اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

خرداد ۰۹ سه‌شنبه

خانم مهندس فرقانی

کلاس فوق‌العاده کارگاه برنامه‌نویسی متلب روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ساعت ۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۱۰۷ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۹ سه‌شنبه

خانم نجمه علی اکبریان

کلاس فوق العاده فیزیک۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس شماره ۲/۳۰۵ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۹ سه‌شنبه

آقای دکتر حمید افکار

کلیه کلاسهای آقای دکتر حمید افکار روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

خرداد ۰۹ سه‌شنبه

آقای دکتر سیدحسن صادق زاده

کلاس مدارهای منطقی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۲/۱۰۵ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۹ سه‌شنبه

خانم اعظم انفرادی دوغ آبادی

کلاس یادگیری حرکتی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۲/۱۰۹ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۹ سه‌شنبه

خانم مهندس انصاری

کلاس فوق‌العاده داده‌کاوی روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در سایت شماره ۲ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۹ سه‌شنبه

خانم مهندس ندا نمائی قاسمی

کلاس زبان فنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۲/۲۰۳ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۹ سه‌شنبه

آقای دکتر محمدحسن دانشور

امتحان برنامه نویسی کامپیوتر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ساعت ۱۵-۱۳ در سایت شماره ۱ و ساعت ۱۷-۱۵ در سایت شماره ۲ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۹ سه‌شنبه

آقای دکتر مرتضی کفائی رضوی

کلاس فوق العاده فیزیولوژی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۳۰۷ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۹ سه‌شنبه

خانم دکتر نسیم پوداشت

کلاس ایمنی وبهداشت فردی درورزش روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس شماره ۳/۲۰۲ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۹ سه‌شنبه

آقای دکتر امیر فرید امینیان مدرس

کلاس جبرخطی کاربردی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس شماره ۳/۴۱۳ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۹ سه‌شنبه

خانم مهندس ماندانا سادات غفوریان

کلاس پدیده های بیوالکتریکی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ ساعت ۱۷ -۱۵ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

خرداد ۰۹ سه‌شنبه

خانم دکتر سمیه میقانی

کلاس فوق العاده اقتصادمهندسی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ساعت ۱۰-۸ در کلاس شماره ۲/۱۰۱ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۹ سه‌شنبه

آقای مهندس شهریار رحیمی

کلاس فوق العاده روسازی راه روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۱۰۵ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۹ سه‌شنبه

آقای دکتر سیدمحمدعلی هاشمی

امتحان روش اجزاءمحدود روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ساعت ۱۸-۱۶ در کلاس شماره ۲/۲۰۶ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۹ سه‌شنبه

خانم دکتر مهتاب الیاسی

کلاس فوق العاده آمارواحتمالات مهندسی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس شماره ۲/۲۰۵ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۹ سه‌شنبه

آقای مهندس احمد شکرانی بایگی

کلاس فوق العاده مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۳/۲۰۱ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۹ سه‌شنبه

آقای دکتر امیر باوفای طوسی

کلاس فوق العاده برنامه نویسی پیشرفته روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۳/۴۱۲ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۹ سه‌شنبه

خانم مهندس نرگس قوام نصیری

کلاس بیان معماری۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ساعت ۱۲-۸ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

خرداد ۰۹ سه‌شنبه

آقای حسن بشارتی

کلاس فوق العاده اندیشه اسلامی ۱ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس شماره ۲/۱۰۴ برگزار می‌گردد.