اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

بهمن ۲۳ دوشنبه

خانم دکتر اعظم احسانی سرخ آبادی

کلیه کلاسهای خانم دکتر اعظم احسانی سرخ آبادی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

بهمن ۲۳ دوشنبه

آقای مهندس مهدی حسن پور یوسفی

کلیه کلاسهای آقای مهندس مهدی حسن پور یوسفی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

دی ۲۱ پنج‌شنبه

آقای مهندس داود علی اکبری

 کلاس فوق‌العاده ریاضی عمومی(کاردانی) روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۲/۱۰۳ برگزار می‌گردد.

دی ۲۱ پنج‌شنبه

آقای دکتر ابراهیم رضایی نیک

 کلاس فوق‌العاده تحقیق درعملیات۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ساعت ۱۰-۸ و تحقیق درعملیات۲ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس شماره ۱/۲۰۶ برگزار می‌گردد.

دی ۲۱ پنج‌شنبه

آقای دکتر سیدعلی کوشازاده

 کلاس فوق‌العاده اصول ومبانی مدیریت ازدیدگاه اسلام روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ساعت ۱۲-۱۰ و ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۱/۲۱۸ برگزار می‌گردد.

دی ۲۱ پنج‌شنبه

آقای مهندس امیروحید امینیان مدرس

 کلاس ابزاردقیق روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۲/۱۰۹ برگزار می‌گردد.

دی ۲۱ پنج‌شنبه

آقای دکتر امین نوری

 کلاس فوق‌العاده سیستم های کنترل خطی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ساعت ۱۲-۱۰ و ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۲۰۹ برگزار می‌گردد.

دی ۲۱ پنج‌شنبه

آقای دکتر ابراهیم رضایی نیک

 کلاس فوق‌العاده جبرخطی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ساعت ۱0-۷:۳۰ در کلاس شماره ۱/۲۱۶ برگزار می‌گردد.

دی ۲۰ چهارشنبه

خانم مهندس افقهی

 کلاس فوق‌العاده آرمایشگاه پایگاه داده (گ۳) در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در سایت ۴ برگزار می‌گردد.

دی ۲۰ چهارشنبه

آقای مهندس قیطاسی

کلاس فوق‌العاده برنامه‌نویسی سخت‌افزار در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ساعت ۱۷-۱۵ در سایت ۲ برگزار می‌گردد.

دی ۲۰ چهارشنبه

خانم مهندس منعمی‌زاده

کلاس فوق‌العاده کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی (گ۵) در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در سایت ۳ برگزار می‌گردد.

دی ۲۰ چهارشنبه

خانم مهندس برادران

امتحان کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه‌نویسی در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۲۰۷ برگزار می‌گردد.

دی ۲۰ چهارشنبه

خانم مهندس غفوریان نسب

کلاس فوق‌العاده برنامه‌نویسی پیشرفته روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ساعت ۱۰-۷ در سایت ۴ و ساعت ۱۳-۱۰ در سایت۱ برگزار می‌گردد.

دی ۲۰ چهارشنبه

خانم مهندس فائزه خطیبی

کلاس فوق العاده تجهیزات عمومی بیمارستانی وکلینیک های پزشکی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/20 ساعت 17-15 در کلاس شماره 2/203 برگزار می‌گردد.

دی ۲۰ چهارشنبه

خانم مهندس صفورا قندهاریون

امتحان آزمایشگاه تکنولوژی بتن خانم مهندس صفورا قندهاریون در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ساعت ۱۰ در اتاق ۲/۳۰۲ برگزار می‌گردد.

دی ۲۰ چهارشنبه

آقای دکتر امین نوری

کلاس فوق العاده کنترل چندمتغیره روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/20 ساعت 19-17 در آتلیه شماره 3/105 برگزار می‌گردد.

دی ۲۰ چهارشنبه

آقای مهندس داود علی اکبری

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/20 ساعت 15-13 و 12-10 در کلاس شماره ۲/306 برگزار می‌گردد.

دی ۲۰ چهارشنبه

آقای مهندس داود علی اکبری

کلاس فوق العاده سیگنال هاوسیستم ها روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/20 ساعت 13-11:30 در کلاس شماره ۲/302 برگزار می‌گردد.

دی ۲۰ چهارشنبه

خانم مریم عجمی

کلاس فوق العاده معادلات دیفرانسیل روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ساعت 13-11:30 در کلاس شماره ۲/308 برگزار می‌گردد.

دی ۲۰ چهارشنبه

آقای مهندس علیرضا زمانی اقائی

کلاس فوق العاده انتقال حرارت1 روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ساعت 10-8 در کلاس شماره 1/217 برگزار می‌گردد.