اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

آذر ۱۰ پنج‌شنبه

خانم مهتاب الیاسی

کلاس ریاضی عمومی1 روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت 15-13 برگزار نمیشود،جبرانی ان متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۱۰ پنج‌شنبه

آقای مهندس رضا ترابی

کلاس سازه های بتن آرمه۲ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۷-۱۵ برگزار نمیشود،جبرانی ان متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۱۰ پنج‌شنبه

آقای دکتر امین نوری

کلاس فوق العاده یادگیری تقویتی(RL) روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۹-۱۵ در کلاس شماره ۲/۱۰۶ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۰ پنج‌شنبه

خانم دکتر غزاله سربیشه ئی

امتحان میان ترم ریاضیات مهندسی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۳۰۷ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۰ پنج‌شنبه

خانم مهندس فرزانه مدنی

کلاس فوق العاده شهروشهرسازی دردوران معاصر روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت 10-8 در کلاس شماره 3/412 برگزار می‌گردد.

آذر ۱۰ پنج‌شنبه

خانم مهندس فاطمه مهربانی

آزمایشگاه فوق العاده فیزیک۱(گروه۳) خانم مهندس فاطمه مهربانی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲-۱۰ در اتاق ۱/۱۱۷ برگزار می گردد.

آذر ۱۰ پنج‌شنبه

آقای دکتر محمدرضا بختیاری نیازآبادی

کلیه کلاسهای آقای دکتر محمدرضا بختیاری نیازآبادی روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ برگزار نمیشود،جبرانی ان متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۰۹ چهارشنبه

خانم مهندس فائزه خطیبی

آزمایشگاه تجهیزات عمومی بیمارستانی خانم مهندس فائزه خطیبی در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ساعت ۱۹-۱۷ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۰۹ چهارشنبه

خانم مرضیه زاج

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی2 روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت 15-13 در کلاس شماره ۲/106 برگزار می‌گردد.

آذر ۰۹ چهارشنبه

خانم اعظم انفرادی دوغ آبادی

کلاس رشدحرکتی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/09 ساعت 15-13 در کلاس شماره 2/109 و ساعت 17-15 در کلاس شماره 2/107 برگزار می‌گردد.

آذر ۰۹ چهارشنبه

آقای دکتر رضا یگانه خاکسار

کلاس فوق العاده روشهای اجراء گودوسازه نگهبان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/09 ساعت 13-11:30 در کلاس شماره 1/217 برگزار می‌گردد.

آذر ۰۹ چهارشنبه

آقای مهندس مهدی یوسفی

کلاس فوق العاده مهندسی فاکتورهای انسانی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/09 ساعت 13-12 در کلاس شماره 2/109 برگزار می‌گردد.

آذر ۰۹ چهارشنبه

آقای مهندس احمد مولودی

آزمایشگاه ریخته گری آقای مهندس احمد مولودی در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۵-۱۳ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۰۹ چهارشنبه

آقای مهندس احمد مولودی

کلیه کلاسهای آقای مهندس احمد مولودی روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ برگزار نمیشود،جبرانی ان متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۰۹ چهارشنبه

خانم مریم عجمی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۱ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۳۰۷ برگزار می‌گردد.

آذر ۰۹ چهارشنبه

خانم مهندس فاطمه مهربانی

آزمایشگاه فوق العاده فیزیک۱(گروه۱) خانم مهندس فاطمه مهربانی در روز پنجشنبه مورخ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲-۱۰ در اتاق ۱/۱۱۷ برگزار می گردد.

آذر ۰۹ چهارشنبه

خانم مهندس ملیحه شیرزاده

کلاس فوق العاده ریاضیات مهندسی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۱۰۹ برگزار می‌گردد.

آذر ۰۹ چهارشنبه

آقای مهندس مهدی یوسف زاده

آزمایشگاه فوق العاده معماری کامپیوتر(گروه۱) آقای مهندس مهدی یوسف زاده در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۷-۱۵ در اتاق ۱/۱۱۴ برگزار می گردد.

آذر ۰۹ چهارشنبه

آقای دکتر سمانه هاشمی قوچانی

کلاس شیمی عمومی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس شماره ۱/۲۰۶ برگزار می‌گردد.

آذر ۰۹ چهارشنبه

آقای دکتر فرزان خطیب

کلاس فوق العاده معماری کامپیوتر روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۱۷-۱۳ در کلاس شماره ۳/۳۰۲ برگزار می‌گردد.