زبان خارجی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۰ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن ‌متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۱۲ سه‌شنبه

آقای دکتر حمیدرضا رضایی ده سرخ

کلاس روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۳ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن ‌متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۱۲ سه‌شنبه

آقای مهندس قارونی

کارگاه برق فوق العاده آقای مهندس قارونی روز سه شنبه مورخ 96/10/12 ساعت13 در اتاق1/106 تشکیل می گردد.

دی ۱۲ سه‌شنبه

آقای مهندس قارونی

امتحان تئوری کارگاه برق آقای مهندس قارونی روز سه شنبه مورخ 96/10/12 ساعت11:30 در اتاق1/206 برگزار می گردد.

دی ۱۱ دوشنبه

آقای مهندس علیرضا زمانی آقائی

کلاس فوق العاده مکانیک سیالات روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۰-۸ در کلاس ۲/۱۰۲ برگزار می‌گردد.

دی ۱۱ دوشنبه

خانم دکتر الهام لشکری

امتحان میان ترم جغرافیای شهری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.

دی ۱۱ دوشنبه

آقای دکتر رضا یگانه خاکسار

کلاس دینامیک خاک روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۰-۸ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن ‌متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۱۱ دوشنبه

آقای دکتر مجتبی ماموریان

کلاس های روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن ‌متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۱۱ دوشنبه

آقای دکتر سعید کهربائی

کلاس فوق العاده ترمودینامیک پیشرفته مواد روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۱/۲۰۴ برگزار می‌گردد.

دی ۱۱ دوشنبه

آقای دکتر عباس محمدیان

کلاس فوق العاده جبرخطی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس ۲/۲۰۴ برگزار می‌گردد.

دی ۱۱ دوشنبه

آقای مهندس فرشید ‍پورعلیزاده مقدم

کلاس فوق العاده مبانی مهندسی برق۱ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۸-۱۶:۳۰ در کلاس ۲/۳۰۲ برگزار می‌گردد.

دی ۱۱ دوشنبه

آقای مهندس روح الله علی میرزایی

کلاس فوق العاده ریاضیات مهندسی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۲۰۷ برگزار می‌گردد.

دی ۱۱ دوشنبه

خانم سارا آل شیخ

کلاس فوق العاده فیزیک۱ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۰-۸ در کلاس ۲/۲۰۱ و ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس ۲/۱۰۴ برگزار می‌گردد.

دی ۱۱ دوشنبه

آقای مهندس بهنام بانگیان تبریزی

کلاس فوق العاده تجزیه و تحلیل سیستم ها روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۲۰۲ برگزار می‌گردد.

دی ۱۱ دوشنبه

آقای مهندس محسن رضائی حسن آبادی

کلاس فوق العاده استاتیک روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۳/۱۰۱ برگزار می‌گردد.

دی ۱۱ دوشنبه

آقای دکتر عباس محمدیان

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۱(گ۷) روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۳۰۴ برگزار می‌گردد.

دی ۱۱ دوشنبه

آقای مهندس مجتبی میرغلامی

کلاس فوق العاده الکترومغناطیس روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۳۰۶ برگزار می‌گردد.

دی ۱۱ دوشنبه

آقای مهندس هادی علی آبادی

کلاس روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۹-۱۷ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن ‌متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۱۱ دوشنبه

آقای مهندس روح الله علی میرزایی

کلاس فوق العاده ریاضیات مهندسی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۲۰۲ برگزار می‌گردد.

دی ۱۱ دوشنبه

آقای مهندس علیرضا صاحب علم

کلاس فوق العاده کنترل کیفی مواد روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۱۰۳برگزار می‌گردد.

دی ۱۰ یکشنبه

خانم راحله حسن آبادی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۲ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس ۳/۳۰۵ برگزار می‌گردد.

دی ۱۰ یکشنبه

آقای دکتر رضا یگانه خاکسار

کلاس فوق العاده مدیریت پروژه روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس ۲/۲۰۷ برگزار می‌گردد.

دی ۱۰ یکشنبه

آقای مهندس امير باوفاي طوسي

کلاس فوق العاده طراحي كامپيوتري سيستم هاي ديجيتال روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۳/۲۰۱ برگزار می‌گردد.

دی ۱۰ یکشنبه

آقای مهندس امیر باوفای طوسی

کلاس فوق العاده سيستم هاي نرم افزاري اتكاپذير روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۳/۲۰۱ برگزار می‌گردد.

دی ۱۰ یکشنبه

خانم مهندس شیرین السادات اعلمی

کلاس فوق العاده زبان ماشین و اسمبلی ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ و سخت افزار کامپیوتر۲ ساعت ۱۵-۱۳ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ در کلاس ۳/۳۰۱ برگزار می‌گردد.

دی ۱۰ یکشنبه

آقای دکتر مرتضی کفائی رضوی

کلاس فوق العاده زیست شناسی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس ۳/۴۱۳ برگزار می‌گردد.

دی ۱۰ یکشنبه

آقای مهندس مانی دولت مرادی

کلاس فوق العاده تکنولوژی بتن روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۱۰۱ برگزار می‌گردد.

دی ۱۰ یکشنبه

آقای مهندس بهنام بانگیان تبریزی

کلاس فوق العاده ریاضیات مهندسی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۱/۲۱۸ برگزار می‌گردد.

دی ۱۰ یکشنبه

آقای دکتر حسین رضوانی ینگابادی

کلاس فوق العاده فیزیک۲(گ۸) روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۳۰۶ برگزار می‌گردد.

دی ۱۰ یکشنبه

آقای مهندس حجت بهروش

کلاس فوق العاده نقشه برداری۱وعملیات روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس ۲/۱۰۶ برگزار می‌گردد.

دی ۱۰ یکشنبه

آقای دکتر محسن قاینی

کلاس فوق العاده دینامیک سیستم های قدرت روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۲-۸ در کلاس ۲/۱۰۴ برگزار می‌گردد.

