اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم مهندس نعمتی

کلاس فوق‌العاده آزمایشگاه نرم‌افزارهای گرافیکی (گ۱) روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۰-۸ در سایت۱ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای مهندس امیروحید امینیان مدرس

امتحان میانترم ابزاردقیق روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۲۰ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم مریم عجمی

امتحان میانترم ریاضی عمومی۲ و معادلات دیفرانسیل روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای مهندس محسن رضائی حسن آبادی

کلاس فوق العاده استاتیک ومقاومت مصالح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۵-۱۳ در کلاس ۳/۳۰۲ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم مهندس سمانه بیات

کلاس فوق العاده فیزیک روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای دکتر ابراهیم رضایی نیک

کلاس فوق العاده تحقیق درعملیات۲ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ۱۷-۱۵ در کلاس ۱/۲۰۶ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم دکتر مریم مرعشی

کلاس فوق العاده موادپیشرفته روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۵-۱۱:۳۰ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم دکتر مریم مرعشی

کلاس فوق العاده کریستالوگرافی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۰-۸ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای دکتر محمدرضا رفیعی ثانی

کلاس فوق العاده جبرخطی روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۳-۱۱:۳۰ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای مهندس مهرداد میرابی

امتحان میانترم هیدرولیک وآزمایشگاه روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم مهندس فاطمه ظفرغلامرضازاده نوغان

کلاس فوق العاده اقتصاد خرد روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۱۰۹ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای محمدهاشم اعتمادزاده

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۱ گروه ۵ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۵-۱۳ در کلاس ۲/۳۰۷ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای دکتر امین نوری

کلاس فوق العاده مدارالکتریکی۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۹-۱۷ در کلاس ۳/۲۰۱ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای دکتر امیررضا محمدیان

کلاس فوق العاده مقاومت مصالح۲ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۶-۱۴ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای مهندس عباسعلی جلال آبادی

امتحان میانترم تحلیل سازه ها۲ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۲۰۷ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم دنیا حیدری

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۱ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۳-۱۰ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم دنیا حیدری

کلاس فوق العاده معادلات دیفرانسیل روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ساعت ‍۱۰-۸ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای دکتر محمدرضا رفیعی ثانی

کلاس فوق العاده جبرخطی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۲۰۹ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم نجمه علی اکبریان

کلاس فوق العاده فیزیک۱ (هردوگروه) روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۸-۱۶ در کلاس ۱/۲۱۸ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای مهندس رضا ترابی

امتحان میانترم سازه های بتن آرمه۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۷-۱۵ در کلاس ۳/۲۰۱ برگزار می‌گردد.