اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

هفته فرد آموزشی (هفته هفدهم).

اخبار کلاس‌ها

خرداد ۲۶ چهارشنبه

خانم دکتر میترا کیانی نسب

کلاس فوق العاده فیزیک۲ گروه۱ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۰-۸ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۶ چهارشنبه

آقای مهندس محمد قلی نیا

کلاس فوق العاده تولید انرژی الکتریکی گروه۱ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت 21-19 به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۶ چهارشنبه

خانم سمانه فراحتی

کلاس فوق العاده فیزیولوژی انسان گروه۱ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۲-۱۰:۳۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۶ چهارشنبه

خانم مهتاب الیاسی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۱ گروه۲ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۶ چهارشنبه

خانم دکتر نجمه اقبال

کلاس فوق العاده مدارهای الکتریکی۱ گروه۱ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۲-۲۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۶ چهارشنبه

آقای مهندس مهران مصلحی

کلاس فوق العاده ماشین الکتریکی۱ گروه۱ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۹-۱۷ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۶ چهارشنبه

آقای دکتر امین نوری

کلاس فوق العاده سیستم های کنترل خطی گروه۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱-۱۹ به صورت آنلاین برگزار می گردد.خرداد ۲۶ چهارشنبه

خانم مهندس اعلمی

کلاس فوق‌‌العاده سخت‌افزار کامپیوتر روز پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۷-۱۴:۳۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.

خرداد ۲۶ چهارشنبه

آقای هاشم اعتمادزاده

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۱ گروه ۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱-۱۹ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۶ چهارشنبه

خانم سمانه پورخواجه نامقی

کلاس فوق العاده محاسبات عددی دانشکده مواد و صنایع گروه۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۶ چهارشنبه

خانم دکتر شادی رمضان زاده

کلاس فوق العاده انتخاب موادفلزی گروه۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۵ سه‌شنبه

خانم مهندس نرگس قوام نصیری

کلاس طراحی معماری4 گروه 1 روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت 13-8 برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ساعت 13-8 برگزار خواهد شد.


خرداد ۲۵ سه‌شنبه

آقای مهندس رنجبر

امتحان آزمایشگاه شبکه روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۲-۱۰ (گروه۱) و ساعت ۱۵-۱۳ (گروه۲) به صورت آنلاین برگزار می‌گردد.

خرداد ۲۵ سه‌شنبه

خانم مهندس فرشته اصغرزاده یزدی

کلاس فیزیولوژی گروه۱ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵-۱۳ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


خرداد ۲۵ سه‌شنبه

خانم سروناز شریفی

کلاس فوق العاده معماری داخلی گروه۱ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۵ سه‌شنبه

خانم دکتر سحر گل مکانیون

کلاس فوق العاده خواص مکانیکی مواد1 گروه۱ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۹-۱۷ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۵ سه‌شنبه

خانم دکتر سحر گل مکانیون

کلاس فوق العاده فرآیندهای شکل دهی و ساخت بیومتریال ها گروه۱ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۵ سه‌شنبه

آقای مهندس امیروحید امینیان مدرس

امتحان میان ترم ابزاردقیق گروه ۱ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ساعت ۱۵ به صورت آنلاین برگزار می گردد.

خرداد ۲۵ سه‌شنبه

آقای دکتر مرتضی کفائی رضوی

کلاس فوق العاده بیوالکترومغناطیس گروه۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۵ سه‌شنبه

خانم راحله حسن ابادی

کلاس فوق العاده آمارواحتمالات مهندسی گروه۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۲۱-۱۹ به صورت آنلاین برگزار می گردد.