دی ۱۰ یکشنبه

آقای دکتر محسن قاینی

کلاس آشنایی با مهندسی برق روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.

دی ۱۰ یکشنبه

آقای مهندس محمد قلی نیا

کلاس تولید و انرژی الکتریکی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ از ساعت ۱۶ در کلاس ۱/۲۱۳ برگزار می گردد.

دی ۱۰ یکشنبه

آقای مهندس احمد جنتی فرد

کلاس فوق العاده طراحی صفحات وب ساعت ۱۲-۱۰ و مهندسی اینترنت ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱در کلاس ۳/۱۰۱ برگزار می‌گردد.

دی ۱۰ یکشنبه

آقای مهندس عباسپور

آزمایشگاه فوق العاده الکترونیک صنعتی آقای مهندس عباسپور روز دوشنبه مورخ 96/10/11 ساعت15 در اتاق1/109 تشکیل می گردد.

دی ۱۰ یکشنبه

آقای مهندس عباسپور

آزمایشگاه فوق العاده ماشین2 آقای مهندس عباسپور روز دوشنبه مورخ 96/10/11 ساعت 8 در اتاق1/11 تشکیل می گردد.

دی ۱۰ یکشنبه

آقای دکتر عباس محمدیان

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۱(گ۱۱) روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۰-۸ در کلاس ۲/۲۰۴ برگزار می‌گردد.

دی ۱۰ یکشنبه

آقای مهندس مجتبی میرغلامی

کلاس فوق العاده الکترومغناطیس روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۳۰۲ برگزار می‌گردد.

دی ۱۰ یکشنبه

آقای مهندس مهدی یوسف زاده اقدم

کلاس فوق العاده تجارت الکترونیکی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۱۰۵ برگزار می‌گردد.

دی ۱۰ یکشنبه

خانم سمانه گلستانی نژاد

کلاس فوق العاده معادلات دیفرانسیل روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۲۰-۱۸:۳۰ در کلاس ۲/۳۰۷ برگزار می‌گردد.

دی ۱۰ یکشنبه

خانم دکتر نسیم روانشاد

کلاس فوق العاده الکترونیک۱ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۲۰۷ برگزار می‌گردد.

دی ۱۰ یکشنبه

خانم مهندس سپیده بخشیده زاد

کلاس فوق العاده مبانی شهرشناسی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۰-۸ در کلاس ۳/۱۰۲ برگزار می‌گردد.

دی ۱۰ یکشنبه

آقای مهندس امین نوری

کلاس های روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ساعت ۱۰-۸ و ۱۵-۱۳ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن ‌متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۱۰ یکشنبه

آقای مهندس حسن شیرمهنجی

کلاس های روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن ‌متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۱۰ یکشنبه

آقای دکتر هاشم مرتضوی

کلاس فوق العاده حفاظت و رله روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۱۰۵ برگزار می‌گردد.

دی ۰۹ شنبه

خانم مهندس کلهر

امتحان تئوری آزمایشگاه مبانی اینترنت خانم مهندس کلهر روز یک‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۰-۸ و ۱۲-۱۰ در کلاس ۳/۲۰۱ برگزار می‌شود.

دی ۰۹ شنبه

خانم فریده سادات کاظمیان تربقان

کلاس فوق العاده فیزیک۱ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس ۲/۳۰۲ برگزار می‌گردد.

دی ۰۹ شنبه

خانم زهرا صالح کاشانی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۱ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۳/۲۰۲ برگزار می‌گردد.

دی ۰۹ شنبه

آقای مهندس امیر باوفای طوسی

کلاس فوق العاده معماری کامپیوتر روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۲-۹:۳۰ در کلاس ۳/۳۰۴ برگزار می‌گردد.

دی ۰۹ شنبه

خانم اعظم بهرامی

کلاس های روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن ‌متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۰۹ شنبه

آقای دکتر مجتبی ماموریان

امتحان میان ترم ترمودینامیک مهندسی۲ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس ۲/۱۰۷ برگزار می‌گردد.

دی ۰۹ شنبه

آقای دکتر مرتضی کفائی رضوی

کلاس فوق العاده استاتيك ومقاومت مصالح درمهندسي پزشكي روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۲۰۷ برگزار می‌گردد.

دی ۰۹ شنبه

آقای مهندس امین نوری

کلاس فوق العاده ریاضیات مهندسی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس ۲/۲۰۱ برگزار می‌گردد.

دی ۰۹ شنبه

آقای مهندس امیرحسین انضباطی

(تغییر کلاس)کلاس آمار مهندسی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۷-۱۵ در سایت شماره۵ برگزار می‌گردد.

دی ۰۹ شنبه

آقای مهندس امیرحسین انضباطی

کلاس فوق العاده کنترل کیفیت آماری روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در سایت شماره۵ برگزار می‌گردد.

دی ۰۹ شنبه

آقای هاشم اعتمادزاده

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۲ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۳/۲۰۱ برگزار می‌گردد.

دی ۰۷ پنج‌شنبه

آقای مهندس مسعود خسروی فارمد

کلاس سیستم عامل۲ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن ‌متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۰۷ پنج‌شنبه

آقای دکتر حسین رضوانی ینگابادی

کلاس فوق العاده فیزیک۱(گ۱۸) روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۳۰۵ برگزار می‌گردد.

دی ۰۷ پنج‌شنبه

آقای جواد رجبی مندی

کلاس های روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن ‌متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۰۷ پنج‌شنبه

آقای دکتر مرتضی کفائی رضوی

کلاس فوق العاده اصول توانبخشی ووسایل ودستگاهها روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۱۰۷ برگزار می‌گردد.

دی ۰۷ پنج‌شنبه

خانم دنیا حیدری

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۱(گ۱۶) روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ ساعت ۱۳-۱۰ در کلاس ۲/۳۰۶ برگزار می‌گردد.

