اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

خرداد ۲۲ سه‌شنبه

خانم مهندس مبینا انصاری استانه

کلاس فوق العاده نظریه زبان هاوماشین ها روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس شماره ۲/۱۰۶ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۲ سه‌شنبه

خانم مهندس وجیهه حیدریان

کلاس فوق العاده تاسیسات الکتریکی(نوروصدا) روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ساعت ‍ ۱۶-۱۴ در کلاس شماره ۲/۲۰۴ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۲ سه‌شنبه

آقای دکتر محسن قاینی

کلاس فوق العاده مدارهای الکتریکی۱ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ساعت ‍ ۱۶-۱۴ در کلاس شماره ۱/۱۱۴ و ساعت ۱۸-۱۶ در کلاس شماره ۱/۲۱۶ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۲ سه‌شنبه

خانم دکتر فهیمه صبوری

کلاس خواندن پیشرفته روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ساعت ‍ ۱۰-۸ در کلاس شماره 2/209 و ساعت 12-10 در کلاس شماره 2/308 برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۱ دوشنبه

آقای دکتر امین نوری

کلاس فوق العاده سیستم های کنترل خطی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ساعت ‍ ۱۰-۸ در کلاس شماره ۱/۲۱۲ و ساعت ۱۴-۱۲ در کلاس شماره ۱/120 برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۱ دوشنبه

آقای مهندس داود علی اکبری

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ساعت ۱۶-۱۴ در کلاس شماره ۲/۱۰۹ و ریاضی عمومی۱ ساعت ۱۸-۱۶ در کلاس شماره ۲/۳۰۴ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۱ دوشنبه

خانم مهندس ملیحه شکراللهی

کلاس فوق العاده مدیریت پروژه روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ساعت ‍ ۱۶-۱۲ در کلاس شماره ۱/۲۱۸ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۱ دوشنبه

آقای دکتر بهزاد بختیاری

کلاس فوق العاده روش پژوهش وارائه روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ساعت ۱۴-۱۲ در کلاس شماره ۳/۴۱۳ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۱ دوشنبه

آقای دکتر سیدمحمدعلی هاشمی

کلاس فوق العاده تحلیل سازه ها۱ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ساعت ۱۶-۱۴ در کلاس شماره ۲/۱۰۷ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۱ دوشنبه

خانم دکتر الهام لشکری

کلاس فوق العاده کارگاه برنامه ریزی شهری(1)روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ساعت ۱۶-۱۴ در کلاس شماره ۳/۵۳برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۱ دوشنبه

خانم دکتر میترا کیانی نسب

کلاس فوق العاده فیزیک۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ساعت ۱۸-۱۶ در کلاس شماره 2/۳۰۷ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۱ دوشنبه

خانم اعظم مدیر خازنی

امتحان شطرنج روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ساعت ‍ ۱۰-۹ در کلاس شماره ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۱ دوشنبه

خانم مهندس فرشته عاطفی

کلاس فوق العاده آمارواحتمالات مهندسی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ساعت ‍ ۲۰-۱۸ در کلاس شماره ۲/۲۰۴ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۱ دوشنبه

آقای دکتر امیر فرید امینیان مدرس

کلاس فوق العاده ریاضیات گسسته روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ساعت ‍ ۱۴-۱۲ در کلاس شماره ۳/۴۱۲ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۱ دوشنبه

آقای مهندس سیدمهدی فهمیده اکبریان

کلاس فوق العاده تکنولوژی بتن روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ساعت ‍ ۱۴-۱۲ در کلاس شماره ۲/۳۰۷ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۱ دوشنبه

آقای دکتر حمیدرضا رضایی ده سرخ

کلاس فوق العاده سیستم های دیجیتال۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ساعت ‍ ۱۲-۱۰ در کلاس شماره ۲/۲۰۹ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۱ دوشنبه

آقای دکتر هادی اکبری

کلاس فوق العاده پدیده های بیوالکتریکی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ساعت ‍ ۲۰-۱۶ در کلاس شماره ۱/۱۱۴ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۱ دوشنبه

آقای محمدهاشم اعتمادزاده

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ساعت ‍ ۱۴-۱۲ و ریاضی عمومی۱ ساعت ‍ ۱۰-۸ و معادلات دیفرانسیل ساعت ‍ ۱۲-۱۰ در کلاس شماره ۲/۱۰۹ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۱ دوشنبه

آقای مهندس مانی حاذقی

کلاس فوق العاده مبانی برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ساعت ‍ ۱۸-۱۶ در کلاس شماره ۲/۲۰۴ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۱ دوشنبه

آقای مهندس جواد یزدانجو

کلاس فوق العاده زبان فنی گروه ۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ساعت ‍ ۲۰-۱۶ و زبان فنی گروه ۱ ساعت ‍ ۱۴-۸ در کلاس شماره ۳/۲۰۵ برگزار می‌گردد.