اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اسفند ۰۷ دوشنبه

خانم مهندس سمانه امجدی

کلیه آزمایشگاه های خانم مهندس سمانه امجدی در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ برگزار نمی گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۰۷ دوشنبه

آقای دکتر محمدرضا بختیاری نیازآبادی

کلیه کلاسهای آقای دکتر محمدرضا بختیاری نیازآبادی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/07 برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۰۷ دوشنبه

آقای حجت مجیدی بیلندی

کلیه کلاسهای آقای حجت مجیدی بیلندی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/07 برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۰۷ دوشنبه

آقای دکتر علی حائریان اردکانی

کلاس مبانی طراحی مهندسی1 روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/07 ساعت 10-8 برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۰۵ شنبه

آقای دکتر جواد حمیدزاده

کلیه کلاسهای آقای دكتر جواد حمیدزاده روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/07 برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۰۵ شنبه

آقای مهندس معین الرضا قندهاری

کلاس خاک مسلح وروشهای اجراء آن روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ساعت 20-18 برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۰۵ شنبه

خانم مهندس الناز کلهر

آزمایشگاه الکترونیک۲ خانم مهندس الناز کلهر در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ساعت ۱۸-۱۶ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۰۵ شنبه

آقای مهندس محمدمهدی دزیانی

آزمایشگاه سیستم‌های دیجیتال۲ آقای مهندس محمدمهدی دزیانی در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ساعت ۲۰-۱۸ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۰۵ شنبه

خانم سمانه گلستانی نژاد

کلاس ریاضی عمومی۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ساعت ۱۸-۱۶ در کلاس شماره ۲/۳۰۵ برگزار می‌گردد.

اسفند ۰۵ شنبه

آقای دکتر هادی صفری فارمد

کلاس ماشین های الکتریکی۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ساعت ۱۸-۱۶ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۰۵ شنبه

خانم لیدا مصلی

کلاس فعالیت های موزون1(ویژه دختران) روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ساعت 15-۱۲ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۰۵ شنبه

خانم مهندس لطفی

کلاس آزمایشگاه سیستم عامل (گ۳) روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ساعت ۱۴-۱۲ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۰۳ پنج‌شنبه

آقای مهندس سیدارمیا منبتی

کلاس مهندسی سیستم ها روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/05 ساعت 16-14 برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۰۳ پنج‌شنبه

خانم مهندس مریم جلائیان زعفرانی

کلاس مقاومت مصالح۱ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۸-۱۶ در کلاس شماره ۱/۱۲۰ برگزار می‌گردد.

اسفند ۰۳ پنج‌شنبه

آقای مهندس علی آزاد

کلاس کارگاه جوشکاری روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت 16-۷ در کلاس شماره ۱/۱۲۰ برگزار می‌گردد.

اسفند ۰۳ پنج‌شنبه

خانم دکتر ام کلثوم زراعت گر بورانی

کلیه کلاسهای خانم دکتر ام کلثوم زراعت گر بورانی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۰۳ پنج‌شنبه

خانم مهندس الهه رسولی

کلاس مهندسی محیط زیست روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۴-۱۲ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۰۲ چهارشنبه

خانم دکتر منیژه محمدی

کلیه کلاسهای خانم دکتر منیژه محمدی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۰۲ چهارشنبه

خانم مهندس سمیه شریف زاده

کلاس انسان،طبیعت ومعماری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت 17-14 برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

اسفند ۰۱ سه‌شنبه

آقای مهندس سیاوشی

کلاس برنامه‌نویسی سخت‌افزار (گ۳) روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۱۳-۱۰ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.