اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اسفند ۲۳ سه‌شنبه

خانم فائزه فرامرزی

کلیه کلاسهای خانم فائزه فرامرزی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۲ دوشنبه

خانم مهندس سمر حاجی کاظمی

کلاس استاتیک روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ساعت ۱۲-۱۰ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۲ دوشنبه

آقای امیررضا مظفری

کلاس انقلاب اسلامی ایران روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ساعت ۱۵-۱۳ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۲ دوشنبه

آقای دکتر امیر باوفای طوسی

کلاس فوق العاده روش پژوهش وارائه روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۳/۴۱۲ برگزار می‌گردد.

اسفند ۲۲ دوشنبه

آقای دکتر رضا یگانه خاکسار

کلیه کلاسهای آقای دكتر رضا یگانه خاکسار روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۲ دوشنبه

آقای دکتر مرتضی آدینه

کلاس استخراج فلزات 2 روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ساعت ۱۹-۱۷ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۲ دوشنبه

خانم مهندس مهسا پهلوان مصوری

کلیه کلاسهای خانم مهندس مهسا پهلوان مصوری هفته پنجم آموزشی برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۲ دوشنبه

آقای مهندس علی‌میرزایی

کلاس مبانی کامپیوتر(گ۳) روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ساعت ۱۹-۱۷ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۱ یکشنبه

آقای دکتر امیر باوفای طوسی

کلاس سمینار روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ساعت ۱۷-۱۵ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.(دانشجویان گرامی لطفا به سامانه مودل درس مراجعه نمایید.)

اسفند ۲۱ یکشنبه

خانم دکتر سارا رحمانی

کلاس فوق العاده روش تحقیق وتدوین پایان نامه روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس شماره ۳/۲۰۲ برگزار می‌گردد.

اسفند ۲۱ یکشنبه

خانم دکتر سارا رحمانی

کلاس فوق العاده طراحی معماری۵ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ساعت ۱۳-۸ در آتلیه شماره ۳/۱۰۵برگزار می‌گردد.

اسفند ۲۱ یکشنبه

آقای دکتر فرامرز عالمی

کلاس مدیریت ومقررات پیمان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ساعت ۱۵-۱۳ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۱ یکشنبه

آقای دکتر جواد حمیدزاده

کلاس داده کاوی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ساعت ۱۷-۱۵ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۱ یکشنبه

آقای دکتر فرامرز عالمی

امتحان اصول مهندسی زلزله روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس شماره ۲/۱۰۴ برگزار می‌گردد.

اسفند ۲۱ یکشنبه

خانم مریم عجمی

کلاس فوق العاده ریاضیات پایه روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۲۰۲ برگزار می‌گردد.

اسفند ۲۱ یکشنبه

خانم دکتر نجمه اقبال

کلیه کلاسهای خانم دكتر نجمه اقبال روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ و دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۰ شنبه

آقای دکتر محمدامیر محرری

کلیه کلاسهای آقای دکتر محمدامیر محرری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۰ شنبه

خانم مهندس انصاری

کلاس‌های خانم مهندس انصاری هفته پنجم برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آن‌ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۰ شنبه

آقای دکتر مصطفی نوری

کلیه کلاسهای آقای دکتر مصطفی نوری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۲۰ شنبه

خانم دکتر منیره احمدی منش

کلاس تحقیق درعملیات۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ساعت ۱۵ -۱۳ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.