اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

آذر ۱۳ دوشنبه

آقای مرتضی زاهدپیشه

کلاس تفسیرموضوعی قرآن روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ساعت ۱۷-۱۵ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۱۳ دوشنبه

خانم مریم عجمی

کلاس نظریه احتمال وکاربردها روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس شماره ۲/۱۰۱ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۳ دوشنبه

خانم مریم مرواریدی

کلاس تاریخ ومکاتب روان شناسی ونقدآن روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ساعت ۱۷-۱۵ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۱۳ دوشنبه

آقای دکتر سیدمحمدعلی هاشمی

کلاس محاسبات نرم روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس شماره ۱/۲۱۷ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۳ دوشنبه

آقای دکتر امیر فرید امینیان مدرس

کلاس جبرخطی کاربردی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس شماره ۱/۲۰۶ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۳ دوشنبه

خانم مهندس پروین غفوریان نسب

کلاس فوق العاده برنامه سازی پیشرفته روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس شماره ۲/۱۰۶ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۲ یکشنبه

خانم مهندس افقهی

کلاس آزمایشگاه پایگاه داده(گ۳) روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ساعت ۱۷-۱۵ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۱۲ یکشنبه

خانم مهندس مریم امینیان

کلاس فوق العاده ریاضیات مهندسی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۳۰۵ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۲ یکشنبه

خانم مهندس فاطمه افقهی

کلاس ساختمان داده ها روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ساعت ۱۹-۱۷ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۱۲ یکشنبه

خانم مهندس حمیده حمیدی

کلاس دینامیک خاک روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ساعت ۱۹-۱۷ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۱۲ یکشنبه

خانم زهره دارابی

امتحان میان ترم زبان خارجی(خانمها) روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در آمفی تئاتر برگزار می‌گردد.

آذر ۱۲ یکشنبه

آقای دکتر حسین بهرامی اسلامیه ای

کلاس فارسی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس شماره ۲/۳۰۸ و ساعت ۱۷-۱۵ در آمفی تئاتر برگزار می‌گردد.

آذر ۱۲ یکشنبه

خانم دکتر ناهید سلطانیان

کلاس فوق العاده زبان خارجی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۲۰۷ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۲ یکشنبه

خانم مهندس آرزو جدی مقدم

کلاس فوق العاده معادلات دیفرانسیل روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/209 برگزار می‌گردد.

آذر ۱۲ یکشنبه

خانم مریم سهرابی مهر

کلیه کلاسهای خانم مریم سهرابی مهر هفته یازدهم آموزشی برگزار نمی شود، جبرانی متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۱۱ شنبه

خانم مهندس هانیه آدینه سردار

کلیه کلاسهای خانم مهندس هانیه آدینه سردار روزهای یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ و دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۱۱ شنبه

آقای دکتر سیدعلی اکبر کوشش گران

کلاس برنامه دهی وروش های طراحی روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت ۱۷-۱۵ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

آذر ۱۱ شنبه

آقای دکتر یاسر مافی نژاد

کلاس طراحی براساس ریزپردازنده روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس شماره ۱/۱۱۹ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۱ شنبه

آقای دکتر مرتضی کفائی رضوی

کلاس فوق العاده آناتومی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.

آذر ۱۱ شنبه

خانم دکتر اعظم رفیعی

امتحان فیزیک۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.