اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

آذر ۱۱ شنبه

خانم دکتر نجمه اقبال

کلاس فوق العاده مبانی مهندسی برق روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس شماره ۱/۲۰۶ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۱ شنبه

آقای رضا جواهریان

کلاس فوق العاده زبان خارجی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰-۸ و ۱۲-۱۰ در کلاس شماره ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۱ شنبه

آقای مجید نظریان پور

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۲/۳۰۲ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۱ شنبه

خانم دکتر سمانه فراحتی

کلاس فوق العاده آناتومی انسان روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس شماره ۲/۱۰۵ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۱ شنبه

خانم نازنین مستشاری

کلیه کلاسهای خانم نازنین مستشاری روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۱۱ شنبه

خانم دکتر فریده سادات کاظمیان تربقان

کلیه کلاسهای خانم دکتر فریده سادات کاظمیان تربقان روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۰۹ پنج‌شنبه

آقای مهندس نوید درافشان

آزمایشگاه کنترل خطی آقای مهندس نوید درافشان در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ ساعت ۱۹-۱۷ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۰۹ پنج‌شنبه

آقای مهندس معین الرضا قندهاری

کلاس تحلیل سازه ها۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت ۱۰-۸ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۰۹ پنج‌شنبه

آقای دکتر مسعود خسروی فارمد

کلاس مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۲/۱۰۹برگزار می‌گردد.

آذر ۰۹ پنج‌شنبه

خانم دکتر مهتاب الیاسی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۲/۲۰۶ برگزار می‌گردد.

آذر ۰۹ پنج‌شنبه

خانم دکتر مهتاب الیاسی

کلاس فوق العاده آمارواحتمالات مهندسی روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس شماره ۱/۲۱۷ برگزار می‌گردد.

آذر ۰۹ پنج‌شنبه

خانم دکتر مهتاب الیاسی

کلاس فوق العاده آمارحیاتی واحتمال روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس شماره ۲/۲۰۶ برگزار می‌گردد.

آذر ۰۹ پنج‌شنبه

خانم دکتر ناهید سلطانیان

کلاس فوق العاده خواندن متون رسانه ای مطبوعاتی روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۲۰۶ برگزار می‌گردد.

آذر ۰۹ پنج‌شنبه

خانم مهندس مبینا انصاری استانه

کلاس فوق العاده مبانی ساختمان گسسته روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ و ۱۵-۱۳ در کلاس شماره ۲/۲۰۵ برگزار می‌گردد.

آذر ۰۹ پنج‌شنبه

خانم دکتر سمانه اسماعیلی شیخ آباد

کلاس شیمی عمومی روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس شماره ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.

آذر ۰۹ پنج‌شنبه

آقای مهندس مهدی حسن پور یوسفی

کلاس فوق العاده مهندسی فاکتورهای انسانی روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳-۱۲ در کلاس شماره ۱/۲۰۶ برگزار می‌گردد.

آذر ۰۹ پنج‌شنبه

خانم مهندس آرزو جدی مقدم

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۲۰۹ برگزار می‌گردد.

آذر ۰۹ پنج‌شنبه

آقای مهندس معین الرضا قندهاری

کلیه آزمایشگاه‌‌های آقای مهندس معین‌الرضا قندهاری در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۰۹ پنج‌شنبه

آقای مهندس سجاد ابریشمی

کلاس فوق العاده مقاومت مصالح۱ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس شماره ۲/۲۰۱ برگزار می‌گردد.

آذر ۰۹ پنج‌شنبه

آقای آذربرهمان

کلیه کلاسهای آقای آذربرهمان روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.