اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

خرداد ۰۴ پنج‌شنبه

خانم دکتر سمانه فراحتی

کلاس فوق العاده آناتومی انسان روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۶ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۲۰۹ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۴ پنج‌شنبه

آقای دکتر مهران مصلحی بجستان

کلاس فوق العاده ماشین الکتریکی۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۶ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۲۰۷ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۴ پنج‌شنبه

خانم دکتر نوشین خانی قریه گپی

کلاس فوق العاده اقتصادعمومی۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۶ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۱۰۷ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۴ پنج‌شنبه

آقای محسن اشرف زاده

امتحان ریاضی عمومی۲ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۶ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در آمفی تئاتر برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۴ پنج‌شنبه

آقای محمدحسن معین

کلاس فوق‌العاده اندیشه اسلامی ۱ روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۴ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره 2/۲۰۲ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۳ چهارشنبه

خانم مهندس اعلمی

کلاس فوق‌العاده نرم‌افزار توسعه موبایل روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۴ ساعت ۱۷-۱۵ در سایت شماره ۲ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۳ چهارشنبه

آقای محسن رجب زاده

کلاس مبانی سازمان ومدیریت روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۴ ساعت ۱۰-۸ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

خرداد ۰۳ چهارشنبه

خانم دکتر شهناز بمبئی چی

کلاس فوق‌العاده مقدمات بیومکانیک ورزشی روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۴ ساعت 15-13 در کلاس شماره 2/203 برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۳ چهارشنبه

خانم دکتر شهناز بمبئی چی

کلاس فوق‌العاده مقدمات مکانیک حرکت انسان روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۴ ساعت 13-10 در کلاس شماره 2/203 برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۳ چهارشنبه

خانم دکتر شهناز بمبئی چی

کلاس فوق‌العاده مقدمات مکانیک حرکت انسان روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳ ساعت 19:30-16:30 در کلاس شماره 2/306 برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۳ چهارشنبه

خانم مهناز گل گلی

کلاس فوق‌العاده آماروریاضی درعلوم ورزشی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳ ساعت ۱۷-۱۵در سایت شماره 2 برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۳ چهارشنبه

خانم مهندس مهسا پهلوان مصوری

کلیه کلاسهای خانم مهندس مهسا پهلوان مصوری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

خرداد ۰۳ چهارشنبه

آقای مهندس امیروحید امینیان مدرس

کلاس ابزاردقیق روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳ ساعت ۱۷-۱۵ برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

خرداد ۰۲ سه‌شنبه

خانم مهندس نوبخت

کلاس فوق‌العاده مبانی کامپیوتر روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ساعت ۱۹-۱۷ در سایت شماره ۱ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۲ سه‌شنبه

خانم مهندس زهرا اعتمادی

کلیه آزمایشگاه‌های خانم مهندس زهرا اعتمادی در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲برگزار نمی‌گردند؛ جبرانی آنها متعاقبا اعلام خواهد شد.

خرداد ۰۲ سه‌شنبه

خانم مهندس فائزه خطیبی

کلاس فوق العاده تجهیزات عمومی بیمارستانی وکلینیک های پزشکی روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۴ ساعت ۱۰-۸ و ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۱/۲۰۶ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۲ سه‌شنبه

خانم مهندس سمانه بیات

کلاس فوق العاده فیزیک روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۴ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس شماره ۲/۱۰۱ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۲ سه‌شنبه

خانم دکتر هانیه زمانیان

کلاس فوق العاده مدارهای مخابراتی روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۴ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس شماره ۲/۲۰۱ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۲ سه‌شنبه

خانم سمانه گلستانی نژاد

کلاس معادلات دیفرانسیل روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳ ساعت ۱۹-۱۷ در کلاس شماره ۲/۳۰۵ برگزار می‌گردد.

خرداد ۰۲ سه‌شنبه

آقای دکتر ناصرعلی منصوریان

کلاس فوق العاده حقوق اساسی۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳ ساعت ۱۲-۱۰ در کلاس شماره ۲/۲۰۳ برگزار می‌گردد.