اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

هفته فرد آموزشی (هفته هفدهم).

اخبار کلاس‌ها

خرداد ۲۵ سه‌شنبه

آقای مهندس امیر باوفای طوسی

کلاس فوق العاده معماری ادوات شبکه گروه۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۹-۱۷ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۵ سه‌شنبه

خانم مهندس فائزه خطیبی

کلاس فوق العاده تجهیزات عمومی بیمارستان هاوکلینیک های پزشکی گروه ۱و۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ساعت ۱۷-۱۵ و ۲۱-۱۹ به صورت آنلاین برگزار می گردد.خرداد ۲۵ سه‌شنبه

آقای دکتر امین نوری

کلاس فوق العاده ریاضیات مهندسی گروه۲ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۲۱-۱۹ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۵ سه‌شنبه

آقای دکتر جواد حمیدزاده

کلاس فوق العاده داده کاوی گروه۱ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۴ دوشنبه

خانم مهندس فاطمه ظفرغلامرضازاده

کلاس فوق العاده اقتصاد عمومی۲ گروه۱ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۲۱-۱۹ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۴ دوشنبه

آقای مهندس احمد شکرانی بایگی

کلاس فوق العاده شیوه ارائه نوشتاری وگفتاری گروه۱ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۲۱-۱۹ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۴ دوشنبه

آقای دکتر مرتضی کفائی رضوی

کلاس فوق العاده بیوالکترومغناطیس گروه۱ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۴ دوشنبه

خانم زهره شوریده دل

کلاس فوق العاده فارسی گروه۱ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۱۴-۱۲ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۴ دوشنبه

خانم دکتر میترا کیانی نسب

کلاس فوق العاده فیزیک۲ گروه۶ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰-۸ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۴ دوشنبه

خانم راحله حسن ابادی

کلاس فوق العاده آمارواحتمالات مهندسی گروه۱ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۲۱-۱۹ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۴ دوشنبه

خانم سمانه پورخواجه نامقی

کلاس فوق العاده معادلات دیفرانسیل گروه۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۲۱-۱۹ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۴ دوشنبه

خانم مهتاب الیاسی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۱ گروه۲ روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۲۱-۱۹ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۳ یکشنبه

خانم دکتر نجمه اقبال

کلاس فوق العاده مدارهای الکتریکی۱ گروه۱ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۲۲-۲۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۳ یکشنبه

آقای مهندس علی سیبویه

کلاس فوق العاده اصول شبیه سازی گروه۱ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۳ یکشنبه

آقای دکتر سعید کهربائی

کلاس فوق العاده علم مواد روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۲۱-۱۹ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۳ یکشنبه

خانم سمانه فراحتی

کلاس فوق العاده آناتومی انسان روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۷-۱۵:۳۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۳ یکشنبه

آقای دکتر بهزاد بختیاری

کلاس سیستم های چندرسانه ای روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۳ یکشنبه

خانم دکتر سارا رحمانی

کلاس فوق العاده انسان ومحیط گروه۱ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۹-۱۵ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۳ یکشنبه

خانم دکتر میترا کیانی نسب

کلاس فوق العاده فیزیک۲ گروه۱ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۱۰-۸ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۳ یکشنبه

آقای مهندس محمدهادی صفری نادری

کلاس فوق العاده کنترل گروه۱ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۲۰-۱۸:۳۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.