اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

فروردین ۲۵ شنبه

خانم مهندس هدیه السادات نصراله الحسینی

کلاس فوق العاده طراحی معماری3 روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/25 ساعت 15-14 در کلاس شماره 2/308 و ساعت 18-15 در آتلیه شماره 3/53 برگزار می‌گردد.

فروردین ۲۵ شنبه

خانم مهندس سمانه امجدی

کلیه آزمایشگاه‌های خانم مهندس سمانه امجدی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

فروردین ۲۵ شنبه

خانم مهندس پروین غفوریان نسب

کلاس فوق العاده ساختمان داده ها روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/25 ساعت ۱۰-۸ در کلاس شماره 2/۱۰۵ برگزار می‌گردد.

فروردین ۲۱ سه‌شنبه

آقای مهران میرزائیان تفتی

کلاس فوق العاده آیین دادرسی مدنی2 روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/21 ساعت 14-۱۲ در کلاس شماره 2/102 برگزار می‌گردد.

فروردین ۲۱ سه‌شنبه

آقای دکتر علیرضا آذربراهمان

کلاس اصول حسابداری وهزینه یابی روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ساعت 14-12 برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

فروردین ۲۱ سه‌شنبه

آقای دکتر سیدعلی اکبر کوشش گران

کلاس کارگاه معماری وساخت روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ساعت 18-۱۴ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

فروردین ۲۱ سه‌شنبه

خانم دکتر بشرا رجائی

کلاس طراحی واسط کاربر روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ساعت ۱۶-۱۴ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

فروردین ۲۱ سه‌شنبه

خانم مهندس کاشفی

کلیه کلاس‌های خانم مهندس کاشفی روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

فروردین ۲۱ سه‌شنبه

خانم دکتر سارا رحمانی

کلاس فوق العاده مقررات ملی ساختمان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/21 ساعت ۱۶-۱۲ در کلاس شماره ۱/۲۱۷برگزار می‌گردد.

فروردین ۲۱ سه‌شنبه

آقای دکتر امین نوری

کلاس فوق العاده سیستم های کنترل خطی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/21 ساعت ۱۶-۱۴ در کلاس شماره ۲/۱۰۹ برگزار می‌گردد.

فروردین ۲۰ دوشنبه

آقای دکتر خلیل مافی نژاد

کلاس فوق العاده الکترونیک2 روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/21 ساعت ۱۴-۱۲ در کلاس شماره ۱/۲۱۲برگزار می‌گردد.

فروردین ۲۰ دوشنبه

خانم دکتر سمانه فراحتی

کلاس حرکت شناسی ورزشی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ساعت 20-18 برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

فروردین ۲۰ دوشنبه

آقای دکتر ناصرعلی منصوریان

کلیه کلاسهای آقای دکتر ناصرعلی منصوریان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

فروردین ۱۹ یکشنبه

خانم دکتر مریم قضائی

کلاس آماراستنباطی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ساعت ۱۰-۸برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

فروردین ۱۹ یکشنبه

خانم دکتر سارا رحمانی

کلاس فوق‌العاده طراحی معماری5 روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ساعت ۱۳-۸ در آتلیه شماره ۳/۱۰۴ برگزار می‌گردد.

فروردین ۱۹ یکشنبه

خانم دکتر تکتم بیدل حسنقه

کلیه کلاسهای خانم دکتر تکتم بیدل حسنقه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

فروردین ۱۹ یکشنبه

خانم فائزه تبریزیان

کلاس روانشناسی ازدیدگاه اندیشمندان مسلمان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ساعت 16-14 برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

فروردین ۱۹ یکشنبه

آقای مهندس سروش باغبان فردوس

کلاس مبانی جامعه شناسی شهری روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ساعت 16-14 برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

فروردین ۱۹ یکشنبه

آقای مهندس جواد یزدانجو

کلاس های آقای مهندی یزدانجو روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

فروردین ۱۹ یکشنبه

آقای دکتر مرتضی کفائی رضوی

کلاس فوق‌العاده فیزیولوژی روز یک‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ساعت 14-12 در کلاس شماره 2/308 برگزار می‌گردد.