اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

خرداد ۰۶ شنبه

آقای مهندس احمد شکرانی بایگی

کلاس اصول طراحی پایگاه داده ها روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۶ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس شماره ۳/۴۱۲ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۶ شنبه

آقای دکتر حسین صبورکازران

کلاس مهندسی محیط زیست روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۶ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس شماره ۳/۲۰۲ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۶ شنبه

خانم مهندس انیسه خواجوئی

کلاس طراحی معماری۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۶ ساعت ۲۰-۱۵ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

خرداد ۰۶ شنبه

آقای دکتر عباس گلمکانی

امتحان الکترونیک۱ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۳/۴۱۳ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۶ شنبه

آقای دکتر امیر مسعود امینیان مدرس

کلاس مدارهای الکتریکی۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۲/۲۰۲ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۶ شنبه

خانم پردیس روزخوش

کلاس برنامه ریزی وکنترل تولیدوموجودیها۱ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس شماره ۲/۱۰۹ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۶ شنبه

خانم دکتر فهیمه صبوری

امتحان زبان خارجی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ساعت ۱۰-۸ در کلاس شماره ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۶ شنبه

خانم دکتر سمیه حسن پور دربان

کلاس فوق العاده توزیع انرژی الکتریکی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس شماره ۲/۱۰۴ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۶ شنبه

آقای محمدمهدی مومنی

کلاس دانش خانواده وجمعیت روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس شماره ۲/۲۰۲ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۶ شنبه

خانم دکتر مهتاب الیاسی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۱ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۲۰۷ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۶ شنبه

خانم دکتر اعظم احسانی سرخ آبادی

امتحان ریاضی عمومی۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۶ شنبه

خانم مریم عجمی

امتحان ریاضی عمومی۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۳۰۷ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۶ شنبه

خانم پردیس روزخوش

کلاس فوق العاده برنامه ریزی وکنترل تولیدوموجودیها۱ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۱۰۷ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۶ شنبه

آقای مهندس محمدمهدی دزیانی

کلاس مدارهای پالس ودیجیتال روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۶ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس شماره ۲/۱۰۹ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۶ شنبه

آقای دکتر امیر مسعود امینیان مدرس

کلاس مدارهای الکتریکی۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۶ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۲/۱۰۵ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۶ شنبه

خانم دکتر اقبال

کلاس مبانی کامپیوتر روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۶ ساعت ۱۵-۱۳ در سایت شماره ۲ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۶ شنبه

خانم مهندس میرزاده

کلاس فوق‌العاده سیستم عامل(گ۲) روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۶ ساعت ۱۵-۱۳ در سایت شماره ۳ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۶ شنبه

خانم مهندس میرزاده

کلاس فوق‌العاده آزمایشگاه پایگاه داده روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۶ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در سایت شماره ۳ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۶ شنبه

آقای دکتر امیر باوفای طوسی

کلاس فوق العاده ریزپردازنده پیشرفته روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۶ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس شماره ۳/۲۰۱ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۶ شنبه

آقای حسن بشارتی

کلیه کلاسهای آقای حسن بشارتی روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۶ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.