دی ۰۷ پنج‌شنبه

آقای مهندس مهدی اکبری نوقابی

کلاس فوق العاده مدارهای الکتریکی۲ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۱۰۶ برگزار می‌گردد.

دی ۰۷ پنج‌شنبه

آقای دکتر فرزان خطیب

کلاس فوق العاده مدارهای الکتریکی روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ ساعت ۱۹-۱۵ در کلاس ۳/۴۱۳ برگزار می‌گردد.

دی ۰۷ پنج‌شنبه

آقای محمدجواد اخگری

کلاس فوق العاده اندیشه اسلامی۲ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۱۰۳ برگزار می‌گردد.

دی ۰۷ پنج‌شنبه

آقای دکتر ابراهیم رضایی نیک

کلاس فوق العاده تحقیق در عملیات۱ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ ساعت ۱۳-۱۰ در کلاس ۱/۲۱۳ برگزار می‌گردد.

دی ۰۷ پنج‌شنبه

آقای مهندس مهدی ولی زاده

کلاس فوق العاده سیستم های دیجیتال۲ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس ۲/۲۰۱ برگزار می‌گردد.

دی ۰۷ پنج‌شنبه

خانم سمانه گلستانی نژاد

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۲ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ ساعت ۲۰-۱۸:۳۰ در کلاس ۲/۳۰۷ برگزار می‌گردد.

دی ۰۷ پنج‌شنبه

آقای مهندس امید مخلصی

کلاس فوق العاده مدارهای منطقی روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۳/۱۰۱ برگزار می‌گردد.

دی ۰۷ پنج‌شنبه

آقای مهندس علیرضا صاحب علم

کلاس فوق العاده کنترل کیفی مواد روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس ۳/۳۰۱ برگزار می‌گردد.

دی ۰۷ پنج‌شنبه

خانم مهندس فاطمه خوشدل نظامي كاخكي

کلاس فوق العاده پایگاه داده ها روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۳/۲۰۱ برگزار می‌گردد.

دی ۰۷ پنج‌شنبه

خانم مهندس فاطمه وفائي شعرباف

کلاس فوق العاده برنامه نویسی مبتنی بر وب روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۳/۲۰۱ برگزار می‌گردد.

دی ۰۷ پنج‌شنبه

آقای مهندس مهران مصلحی بجستان

کلاس فوق العاده الکترونیک صنعتی(گ۲) روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۲۰۷ برگزار می‌گردد.

دی ۰۷ پنج‌شنبه

آقای دکتر محمد مزینانی

کلاس های روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن ‌متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۰۶ چهارشنبه

خانم مهندس توسلی

آزمایشگاه فوق‌العاده نرم‌افزارهای کاربردی خانم مهندس توسلی روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در سایت ۶ برگزار می‌شود.

دی ۰۶ چهارشنبه

آقای مهندس ولی‌زاده

آزمایشگاه برنامه‌نویسی آقای مهندس ولی‌زاده روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ساعت ۱۲-۱۰ تشکیل نمی‌شود.

دی ۰۶ چهارشنبه

خانم مهندس افقهی

آزمایشگاه فوق‌العاده ایجاد بانک خانم مهندس افقهی روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در سایت ۷ برگزار می‌شود.

دی ۰۶ چهارشنبه

آقای مهندس علی چوپانی چای دره

کلاس های روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن ‌متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۰۶ چهارشنبه

آقای مهندس مهدی ولی زاده

کلاس روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن ‌متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۰۶ چهارشنبه

خانم میترا کیانی نسب

امتحان میان ترم فیزیک۲ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ساعت ۱۴-۱۲ در کلاس ۲/۳۰۷ برگزار می‌گردد.

دی ۰۶ چهارشنبه

آقای مهندس امین نوری

کلاس فوق العاده سیستم های کنترل خطی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ساعت ۱۳-۱۰ در کلاس ۲/۱۰۳ برگزار می‌گردد.

دی ۰۶ چهارشنبه

آقای مهندس امین نوری

کلاس فوق العاده ریاضیات مهندسی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۲۰۵ برگزار می‌گردد.

دی ۰۶ چهارشنبه

آقای هاشم اعتمادزاده

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۲ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۳۰۲ برگزار می‌گردد.

دی ۰۶ چهارشنبه

آقای مهندس علیرضا خدابنده

کلاس فوق العاده مدیریت کیفیت و بهره وری روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ساعت ۱۰-۸ در کلاس ۲/۱۰۹ برگزار می‌گردد.

دی ۰۶ چهارشنبه

خانم مهندس هانیه زمانیان

کلاس فوق العاده ریاضیات مهندسی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۱۰۷ برگزار می‌گردد.

دی ۰۶ چهارشنبه

خانم مهندس فاطمه ظفرغلامرضا زاده نوغان

کلاس فوق العاده مدیریت مالی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۱/۲۱۶ برگزار می‌گردد.

دی ۰۶ چهارشنبه

خانم مهندس مریم قامتی شیلگانی

کلاس فوق العاده سیستم های دیجیتال۱روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۱۰۶ برگزار می‌گردد.

دی ۰۶ چهارشنبه

خانم مهندس شیدا اعتمادی

کلاس فوق العاده مقدمات طراحی معماری۱ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ساعت ۱۸-۱۲ در آتلیه ۳/۱۰۵ برگزار می‌گردد.

دی ۰۶ چهارشنبه

خانم مهندس مینا عاشوری اشکلک

کلاس فوق العاده مبانی الکترونیک روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس ۲/۱۰۴ برگزار می‌گردد.

دی ۰۶ چهارشنبه

خانم نجمه علی اکبریان

کلاس فوق العاده فیزیک۱(گ۴) روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۲۰۲ برگزار می‌گردد.

دی ۰۶ چهارشنبه

آقای مهندس عماد سهیلی

کلاس فوق العاده متره وبرآورد پروژه روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس ۲/۱۰۳ برگزار می‌گردد.

دی ۰۶ چهارشنبه

آقای دکتر ابراهیم رضایی نیک

کلاس فوق العاده تحقیق در عملیات۲ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۱/۲۱۷ برگزار می‌گردد.

