اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

خرداد ۰۷ یکشنبه

خانم مهندس شیرین السادات اعلمی

کلاس فوق العاده سخت افزارکامپیوتر۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس شماره ۱/۲۱۸ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۷ یکشنبه

خانم دکتر منیره احمدی منش

کلاس تجزیه وتحلیل تصمیم گیری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس شماره ۲/۳۰۷ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۷ یکشنبه

آقای دکتر محسن قاینی

کلاس فوق العاده تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی۱ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ساعت ۱۴-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۱۰۲ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۷ یکشنبه

خانم دکتر آزاده راشد

کلاس فوق العاده مکانیک خاک روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۱/۲۱۷ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۷ یکشنبه

خانم دکتر سمانه فراحتی

کلاس فوق العاده حرکت شناسی ورزشی گروه ۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۱۰۹ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۷ یکشنبه

آقای دکتر رضا شمسائی

کلاس فوق العاده مبانی کامپیوتروبرنامه نویسی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۳/۴۱۲ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۷ یکشنبه

آقای دکتر فرامرز عالمی

کلاس فوق العاده مدیریت ومقررات پیمان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس شماره ۲/۳۰۷ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۷ یکشنبه

خانم مهندس ندا نمائی قاسمی

کلاس فوق العاده زبان فنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ساعت ۱۰-۸ و ۱۲-۱۰ در کلاس شماره ۲/۱۰۲ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۷ یکشنبه

خانم دکتر سمیه حسن پور دربان

کلاس فوق العاده سیستم های دیجیتال۱ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۱۰۷ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۷ یکشنبه

آقای دکتر جواد حمیدزاده

کلاس فوق العاده مبانی امنیت اطلاعات روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۳/۴۱۳ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۷ یکشنبه

خانم مهندس سمیرا اسدی

آزمایشگاه فوق‌العاده الکترونیک آنالوگ(گروه۲) خانم مهندس سمیرا اسدی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ساعت ۱۵-۱۳ در اتاق ۱/۱۰۳ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۷ یکشنبه

خانم مهندس سمیرا اسدی

آزمایشگاه فوق‌العاده مدارهای پالس ودیجیتال(گروه۱) خانم مهندس سمیرا اسدی در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در اتاق ۱/۱۰۳ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۷ یکشنبه

آقای مهندس احمد مولودی

کلیه کلاسهای آقای مهندس احمد مولودی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

خرداد ۰۷ یکشنبه

آقای مهندس سجاد احمدنیا

کلاس اقتصادمهندسی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس شماره ۳/۴۱۳ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۷ یکشنبه

آقای مهندس امیر حسین انضباطی

کلاس فوق العاده آمارمهندسی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ساعت ۱۹-۱۷ و ۱۷-۱۵ در کلاس شماره ۳/۴۱۲ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۷ یکشنبه

آقای مهندس احمد شکرانی بایگی

کلاس فوق العاده شیوه ارائه نوشتاری وگفتاری روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۳/۴۱۲ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۷ یکشنبه

آقای سیدمحمدامین جاوید

کلیه کلاسهای آقای سیدمحمدامین جاوید روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

خرداد ۰۶ شنبه

آقای محسن اشرف زاده

کلاس ریاضی عمومی۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۶ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس شماره ۲/۳۰۶ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۶ شنبه

آقای مهندس مسعود خسروی فارمد

کلاس پایگاه داده ها روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۶ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس های شماره ۳/۴۱۲ و ۳/۴۱۳ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۶ شنبه

آقای مهندس مرتضی مهاجر باجگیران

کلاس بازاریابی مجازی روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۶ ساعت ۱۷-۱۵ با نیم ساعت تاخیر برگزار می‌گردد.