اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اسفند ۱۵ دوشنبه

آقای حجت مجیدی بیلندی

کلاس اخلاق کاربردی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ساعت ۱۵-۱۳ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۵ دوشنبه

آقای مهندس نوید زهدی

کلیه کلاسهای آقای مهندس نوید زهدی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ و سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۵ دوشنبه

آقای مهندس سیاوشی

کلاس اینترنت اشیاء روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۵ دوشنبه

خانم مهندس سمیرا اسدی

کلیه آزمایشگاه‌های خانم مهندس سمیرا اسدی در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۵ دوشنبه

خانم مهندس روشنک جوانروح

کلیه آزمایشگاه‌های خانم مهندس روشنک جوانروح در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۴ یکشنبه

آقای مهندس احمد مولودی

کلیه کلاسهای آقای مهندس احمد مولودی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۴ یکشنبه

آقای دکتر ایمان شکیباپور

کلاس استاتیک روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۲/۳۰۷ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۴ یکشنبه

آقای دکتر محسن مرادی حسن آباد

کلاس حقوق جزای عمومی۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۲/۲۰۵ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۴ یکشنبه

خانم پردیس روزخوش

کلاس برنامه ریزی وکنترل تولیدوموجودیها۱ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس شماره ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۴ یکشنبه

آقای دکتر سیدمحمدعلی هاشمی

کلاس تحلیل سازه ها۱ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس شماره ۱/۲۱۸ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۴ یکشنبه

آقای دکتر ایمان احدی اخلاقی

کلیه کلاسهای آقای دکتر ایمان احدی اخلاقی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۱۳ شنبه

آقای مهندس احمد مولودی

کلاس علم مواد روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۲/۳۰۷ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۳ شنبه

آقای مهندس مسعود خسروی فارمد

کلاس ساختمان داده ها روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۱/۲۰۶ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۳ شنبه

خانم مهندس فهیمه خطیبی

کلاس طراحی سیستم های ریزپردازنده ای روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۲/۱۰۵ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۳ شنبه

آقای دکتر مهران مصلحی بجستان

کلاس ماشین الکتریکی۱ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس شماره ۲/۲۰۶ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۳ شنبه

خانم پردیس روزخوش

کلاس برنامه ریزی وکنترل تولیدوموجودیها۱ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس شماره ۲/۲۰۲ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۳ شنبه

خانم گلستانی نژاد

کلاس ریاضی عمومی۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۲/۳۰۲ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۳ شنبه

آقای مهندس مسعود خسروی فارمد

کلاس پایگاه داده ها روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۱/۲۱۷ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۳ شنبه

خانم مهندس فاطمه افقهی

کلاس سیستم عامل روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۲/۳۰۷ برگزار می‌گردد.

اسفند ۱۳ شنبه

آقای دکتر حامد باقرپور طرقبه

کلاس ریخته گری۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۱/۲۱۶ برگزار می‌گردد.