اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

هفته زوج آموزشی (هفته هشتم).

اخبار کلاس‌ها

اسفند ۱۸ دوشنبه

آقای حسین بهرامی اسلامیه ای

آزمون میان ترم درس فارسی گروه 2 روز یکشنبه مورخ 1399/12/24 ساعت 15:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.

اسفند ۱۸ دوشنبه

آقای مهندس پدرام باغانی

کلاس طراحی معماری3 روز سه شنبه مورخ 1399/12/19 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اسفند ۱۸ دوشنبه

آقای مهندس امیررضا مسعودی

کلاس دینامیک روز دوشنبه مورخ 1399/12/18 ساعت 15 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اسفند ۱۸ دوشنبه

آقای مهندس رضا سلیمانی

کلاس فوق العاده متره وبرآوردپروژه گروه 1 سه شنبه مورخ 1399/12/19 ساعت 19:30 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اسفند ۱۸ دوشنبه

خانم مهندس سمیه شریف زاده

طراحی معماری1 گروه 1 خانم مهندس سمیه شریف زاده در روز سه شنبه مورخ 99/12/19 ساعت 15 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن مورخ 99/12/20
ساعت 15 برگزار می گردد.

اسفند ۱۸ دوشنبه

آقای دکتر مانی حاذقی

کلاس مبانی برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری گروه 1و2 روز دوشنبه مورخ 1399/12/18 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اسفند ۱۸ دوشنبه

آقای دکتر مرتضی کفائی رضوی

کلاس بیوشیمی روز دوشنبه مورخ 1399/12/18 ساعت 10 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اسفند ۱۸ دوشنبه

خانم مهندس فائزه خطیبی

کلاس تجهیزات عمومی بیمارستان هاوکلینیک های پزشکی گروه 1و2 دوشنبه مورخ 1399/12/18 ساعت 15 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اسفند ۱۸ دوشنبه

آقای دکتر مصطفی رجبی مشهدی

کلاس قابلیت اطمینان سیستم های انرژی الکتریکی گروه 1 پنجشنبه مورخ 1399/12/21 ساعت 13-9 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اسفند ۱۷ یکشنبه

آقای مهندس بهزاد بانگیان تبریزی

کلاس طرح ریزی واحدهای صنعتی در روز یکشنبه مورخ 99/12/17 ساعت 15 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


اسفند ۱۷ یکشنبه

آقای مهندس پدرام باغانی

کلاس خاستگاه های نظریه معماری دردوران معاصر در روز یکشنبه مورخ 99/12/17 ساعت 15 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.اسفند ۱۷ یکشنبه

خانم مهندس فاطمه وفائی

محیط های چندرسانه ای خانم مهندس فاطمه وفائی در روز یکشنبه مورخ 99/12/17 ساعت 15 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن مورخ 99/12/18
ساعت 19 برگزار می گردد.اسفند ۱۷ یکشنبه

آقای محمدجواد مالکی

کلاس فوق العاده طراحی سیستم های ریزپردازنده ای گروه 1 دوشنبه مورخ 1399/12/18 ساعت 19 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اسفند ۱۷ یکشنبه

خانم سمانه فراحتی

کلاس فوق العاده آناتومی انسان گروه 1 دوشنبه مورخ 1399/12/18 ساعت 12 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اسفند ۱۷ یکشنبه

خانم شهناز بمبئی چی

کلاس حرکت شناسی ورزشی روز یکشنبه مورخ 1399/12/17 ساعت 15 برگزار نمی گردد.


اسفند ۱۷ یکشنبه

خانم مهندس الناز کلهر

آزمایشگاه سيستم هاي كنترل خطي خانم مهندس الناز کلهر در روز یکشنبه مورخ 99/12/17 ساعت 19-17 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۷ یکشنبه

خانم مهندس رازقی

کلاس هوش مصنوعی روز یک‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ساعت ۸ تشکیل نمی‌شود؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۶ شنبه

آقای مهندس علی ضیایی

کلاس فوق العاده ماشین الکتریکی2 گروه 1 چهارشنبه مورخ 1399/12/20 ساعت 21-19 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


اسفند ۱۶ شنبه

خانم الهه رادمهر

کلیه کلاس های خانم الهه رادمهر در روز شنبه مورخ 1399/12/16 تشکیل نمی گردند؛اسفند ۱۶ شنبه

خانم مهندس سمانه بیات

کلاس تاسیسات الکتریکی(نوروصدا) روز شنبه مورخ 1399/12/16 ساعت 17 برگزار نمی گردد.