اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای دکتر ابراهیم رضایی نیک

کلاس فوق العاده تحقیق درعملیات۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۹-۱۷ در کلاس ۱/۲۰۶ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم راحله حسن ابادی

کلاس فوق العاده آمارواحتمالات مهندسی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۰-۸ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای دکتر جواد حمیدزاده

کلاس فوق العاده طراحی الگوریتم ها روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۳-۱۱:۳۰ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

خانم دنیا حیدری

کلاس معادلات دیفرانسیل روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰-۸ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


خرداد ۲۵ چهارشنبه

آقای دکتر محسن قاینی

کلاس فوق العاده تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۳-۸ در کلاس ۲/۱۰۷ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

آقای دکتر امیر باوفای طوسی

کلاس معماری کامپیوتر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۰-۸ در کلاس ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس فرقانی

کلاس فوق‌العاده آشنایی با متلب (گ۳) روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۱:۳۰-۱۰ و ۱۳-۱۱:۳۰ در سایت۶ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۴ سه‌شنبه

آقای مهندس رنجبر

کلاس فوق‌العاده آزمایشگاه شبکه (گ۳) روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۲-۱۰ در سایت۵ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس مختیا

کلاس فوق‌العاده برنامه‌نویسی موبایل (گ۴) روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۵-۱۳ در سایت۲ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس انصاری

کلاس فوق‌العاده نرم‌افزارهای موبایل (گ۲) روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۳-۱۱:۳۰ در سایت۲ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس مقدم‌زاده کاشانی

کلاس فوق‌العاده (تحویل پروژه) طراحی صفحات وب روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۷-۱۵ در سایت۱ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس نعمتی

کلاس فوق‌العاده آزمایشگاه نرم‌افزارهای گرافیکی (گ۱) روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۰-۸ در سایت۱ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم دکتر بشرا رجائی

کلاس پنهان سازی اطلاعات روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ساعت ‍۱۷-۱۴ در کلاس ۱/۲۱۶ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس نعمتی

کلاس فوق‌العاده آزمایشگاه نرم‌افزارهای گرافیکی (گ۲) روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ساعت ‍۱۳-۱۱ در کلاس ۱/۲۰۶ برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس آرزو علیخانی

کلاس کارگاه شهرسازی ۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴-۸ برگزار نمی‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

آقای مهندس علیرضا زمانی اقائی

کلاس فوق العاده مبانی تحلیل سیستم های انرژی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۲-۱۰ در کلاس ۲/۱۰۲ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس سپیده بخشیده زاد

کلاس فوق العاده کارگاه شهرسازی۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۱-۸ در آتلیه ۳/۲۰۵ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم دکتر الهام لشکری

کلاس کارگاه شهرسازی۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۳-۸ در آتلیه ۳/۵۳ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم دکتر نسیم روانشاد

کلاس فوق العاده الکترونیک۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۲-۱۰ در کلاس ۲/۲۰۹ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

آقای دکتر علی سیبویه

کلاس تحلیل سیستم ها روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۵-۱۳ در سایت ۴ برگزار می‌گردد.