اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

خرداد ۲۷ یکشنبه

آقای مهندس شهریار رحیمی

کلاس فوق العاده روسازی راه روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/27 ساعت 14-10 در کلاس شماره 3/201 برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۶ شنبه

خانم مهندس برادران

امتحان کارگاه مبانی کامپیوتر خانم مهندس برادران در روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ساعت ۱۸ در اتاق ۳/۲۰۱برگزار می‌گردد.خرداد ۲۶ شنبه

آقای دکتر مجتبی ماموریان

 امتحان آزمایشگاه ترمودینامیک آقای دکتر مجتبی ماموریان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲ در اتاق ۱/۲۱۸ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۶ شنبه

آقای دکتر ابراهیم رضایی نیک

کلاس فوق العاده تحقیق در عملیات1 روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس شماره ۱/۲۱۸ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۴ پنج‌شنبه

آقای مهندس دانیال محمدزاده شادمهری

کلاس فوق العاده مهندسی پی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت 20-18 در کلاس شماره 2/105 برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۴ پنج‌شنبه

آقای دکتر هادی اکبری

کلاس فوق العاده پدیده های بیوالکتریکی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت 20-16 در کلاس شماره 2/103 برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۴ پنج‌شنبه

خانم دکتر نجمه اقبال

کلاس فوق العاده مدارهای الکتریکی1 روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴-12 در کلاس شماره 2/209 برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۴ پنج‌شنبه

آقای گلمکانی

کلاس فوق العاده مقدمات بیومکانیک ورزشی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴-10 در کلاس شماره 1/114 برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۴ پنج‌شنبه

خانم دکتر مهتاب الیاسی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی1 و ریاضی عمومی2 روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴-۱۲ در کلاس شماره ۲/308 برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۳ چهارشنبه

خانم سمانه گلستانی نژاد

کلاس فوق العاده معادلات دیفرانسیل روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۱۲-۱۰ و ۱۴-۱۲ و ریاضی عمومی۱ ساعت ۱۶-۱۴ و ۱۸-۱۶ در کلاس شماره ۲/۳۰۶ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۳ چهارشنبه

آقای دکتر مصطفی نوری

کلاس فوق العاده محاسبات عددی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۱۲-۱۰ و ۱۴-۱۲ در کلاس شماره ۲/۲۰۴ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۳ چهارشنبه

آقای مهندس مهدی قاسمی

کلاس فوق العاده مدیریت پروژه روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۲۰-۱۴ در کلاس شماره ۱/۱۱۴ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۳ چهارشنبه

آقای دکتر امین نوری

کلاس فوق العاده یادگیری تقویتی(RL) روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۱۰-۸در کلاس شماره ۱/۲۱۸ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۳ چهارشنبه

آقای دکتر امیرمسعود امینیان مدرس

کلاس فوق العاده مدارهای الکتریکی۲ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس شماره ۲/۲۰۶ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۳ چهارشنبه

خانم دکتر اعظم رفیعی

امتحان فیزیک۱ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس شماره ۲/۳۰۷ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۳ چهارشنبه

خانم مهندس ملیحه شکراللهی

کلاس فوق العاده مدیریت پروژه روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۱۴-۱۰ در سایت شماره ۳ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۳ چهارشنبه

خانم دکتر فریده سادات کاظمیان تربقان

کلاس فوق العاده فیزیک۱ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۱۶-۱۴ و فیزیک۲ ساعت ۱۸-۱۶ و 14-12 در کلاس شماره ۲/۱۰۷ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۳ چهارشنبه

خانم مهندس مریم منصوری

امتحان آزمایشگاه مکانیک خاک خانم مهندس مریم منصوری در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۱۲ در اتاق ۲/۳۰۷ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۳ چهارشنبه

آقای دکتر ایمان احدی اخلاقی

کلاس فوق العاده میدان ها وامواج روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ساعت 12-10 در کلاس شماره 1/۲۱۶ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۳ چهارشنبه

خانم دکتر میترا کیانی نسب

امتحان فیزیک2 روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ساعت 16-14 در کلاس شماره 2/307 برگزار می‌گردد.