دی ۰۶ چهارشنبه

آقای مهندس شهریار رحیمی

کلاس فوق العاده ماشین آلات ساختمانی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۱۰۵ برگزار می‌گردد.

دی ۰۶ چهارشنبه

خانم راحله حسن آبادی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۲ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۳/۲۰۲ برگزار می‌گردد.

دی ۰۶ چهارشنبه

خانم میترا کیانی نسب

کلاس فوق العاده فیزیک۲ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۲۰۲ برگزار می‌گردد.

دی ۰۶ چهارشنبه

خانم دکتر ملیحه دهقانی محمدآبادی

کلاس فوق العاده شیمی عمومی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۷ ساعت ۱۰-۸ در کلاس ۳/۳۰۲ برگزار می‌گردد.

دی ۰۶ چهارشنبه

آقای دکتر محسن قاینی

کلاس فوق العاده دینامیک سیستم های قدرت۱روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ ساعت ۲۰-۱۸:۳۰ در کلاس ۱/۲۱۶برگزار می‌گردد.

دی ۰۶ چهارشنبه

آقای مهندس امیررضا مسعودی

کلاس های روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن ‌متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۰۶ چهارشنبه

آقای مهندس احمد جنتی فرد

کلاس های روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن ‌متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۰۶ چهارشنبه

آقای مهندس علیرضا خدابنده

کلاس فوق العاده مدیریت کیفیت و بهره وری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۳۰۲ برگزار می‌گردد.

دی ۰۶ چهارشنبه

آقای مهندس قارونی

کارگاه برق فوق العاده آقای مهندس قارونی روز چهارشنبه مورخ 96/10/6 ساعت 12-10 و 15-13 در اتاق1/106 تشکیل می گردد.

دی ۰۵ سه‌شنبه

آقای مهندس مهران مصلحی بجستان

کلاس فوق العاده الکترونیک صنعتی(گ۲) روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۱۰۶ برگزار می‌گردد.

دی ۰۵ سه‌شنبه

خانم مهندس اعلمی

آزمایشگاه فوق‌العاده سخت‌افزار خانم مهندس اعلمی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ ساعت ۱۲-۹ در سایت ۲ برگزار می‌شود.

دی ۰۵ سه‌شنبه

خانم مهندس رشیدی

امتحان تئوری آزمایشگاه شبکه خانم مهندس رشیدی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ ساعت ۸ در کلاس ۳/۴۱۳ برگزار می‌شود.

دی ۰۵ سه‌شنبه

آقای مهندس سروش علی محمدی

کلاس استاتیک روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ ساعت ۱۷ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن ‌متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۰۵ سه‌شنبه

آقای مهندس سروش علی محمدی

کلاس فوق العاده استاتیک روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۱۰۶ برگزار می‌گردد.

دی ۰۵ سه‌شنبه

خانم مهندس فاطمه ظفرغلامرضازاده نوغان

کلاس فوق العاده اصول حسابداری و هزینه یابی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس ۱/۲۱۷ برگزار می‌گردد.

دی ۰۵ سه‌شنبه

آقای دکتر علیرضا ربانی

کلاس فوق العاده مدارهای الکتریکی۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۳۰۵ برگزار می‌گردد.

دی ۰۵ سه‌شنبه

آقای دکتر علیرضا ربانی

کلاس فوق العاده تکنیک پالس روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس ۳/۳۰۱ برگزار می‌گردد.

دی ۰۵ سه‌شنبه

آقای دکتر علیرضا ربانی

کلاس فوق العاده الکترونیک۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۳۰۶ برگزار می‌گردد.

دی ۰۵ سه‌شنبه

آقای مهندس صادق یگانه

کلاس پروژه راه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۲۰۴ برگزار می‌گردد.

دی ۰۵ سه‌شنبه

آقای مهندس فرناد آهنگری

کلاس فوق العاده شبکه های کامپیوتری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ ساعت ۱۵-۱۱:۳۰ در کلاس ۳/۱۰۲ برگزار می‌گردد.

دی ۰۵ سه‌شنبه

خانم دکتر ملیحه دهقانی محمدآبادی

کلاس فوق العاده شیمی عمومی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس ۲/۳۰۴ برگزار می‌گردد.

دی ۰۵ سه‌شنبه

آقای دکتر ایمان شکیباپور

کلاس فوق العاده بارگذاری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۱/۲۰۴ برگزار می‌گردد.

دی ۰۵ سه‌شنبه

آقای دکتر محسن قاینی

کلاس بررسی سیستم های قدرت۱(تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی۱) روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ از ساعت ۷ شروع می شود؛ ضمنا کلاس فوق العاده این درس روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۳۰۷ برگزار می‌گردد.

دی ۰۵ سه‌شنبه

خانم سارا آل شیخ

کلاس فیزیک۱ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ ساعت ۱۷-۱۵ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن ‌متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۰۵ سه‌شنبه

خانم مهندس کاشانی

آزمایشگاه طراحی صفحات وب خانم مهندس کاشانی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ ساعت ۱۹-۱۷ تشکیل نمی‌شود.

دی ۰۵ سه‌شنبه

خانم مهندس فرجادپزشک

آزمایشگاه های خانم مهندس فرجاد پزشک روز سه شنبه مورخ 96/10/5 تشکیل نمی شود؛ تحویل پروژه و امتحان در جلسه هفته آینده انجام خواهد شد.

دی ۰۵ سه‌شنبه

آقای مهندس مجتبی میرغلامی

کلاس فوق العاده الکترومغناطیس روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ ساعت ۱۹-۱۵ در کلاس ۲/۳۰۲ برگزار می‌شود.

دی ۰۵ سه‌شنبه

خانم مهندس اعلمی

آزمایشگاه فوق‌العاده زبان‌ماشین و اسمبلی خانم مهندس اعلمی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ ساعت ۱۵:۳۰-۱۳ در سایت ۱ برگزار می‌شود.

