اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

مهر ۰۷ پنج‌شنبه

آقای دکتر علی سیبویه

کلاس تحلیل سیستم ها روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ساعت ۱۲-۱۰ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.مهر ۰۱ جمعه

خانم دکتر غزاله سربیشه ئی

کلاس پردازش سیگنال های دیجیتال روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰-۸ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

شهریور ۳۱ پنج‌شنبه

آقای حسین خورشاهی

کلاس های آقای حسین خورشاهی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۳۱ پنج‌شنبه

آقای دکتر محمدرضا بختیاری نیازآبادی

کلاس های آقای دکتر محمدرضا بختیاری نیازآبادی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۳۱ پنج‌شنبه

خانم مهندس حسامی

کلاس‌های خانم مهندس حسامی روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ساعت ۱۵ و ۱۷ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

شهریور ۳۱ پنج‌شنبه

آقای دکتر جواد رجبی مندی

کلاس تاریخ امامت روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ساعت ۱۷-۱۵ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۳۱ پنج‌شنبه

آقای محمدرضا قربانی

کلاس انقلاب اسلامی ایران روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ساعت ۱۷-۱۵ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۳۱ پنج‌شنبه

آقای دکتر محمدحسن دانشور

کلاس های آقای دکتر محمدحسن دانشور روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۳۱ پنج‌شنبه

خانم مهندس نیلوفر شاهینی

آزمایشگاه‌های خانم مهندس نیلوفر شاهینی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ برگزار نمی‌شوند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

شهریور ۳۱ پنج‌شنبه

آقای مهندس محمدصالح شریفی

کلاس کارگاه شهرسازی۴ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ساعت ۱۷-۱۳ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۳۰ چهارشنبه

خانم مهندس شیرین السادات اعلمی

کلاس های خانم مهندس شیرین السادات اعلمی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۳۰ چهارشنبه

آقای مهندس احمد مولودی

کلاس های آقای مهندس احمد مولودی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۳۰ چهارشنبه

خانم مهندس فائزه لاکی

آزمایشگاه ریزپردازنده وزبان اسمبلی خانم مهندس فائزه لاکی در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲-۱۰ تشکیل نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

شهریور ۳۰ چهارشنبه

آقای ایرج بخشی

کلاس های آقای ایرج بخشی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۳۰ چهارشنبه

خانم دکتر سمانه فراحتی

کلاس های بدمینتون۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ و پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۲۹ سه‌شنبه

آقای مهندس امیروحید امینیان مدرس

کلاس ابزاردقیق روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۲-۱۰ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۲۹ سه‌شنبه

آقای مهندس علیرضا زمانی اقائی

کلاس مبانی انرژی های تجدیدپذیر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۰-۸ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۲۹ سه‌شنبه

آقای مهندس احمد مولودی

آزمایشگاه ریخته‌گری آقای مهندس احمد مولودی در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ساعت ۱۵-۱۳ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

شهریور ۲۹ سه‌شنبه

آقای مهندس احمد مولودی

کلاس های آقای مهندس احمد مولودی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۲۹ سه‌شنبه

آقای محسن اشرف زاده

کلاس ریاضی عمومی۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ساعت ۱۷-۱۵ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.