اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

خرداد ۲۳ چهارشنبه

خانم اعظم انفرادی دوغ آبادی

کلاس یادگیری حرکتی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ساعت 16-14 در کلاس شماره 2/308 برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۳ چهارشنبه

خانم مهندس سمیرا اسدی

 آزمایشگاه فوق‌العاده الکترونیک۱ خانم مهندس سمیرا اسدی در روز ‍پنجشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت ۱۰-۸ و ۱۲-۱۰ در اتاق ۱/۱۰۸ برگزار می‌گردد. 

خرداد ۲۳ چهارشنبه

آقای مهندس معین الرضا قندهاری

کلاس فوق العاده تحلیل سازه ها2 روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ساعت 10-8 در کلاس شماره 2/104 برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۲ سه‌شنبه

خانم مهندس اعلمی

کلاس فوق العاده برنامه نویسی پیشرفته گروه۲ پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت۱۲-۱۴ درسایت۶ برگزار میگردد.


خرداد ۲۲ سه‌شنبه

خانم مهندس اعلمی


کلاس فوق العاده نرم افزارهای توسعه موبایل گروه ۱ پنج شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ساعت۱۲-۱۰ درسایت۶ برگزار میگردد.


خرداد ۲۲ سه‌شنبه

خانم مهندس اعلمی

کلاس فوق العاده نرم افزارهای توسعه موبایل گروه۲ چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ساعت۱۲-۱۰ درسایت۶ برگزار میگردد.خرداد ۲۲ سه‌شنبه

خانم مهندس انصاری

کلاس فوق العاده محیط های چندرسانهای گروه۱ روزسه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ساعت۱۸-۱۶ درسایت۲ برگزار میگردد.

خرداد ۲۲ سه‌شنبه

آقای دکتر رضا شمسائی

کلاس تحلیل کلان داده ها روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ساعت ۲۰-۱۵ در کلاس شماره ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۲ سه‌شنبه

آقای دکتر عباس گلمکانی

کلاس الکترونیک۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ساعت ۱۸-۱۶ در کلاس شماره ۳/۲۰۲ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۲ سه‌شنبه

آقای دکتر محسن قاینی

کلاس فوق العاده مدارهای الکتریکی۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ساعت ۱۶-۱۴ در کلاس شماره ۱/۲۱۸ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۲ سه‌شنبه

آقای دکتر هادی کلانی

کلاس فوق العاده برنامه نویسی کامپیوتر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ساعت ۱۴-۱۲ در کلاس شماره ۱/۲۱۶ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۲ سه‌شنبه

آقای مهندس بهزاد نادری

کلاس فوق العاده اصول مهندسی ترافیک روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ساعت ۱۸-۱۶ در کلاس شماره ۲/۲۰۷ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۲ سه‌شنبه

خانم دکتر نسیم روانشاد

کلاس فوق العاده مقدمه ای برمهندسی زیست پزشکی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ساعت ۱۰-۸ در کلاس شماره ۲/۲۰۲ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۲ سه‌شنبه

آقای دکتر امین نوری

کلاس فوق العاده کنترل صنعتی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ساعت ۱۶-۱۴ در کلاس شماره ۱/۲۱۶ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۲ سه‌شنبه

آقای دکتر امیر فرید امینیان مدرس

کلاس فوق العاده نظریه زبان هاوماشین ها روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ساعت ۱۴-۱۲ در کلاس شماره ۳/۲۰۴ و ریاضیات گسسته ساعت ۱۶-۱۴ در کلاس شماره ۳/۲۰۵ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۲ سه‌شنبه

خانم دکتر ام کلثوم زراعت گر بورانی

کلاس فوق العاده مدیریت منابع انسانی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس شماره ۳/۲۰۴ و سیستم های خرید،انبارداری وتوزیع ساعت ۱۴-۱۲ ومبانی سازمان ومدیریت ساعت ۱۶-۱۴ و اصول ومبانی مدیریت ازدیدگاه اسلام ساعت ۲۰-۱۸ در کلاس شماره ۳/۲۰۱ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۲ سه‌شنبه

خانم دکتر سمیه میقانی

کلاس فوق العاده مبانی برنامه ریزی پیشرفت وعدالت روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ساعت ۱۸-۱۶ در کلاس شماره ۲/۱۰۷ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۲ سه‌شنبه

خانم مهندس فاطمه افقهی

امتحان ساختمان داده ها روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ساعت ۱۸-۱۶ در کلاس شماره ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۲ سه‌شنبه

آقای دکتر حمیدرضا رضایی ده سرخ

کلاس فوق العاده سیستم های دیجیتال۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ساعت ۱۴-۱۲ در کلاس شماره ۲/۲۰۹ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۲ سه‌شنبه

آقای محمدهاشم اعتمادزاده

امتحان ریاضی عمومی۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ساعت ۱۴-۱۲ در کلاس شماره ۲/۳۰۷ و ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.