دی ۰۴ دوشنبه

آقای مهندس علی ضیایی

کلاس ماشین الکتریکی۱ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ساعت ۱۹-۱۷ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن ‌متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۰۴ دوشنبه

آقای مهندس مهدی محمدزاده

کلاس فوق العاده برنامه نويسي كامپيوتر روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ ساعت ۱۷-۱۳در سایت ۵و۶ برگزار می‌شود.

دی ۰۴ دوشنبه

آقای مهندس مهدی محمدزاده

(تغییرکلاس)کلاس سیستم های اطلاعات مدیریت روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ ساعت ۱۰-۸ در سایت۲ برگزار می‌شود.

دی ۰۴ دوشنبه

آقای مهندس مهدی محمدزاده

کلاس فوق العاده سیستم های اطلاعات مدیریت روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ ساعت ۱۲-۱۰ در سایت۲ برگزار می‌شود.

دی ۰۴ دوشنبه

آقای مهندس علیرضا زمانی آقائی

کلاس فوق العاده مکانیک سیالات روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ ساعت ۱۰-۸ در کلاس ۲/۱۰۴ برگزار می‌شود.

دی ۰۴ دوشنبه

خانم مهندس سپیده بخشیده زاد

کلاس فوق العاده ترسیم پیشرفته(گ۲) روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ ساعت ۱۸-۱۴ در آتلیه ۳/۱۰۴ برگزار می‌شود.

دی ۰۴ دوشنبه

آقای دکتر رضا شمسائي

کلاس فوق العاده هوش مصنوعی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ ساعت ۱۸-۱۵ در کلاس ۳/۳۰۱ برگزار می‌شود.

دی ۰۴ دوشنبه

آقای مهندس محمد قلی نیا

کلاس فوق العاده تاسیسات الکتریکی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۲۰۷ برگزار می‌شود.

دی ۰۴ دوشنبه

خانم دکتر بشرا رجائي

کلاس فوق العاده امنیت پایگاه داده روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۳/۴۱۲ برگزار می‌شود.

دی ۰۴ دوشنبه

خانم دکتر سمیه حسن پور

کلاس فوق العاده بررسی سیستم های قدرت۱ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ ساعت ۱۰-۸ در کلاس ۲/۳۰۷ برگزار می‌شود.

دی ۰۴ دوشنبه

آقای مهندس فرشید عالمی

کلاس فوق العاده اصول مدیریت ساخت روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۱۰۶ برگزار می‌شود.

دی ۰۴ دوشنبه

آقای دکتر عباس محمدیان

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۱(گ۷) روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۳۰۴ برگزار می‌شود.

دی ۰۴ دوشنبه

خانم دکتر نسیم روانشاد

کلاس فوق العاده مقدمه اي برمهندسي پزشكي روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ ساعت ۱۰-۸ در کلاس ۲/۱۰۳ برگزار می‌شود.

دی ۰۴ دوشنبه

خانم مهندس اعلمی

آزمایشگاه فوق‌العاده سخت‌افزار خانم مهندس اعلمی روز دو‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۱۵-۱۲:۳۰ در سایت ۲ برگزار می‌شود.

دی ۰۴ دوشنبه

آقای دکتر خلیل مافی نژاد

کلاس فوق العاده مباحث ويژه(RFMEMS Switches) روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس ۱/۲۰۶ برگزار می‌شود.

دی ۰۴ دوشنبه

آقای دکتر خلیل مافی نژاد

کلاس فوق العاده الکترونیک۲ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۱/۲۰۶ برگزار می‌شود.

دی ۰۴ دوشنبه

آقای مهندس محمدمهدی آزادفر

کلاس فوق العاده طراحی سیستم های ریزپردازنده ای روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۱۰۹ برگزار می‌شود.

دی ۰۴ دوشنبه

خانم مهندس اعلمی

آزمایشگاه فوق‌العاده زبان ماشین و اسمبلی خانم مهندس اعلمی روز دو‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ساعت ۱۲:۳۰-۱۰ در سایت‌۱ برگزار می‌شود.

دی ۰۴ دوشنبه

آقای مهندس خاکشور

آزمایشگاه های آقای مهندس خاکشور روز سه شنبه مورخ 96/10/5 تشکیل نمی شود؛ جبرانی آن ‌متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۰۴ دوشنبه

خانم مهندس بهشتی نیا

آزمایشگاه فوق العاده الکترونیک خانم مهندس بهشتی نیا روز دوشنبه مورخ 96/10/4 ساعت 15 در اتاق1/102 تشکیل می گردد.

دی ۰۴ دوشنبه

آقای مهندس یوسف زاده

آزمایشگاه فوق العاده ریزپزدازنده آقای مهندس یوسف زاده روز دوشنبه مورخ 96/10/4 ساعت 15-13و17-15 در اتاق1/118 تشکیل می گردد.

دی ۰۴ دوشنبه

آقای مهندس خاکشور

آزمایشگاه کنترل خطی آقای مهندس خاکشور روز دو شنبه مورخ 96/10/4 تشکیل نمی شود؛ جبرانی آن ‌متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۰۳ یکشنبه

آقای مهندس حسین دلاوری پور

امتحان میان ترم ماشین الکتریکی۱ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۳۰۷ برگزار می‌شود.

دی ۰۳ یکشنبه

خانم میترا کیانی نسب

کلاس فوق العاده فیزیک۱(گ۱۲) روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۲۰۵ برگزار می‌شود.

دی ۰۳ یکشنبه

آقای مهندس رضا نوروزی

کلاس فوق العاده اصول مهندسی ترافیک روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۱/۲۱۶ برگزار می‌شود.

دی ۰۳ یکشنبه

آقای دکتر حسین محمدیان

کلاس فوق العاده معادلات دیفرانسیل روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۱۰۷ برگزار می‌شود.

دی ۰۳ یکشنبه

خانم راحله حسن آبادی

کلاس فوق العاده آمارو احتمال مهندسی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۳/۲۰۱ برگزار می‌شود.

