اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهناز گل گلی

کلاس فوق العاده آمادگی جسمانی۲ گروه۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۱-۹ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهناز گل گلی

کلاس فوق العاده آمادگی جسمانی۲ گروه۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۹-۷ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس ماندانا سادات غفوریان

کلاس پدیده های بیوالکتریکی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲-۱۰ برگزار نمی‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس فاطمه ظفرغلامرضازاده نوغان

کلاس فوق العاده اقتصادعمومی۲ گروه ۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس فاطمه ظفرغلامرضازاده نوغان

کلاس فوق العاده اقتصاد خرد روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۲۰۱ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس فاطمه ظفرغلامرضازاده نوغان

کلاس فوق العاده اصول حسابداری وهزینه یابی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۵-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس فاطمه ظفرغلامرضازاده نوغان

کلاس فوق العاده اقتصادعمومی۲ گروه ۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۲-۱۰ در کلاس ۲/۱۰۹ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس فاطمه ظفرغلامرضازاده نوغان

کلاس فوق العاده اقتصادعمومی۲ گروه ۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۰-۸ در کلاس ۲/۱۰۹ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

آقای دکتر مسعود طاهری مقدم

کلاس های آقای دکتر مسعود طاهری مقدم روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ برگزار نمی‌گردند.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهتاب الیاسی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۲ (هردوگروه) روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ و ‍۱۷-۱۵ در کلاس ۳/۴۱۲ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

آقای مهندس هادی اکبری

کلاس فوق العاده مدیریت وکارآفرینی درمهندسی پزشکی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۲۰۲ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

آقای مهندس سید محمد علی میرخانی

کلاس فوق العاده فیزیک۲ گروه۹ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۲۱-۱۹ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس مریم امیدبخش

کلاس فوق العاده ایمنی وبهداشت صنعتی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۲-۹ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس سمر حاجی کاظمی

کلاس فوق العاده استاتیک روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۷-۱۵ در کلاس ۱/۲۱۶ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس نرگس قوام نصیری

کلاس مقدمات طراحی معماری۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۳-۸ برگزار نمی‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

آقای مهندس محمد مجتبی ثناگر دربانی

کلاس فوق العاده ریاضیات عالی مهندسی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ساعت ‍۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۱۰۷ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس سمر حاجی کاظمی

کلاس مهندسی محیط زیست روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ساعت ‍۱۲-۱۰ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم دکتر اعظم رفیعی

کلاس فوق العاده فیزیک۲ گروه۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ساعت ‍۱۹-۱۷ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم دکتر اعظم رفیعی

کلاس فوق العاده فیزیک۲ گروه ۱ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ساعت ‍۱۳-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۲۰۷ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس نرگس قوام نصیری

کلاس طرح معماری ارشد(۲) روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ساعت ‍۱۸-۱۳ برگزار نمی‌گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.