اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

شهریور ۲۹ سه‌شنبه

آقای دکتر بهزاد بختیاری

کلاس مبانی اینترنت اشیاء روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ساعت ۱۲-۱۰ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۲۹ سه‌شنبه

آقای احمد رضا کریمی مزیدی

کلاس های آقای احمد رضا کریمی مزیدی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۲۹ سه‌شنبه

آقای مهندس محسن رضائی حسن آبادی

کلاس های آقای مهندس محسن رضائی حسن آبادی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۲۹ سه‌شنبه

آقای دکتر مجتبی ظریفی

کلاس های آقای دکتر مجتبی ظریفی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۲۸ دوشنبه

آقای علی اصغر یزدان بخش

کلاس های آقای علی اصغر یزدان بخش روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۲۸ دوشنبه

خانم مهندس مهیا توسلی

کلاس الکترونیک آنالوگ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ساعت ۱۰ -۸ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۲۸ دوشنبه

خانم دکتر سارا رحمانی

کلاس های خانم دكتر سارا رحمانی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۲۸ دوشنبه

خانم مهندس فائزه خطیبی

آزمایشگاه تجهیزات عمومی بیمارستانی خانم مهندس فائزه خطیبی در روز‌های دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ساعت ۱۹-۱۷ و چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ساعت ۱۹-۱۷ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

شهریور ۲۸ دوشنبه

آقای مهندس محمد گنجعلی خسروشاهی

کلاس های آقای مهندس محمد گنجعلی خسروشاهی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۲۸ دوشنبه

خانم دکتر منیره احمدی منش

کلاس های خانم دکتر منیره احمدی منش روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۲۷ یکشنبه

آقای سیدمیلاد اسدی فریزی

کلاس های آقای سیدمیلاد اسدی فریزی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۲۷ یکشنبه

آقای دکتر امیررضا محمدیان

کلاس های آقای دکتر امیررضا محمدیان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۲۷ یکشنبه

خانم سمانه پورخواجه نامقی

کلاس های خانم سمانه پورخواجه نامقی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۲۷ یکشنبه

آقای مهندس رضا ترابی

کلاس متره وبرآوردپروژه روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ساعت ۱۷-۱۵ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۲۷ یکشنبه

آقای دکتر مجتبی ظریفی

کلاس های آقای دکتر مجتبی ظریفی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۲۷ یکشنبه

آقای مهندس محسن رضائی حسن آبادی

کلاس استاتیک ومقاومت مصالح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ساعت ۱۵-۱۳ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۲۷ یکشنبه

خانم مهندس فریبا قاسمیان

کارگاه آزمون‌های بیولوژیک خانم مهندس فریبا قاسمیان در پنج هفته اول آموزشی تشکیل نمی‌گردد. شروع این کارگاه از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ ساعت ۱۵-۱۳ خواهد بود.

شهریور ۲۷ یکشنبه

آقای سید حسین اورعی نامزدی

کلاس معادلات دیفرانسیل روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ساعت ۱۰-۸ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۲۷ یکشنبه

خانم دکتر منیره احمدی منش

کلاس تحقیق درعملیات۱ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ساعت ۱۰-۸ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


شهریور ۲۴ پنج‌شنبه

آقای میلاد عاملی

کلاس های آقای میلاد عاملی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.