دی ۰۳ یکشنبه

خانم راحله حسن آبادی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۲ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۳/۲۰۱ برگزار می‌شود.

دی ۰۳ یکشنبه

آقای مهندس امیر باوفای طوسی

کلاس فوق العاده سيستم هاي نرم افزاري اتكاپذير روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس ۳/۳۰۱ برگزار می‌شود.

دی ۰۳ یکشنبه

خانم دکتر نسیم روانشاد

کلاس فوق العاده مدارالکتریکی۲ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۲۰۷ برگزار می‌شود.

دی ۰۳ یکشنبه

آقای دکتر ایمان شکیباپور

کلاس فوق العاده سازه های بتن آرمه۱ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس ۱/۲۰۴ برگزار می‌شود.

دی ۰۳ یکشنبه

آقای مهندس علیرضا عربشاهی

کلاس فوق العاده مقاومت مصالح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۱۰۴ برگزار می‌شود.

دی ۰۳ یکشنبه

آقای دکتر محسن قاینی

(تغییر کلاس)کلاس بررسی سیستم های قدرت۱ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۲۰۷ برگزار می‌شود.

دی ۰۳ یکشنبه

آقای دکتر محسن قاینی

کلاس فوق العاده بررسی سیستم های قدرت۱ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۲۰۷ برگزار می‌شود.

دی ۰۳ یکشنبه

آقای دکتر محسن باقری

کلاس فوق العاده مدلهاي زمانبندي وبهينه سازي حمل ونقل روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۱۰۵ برگزار می‌شود.

دی ۰۳ یکشنبه

آقای دکتر عباس محمدیان

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۱(گ۱۱) روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ساعت ۱۲-۸ در کلاس ۲/۲۰۴ برگزار می‌شود.

دی ۰۳ یکشنبه

خانم سمانه گلستانی نژاد

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۲ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ساعت ۲۰-۱۸:۳۰ در کلاس ۲/۳۰۷ برگزار می‌شود.

دی ۰۳ یکشنبه

خانم مهندس فائزه خطیبی

کلاس فوق العاده اصول وكليات مديريت خدمات بهداشتي ودرماني روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۱۰۴ برگزار می‌شود.

دی ۰۳ یکشنبه

آقای مهندس مهدی یوسف زاده اقدم

کلاس فوق العاده تجارت الکترونیکی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۱۰۵ برگزار می‌شود.

دی ۰۳ یکشنبه

آقای دکتر سعيد كهربائی

کلاس فوق العاده علم مواد روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۱/۲۱۷برگزار می‌شود.

دی ۰۳ یکشنبه

خانم نجمه علی اکبریان

کلاس فوق العاده فیزیک۱(گ۵) روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۲۰۲ برگزار می‌شود.

دی ۰۳ یکشنبه

خانم مهندس سپیده بخشیده زاد

کلاس های روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۰۳ یکشنبه

خانم سارا آل شیخ

کلاس های روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۰۲ شنبه

خانم مهندس رشیدی

آزمایشگاه فوق‌العاده شبکه خانم مهندس رشیدی روز یک‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در سایت۵ برگزار می‌شود.

دی ۰۲ شنبه

آقای مهندس سروش علی محمدی

امتحان میان ترم استاتیک روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ ساعت ۱۷-۱۵ در ۲/۳۰۷ برگزار می‌شود.

دی ۰۲ شنبه

خانم دکتر غزاله سربیشه ئی

کلاس سیستم های مخابرات بی سیم روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس ۲/۲۰۱ برگزار می‌شود.

دی ۰۲ شنبه

آقای دکتر محمد سردارآبادی

امتحان میان ترم مقاومت مصالح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ ساعت ۱۷-۱۵ در آمفی تئاتر برگزار می‌شود.

دی ۰۲ شنبه

آقای دکتر فرزان خطیب

کلاس های روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۰۲ شنبه

آقای مهندس امین نوری

کلاس فوق العاده سیستم های کنترل خطی روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۱۰۱ برگزار می‌شود.

دی ۰۲ شنبه

خانم دنیا حیدری

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۱(گ۱۵) روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ ساعت ۱۳-۱۰ در کلاس ۲/۳۰۲ برگزار می‌شود.

دی ۰۲ شنبه

آقای دکتر مصطفی نوری

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۱ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۳/۱۰۲ برگزار می‌شود.

دی ۰۲ شنبه

آقای دکتر محسن باقری

کلاس فوق العاده مدلهای زمانبندی وبهينه سازی حمل ونقل روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۱/۲۱۳برگزار می‌شود.

دی ۰۲ شنبه

آقای دکتر محسن باقری

کلاس فوق العاده اصول شبیه سازی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در سایت شماره ۱ برگزار می‌شود.

دی ۰۲ شنبه

آقای مهندس رضا ناظران

کلاس فوق العاده مقررات ملی ساختمان(ناپیوسته) روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۱۰۵ برگزار می‌شود.

دی ۰۲ شنبه

آقای مهندس رضا ناظران

کلاس فوق العاده مقررات ملی ساختمان(پیوسته) روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۱۰۵ برگزار می‌شود.

دی ۰۲ شنبه

خانم زهرا صالح کاشانی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۱ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۳/۲۰۱ برگزار می‌شود.

دی ۰۲ شنبه

آقای مسعود طاهری مقدم

کلاس فوق العاده فیزیک۱(گ۲) روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۳/۲۰۲ برگزار می‌شود.

دی ۰۲ شنبه

آقای دکتر مصطفی نوری

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۲ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۳/۱۰۱ برگزار می‌شود.

دی ۰۲ شنبه

آقای دکتر سیدمحمدعلی هاشمی

کلاس فوق العاده سازه های فولادی۲ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۱/۲۱۷ برگزار می‌شود.

دی ۰۲ شنبه

آقای مهندس جواد یزدانجو

کلاس فوق العاده برنامه سازی پیشرفته روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس ۳/۳۰۴ برگزار می‌شود.

