اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

هفته زوج آموزشی (هفته هشتم).

اخبار کلاس‌ها

فروردین ۱۴ شنبه

آقای مهندس محمد قلی نیا

کلاس تولیدانرژی الکتریکی گروه 1 شنبه مورخ 1400/01/14 ساعت 17 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


فروردین ۱۴ شنبه

آقای مهندس مجید مهدی زاده فرد

کلاس طراحی خطوط هوایی انتقال وپروژه گروه 1 روز یکشنبه مورخ 1400/01/15 ساعت 17 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن پنجشنبه مورخ 1400/01/26
ساعت 19-17 برگزار می گردد.


اسفند ۲۷ چهارشنبه

خانم مهندس سمانه بیات

کلیه کلاس های خانم مهندس سمانه بیات پنجشنبه مورخ 1399/12/28 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اسفند ۲۷ چهارشنبه

آقای محمدجواد مالکی

کلاس فوق العاده طراحی سیستم های ریزپردازنده ای گروه 1 پنجشنبه مورخ 1399/12/28 ساعت 21-19 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اسفند ۲۷ چهارشنبه

خانم مهندس شیرین السادات اعلمی

کلاس فوق العاده سخت افزارکامپیوتر2 گروه 1 چهارشنبه مورخ 1399/12/27 ساعت 13-11:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اسفند ۲۷ چهارشنبه

خانم دکتر سمیه حسن پور

کلاس توزیع انرژی الکتریکی گروه 1 چهارشنبه مورخ 1399/12/27 ساعت 15 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اسفند ۲۷ چهارشنبه

آقای امیررضا محمدیان

کلاس مقاومت مصالح1 گروه 1 چهارشنبه مورخ 1399/12/27 ساعت 15 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اسفند ۲۷ چهارشنبه

آقای مهندس حسین نوروزی

کلیه آزمایشگاه های آقای مهندس حسین نوروزی در روز پنج شنبه مورخ 99/12/28 تشکیل نمی گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۷ چهارشنبه

آقای مهندس بهزاد نادری

کلاس راهسازی گروه 1 چهارشنبه مورخ 1399/12/27 ساعت 13 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اسفند ۲۷ چهارشنبه

خانم مهندس مریم فرخی

کلیه آزمایشگاه های خانم مهندس مریم فرخی در روز چهارشنبه مورخ 99/12/27 تشکیل نمی گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۷ چهارشنبه

خانم راحله حسن ابادی

کلاس ریاضیات ساعت 8 و معادلات دیفرانسیل ساعت 10 چهار شنبه مورخ 1399/12/27 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اسفند ۲۷ چهارشنبه

خانم مهندس نرگس قوام نصیری

کلاس طراحی معماری4 گروه 1 چهار شنبه مورخ 1399/12/27 ساعت 8 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اسفند ۲۶ سه‌شنبه

آقای مهندس مجید مهدی زاده فرد

کلاس طراحی خطوط هوایی انتقال وپروژه گروه 1 سه شنبه مورخ 1399/12/26 ساعت 17 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اسفند ۲۶ سه‌شنبه

خانم مهندس نیلوفر شاهینی

کلیه آزمایشگاه های خانم مهندس نیلوفر شاهینی در روز پنج شنبه مورخ 99/12/28 تشکیل نمی گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۶ سه‌شنبه

آقای دکتر حسین رضوانی

کلاس فیزیک1 گروه 3 چهار شنبه مورخ 1399/12/27 ساعت 10 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اسفند ۲۶ سه‌شنبه

خانم مهندس عطیه قاسم زاده

کلیه آزمایشگاه های خانم مهندس عطیه قاسم زاده در روز سه شنبه مورخ 99/12/26 تشکیل نمی گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۶ سه‌شنبه

خانم راحله حسن ابادی

کلاس ریاضی عمومی2 گروه 1 سه شنبه مورخ 1399/12/26 ساعت 10 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اسفند ۲۶ سه‌شنبه

آقای دکتر امین نوری

کلاس فوق العاده یادگیری تقویتی(RL) سه شنبه مورخ 1399/12/26 ساعت 20:30-19 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اسفند ۲۶ سه‌شنبه

خانم مهندس مهری عزتی مقدم

کلیه آزمایشگاه های خانم مهندس مهری عزتی مقدم در روز چهارشنبه مورخ 99/12/27 تشکیل نمی گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۵ دوشنبه

آقای دکتر هادی صفری فارمد

کلاس فوق العاده ماشین های الکتریکی3 گروه 1 دوشنبه مورخ 1399/12/25 ساعت 20:30-19 به صورت آنلاین برگزار می گردد.