دی ۰۲ شنبه

آقای مهندس روح الله علي ميرزايی

کلاس فوق العاده تجزیه و تحلیل سیستم ها روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۳۰۶ برگزار می‌شود.

دی ۰۲ شنبه

آقای مهندس سعید حاجی کاظمی

کلاس اجزای ساختمان روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ ساعت ۱۳ در کلاس ۳/۴۱۳ برگزار می‌شود.

دی ۰۲ شنبه

آقای محمدجواد اخگری

کلاس فوق العاده اندیشه اسلامی۲ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۲۰۷ برگزار می‌شود.

آذر ۳۰ پنج‌شنبه

آقای مهندس ولی‌زاده

آزمایشگاه فوق‌العاده برنامه‌نویسی آقای مهندس ولی‌زاده روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ ساعت ۱۲-۱۰ در سایت۵ برگزار می‌شود.

آذر ۳۰ پنج‌شنبه

آقای مهندس عباسپور

آزمایشگاه فوق العاده الکترونیک صنعتی آقای مهندس عباسپور روز شنبه مورخ 96/10/2 ساعت 10 در اتاق1/109 تشکیل می گردد.

آذر ۳۰ پنج‌شنبه

آقای مهندس مسعود خسروی فارمد

کلاس مباحث ویژه روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ ساعت ۱۵ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۳۰ پنج‌شنبه

آقای مهندس مسعود خسروی فارمد

کلاس فوق العاده مباحث ویژه روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس ۲/۱۰۱ برگزار می‌شود.

آذر ۳۰ پنج‌شنبه

آقای هاشم اعتمادزاده

امتحان میان ترم معادلات دیفرانسیل روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ ساعت ۱۰-۸ در کلاس ۲/۳۰۷ برگزار می‌شود.

آذر ۳۰ پنج‌شنبه

آقای دکتر امین نوری

کلاس فوق العاده سمینار(کنترل)روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۱۰۵ برگزار می‌شود.

آذر ۳۰ پنج‌شنبه

آقای مهندس وحیدرضا مقدس

کلاس فوق العاده زبان تخصصی روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس ۲/۱۰۴ و زبان فنی ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۱۰۱ برگزار می‌شود.

آذر ۳۰ پنج‌شنبه

آقای دکتر محسن قاینی

کلاس فوق العاده بررسی سیستم های قدرت۱ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۳۰۷ برگزار می‌شود.

آذر ۳۰ پنج‌شنبه

آقای دکتر محسن باقری

کلاس فوق العاده اصول شبیه سازی روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ ساعت ۱۳-۱۰ در سایت شماره۱ برگزار می‌شود.

آذر ۳۰ پنج‌شنبه

خانم مهتاب الیاسی

کلاس فوق العاده آمار و احتمالات روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس ۲/۱۰۹ برگزار می‌شود.

آذر ۳۰ پنج‌شنبه

آقای مهندس محمد بكائيان

کلاس فوق العاده نقشه کشی صنعتی روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ ساعت ۱۲-۸ در کلاس ۲/۲۰۹ برگزار می‌شود.

آذر ۳۰ پنج‌شنبه

آقای دکتر مرتضی كفائی رضوی

کلاس فوق العاده بیوفیزیک روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۱۰۹ برگزار می‌شود.

آذر ۳۰ پنج‌شنبه

خانم سمانه گلستانی نژاد

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۲ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ ساعت ۲۰-۱۸:۳۰ در کلاس ۲/۳۰۷ برگزار می‌شود.

آذر ۳۰ پنج‌شنبه

آقای مهندس علي سيبويه

کلاس فوق العاده تحلیل سیستم ها روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس ۲/۱۰۴ برگزار می‌شود.

آذر ۳۰ پنج‌شنبه

خانم مهندس منعمی‌زاده (خانم مهندس شالفروشان)

آزمایشگاه فوق‌العاده برنامه‌سازی پیشرفته۲ خانم مهندس منعمی‌زاده (خانم مهندس شالفروشان) روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ ساعت ۱۱:۳۰-۱۰ در سایت‌۶ برگزار می‌شود.

آذر ۳۰ پنج‌شنبه

خانم اعظم احساني سرخ آبادی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۱ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس ۳/۳۰۱ و ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۳/۱۰۱ برگزار می‌شود.

آذر ۳۰ پنج‌شنبه

آقای مهندس سید محمدعلی میرخانی

کلاس فوق العاده الکترومغناطیس روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس ۳/۲۰۴ برگزار می‌شود.

آذر ۳۰ پنج‌شنبه

آقای مهندس روح الله علی میرزایی

کلاس فوق العاده ریاضیات مهندسی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۳/۲۰۱ برگزار می‌شود.

آذر ۲۹ چهارشنبه

آقای مهندس برمکی

آزمایشگاه فوق العاده مدار آقای مهندس برمکی روز پنج شنبه مورخ 96/9/30 ساعت 10 در اتاق1/103 تشکیل می گردد.

آذر ۲۹ چهارشنبه

خانم مهندس نژادسیستانی

آزمایشگاه های خانم مهندس نژادسیستانی روز پنج شنبه مورخ 96/9/30 تشکیل نمی شود؛ جبرانی آن ‌متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۲۹ چهارشنبه

آقای مهندس امین نوری

کلاس فوق العاده هوش محاسباتی و زیستی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۱۰۹ و ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۱۰۳ برگزار می‌شود.

آذر ۲۹ چهارشنبه

آقای مهندس سید محمدعلی میرخانی

امتحان میان ترم الکترومغناطیس روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس ۲/۳۰۸ برگزار می‌شود.

آذر ۲۹ چهارشنبه

آقای دکتر محسن باقری

کلاس فوق العاده اصول شبیه سازی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ ساعت ۱۳-۱۰ در سایت شماره ۱ برگزار می‌شود.

آذر ۲۹ چهارشنبه

آقای مهندس رضا ناظران

کلاس های روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۲۹ چهارشنبه

آقای مهندس صادق یگانه

کلاس پروژه راهسازی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۲۰۶ برگزار می‌شود.

آذر ۲۹ چهارشنبه

آقای مهندس مانی دولت مرادی

کلاس های روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۲۹ چهارشنبه

آقای مهندس عماد سهیلی

کلاس فوق العاده متره و برآورد پروژه روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس ۲/۱۰۳ برگزار می‌شود.

آذر ۲۹ چهارشنبه

خانم زهرا صالح کاشانی

کلاس روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ساعت ۸ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۲۹ چهارشنبه

آقای دکتر ابراهیم رضایی نیک

کلاس فوق العاده تحقیق در عملیات۲ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۱/۲۱۷برگزار می‌شود.

آذر ۲۹ چهارشنبه

آقای مهندس شهریار رحیمی

کلاس فوق العاده ماشین آلات ساختمانی روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۱۰۵ برگزار می‌شود.

آذر ۲۹ چهارشنبه

آقای مهندس سید مصطفی حسینی

کلاس کارآفرینی و پروژه روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ ساعت ۱۳ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۲۸ سه‌شنبه

آقای دکتر هاشم مرتضوی

کلاس فوق العاده شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس ۱/۲۱۷ تشکیل می‌شود.

آذر ۲۸ سه‌شنبه

آقای دکتر فرامرز عالمی

کلاس های روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۲۸ سه‌شنبه

خانم نجمه علی اکبریان

کلاس فوق العاده فیزیک۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ ساعت۱۲-۱۰ در کلاس ۲/۲۰۵ تشکیل می‌شود.

آذر ۲۸ سه‌شنبه

خانم مهندس کلهر

آزمایشگاه فوق العاده الکترونیک1 خانم مهندس کلهر روز چهارشنبه مورخ96/9/29 ساعت 17 در اتاق1/102 تشکیل می گردد.

آذر ۲۸ سه‌شنبه

آقای مهندس یوسف زاده

آزمایشگاه فوق العاده معماری کامپیوتر آقای مهندس یوسف زاده روز چهارشنبه مورخ96/9/29 ساعت 15 در اتاق1/112 تشکیل می گردد.

آذر ۲۸ سه‌شنبه

آقای مهندس یوسف زاده

آزمایشگاه فوق العاده ریزپردازنده آقای مهندس یوسف زاده روز چهارشنبه مورخ96/9/29 ساعت 13 در اتاق1/118 تشکیل می گردد.

آذر ۲۸ سه‌شنبه

آقای مهندس یوسف زاده

آزمایشگاه فوق العاده ریزپردازنده آقای مهندس یوسف زاده روز چهارشنبه مورخ96/9/29 ساعت 10 در اتاق1/118 تشکیل می گردد.

آذر ۲۸ سه‌شنبه

آقای دکتر بهنام کریمی فرزقی

کلاس فوق العاده مهندسی پی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۱/۲۱۸ تشکیل می‌شود.

آذر ۲۸ سه‌شنبه

خانم دکتر مریم مرعشی

کلاس فوق العاده کام‍پوزیت ها روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ساعت ۱۷-۱۵در کلاس ۲/۲۰۷ تشکیل می‌شود.

آذر ۲۸ سه‌شنبه

آقای مهندس مهران مصلحی بجستان

امتحان میان ترم الکترونیک صنعتی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ساعت ۱۷-۱۵در آمفی تئاتر تشکیل می‌شود.

آذر ۲۸ سه‌شنبه

آقای مهندس فرشید عالمی

کلاس اصول مدیریت ساخت روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ساعت ۱۵ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۲۸ سه‌شنبه

آقای دکتر حمیدرضا رضایی ده سرخ

کلاس فوق العاده الکترونیک1 روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۱۰۹ تشکیل می‌شود.

آذر ۲۸ سه‌شنبه

آقای مهندس صادق یگانه

کلاس پروژه راهسازی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ ساعت ۱۵-۱۳در کلاس ۲/۲۰۶ تشکیل می‌شود.

آذر ۲۸ سه‌شنبه

خانم زهرا صالح کاشانی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۳/۲۰۲ تشکیل می‌شود.

آذر ۲۸ سه‌شنبه

آقای دکتر محسن قاینی

کلاس فوق العاده بررسی سیستم های قدرت۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ در کلاس ۲/۳۰۷ تشکیل می‌شود.

آذر ۲۸ سه‌شنبه

آقای دکتر ایمان شکیباپور

کلاس فوق العاده بارگذاری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۱/۲۰۴ تشکیل می‌شود.

آذر ۲۸ سه‌شنبه

آقای مهندس علی سیبویه

کلاس تحلیل سیستم ها روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۹ساعت ۱۰-۸ تشکیل نمی‌شود؛جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۲۷ دوشنبه

خانم مهندس نژاد سیستانی

آزمایشگاه سیستم های دیجیتال1 خانم مهندس نژادسیستانی روز سه شنبه مورخ 96/9/28 ساعت 15 تشکیل نمی شود؛ جبرانی آن ‌متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۲۷ دوشنبه

خانم دکتر بشرا رجایی

به علت کسالت سرکار خانم دکتر رجائی، سمینار امروز ایشان به دوشنبه هفته آینده(مورخ ۴ دی ماه) موکول شد.

آذر ۲۷ دوشنبه

آقای مهندس منعمی

کلاس استاد آقای مهندس منعمی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۷ ساعت ۱۳ تشکیل نمی‌شود ؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۲۷ دوشنبه

خانم مهندس اعلمی

کلاس استاد خانم مهندس اعلمی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ ساعت ۸ تشکیل نمی‌شود ; جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۱۸ شنبه

خانم مهندس قانع موسوی

آزمایشگاه‌های خانم مهندس قانع موسوی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۹/۱۹ کلا تشکیل نمی‌شود ؛ جبرانی آن‌ها متعاقبا اعلام خواهد شد.