اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

هفته فرد آموزشی (هفته هفدهم).

اخبار کلاس‌ها

خرداد ۲۳ یکشنبه

آقای مهندس محمدرضا سارانی نژاد

کلاس فوق العاده حفاظت ورله گروه۱ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ساعت ۲۱-۱۹ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۳ یکشنبه

خانم دنیا حیدری

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۱ گروه۶ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۲ شنبه

آقای دکتر امین نوری

کلاس فوق العاده سیستم های کنترل خطی گروه۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۲۰:۳۰-۱۸:۴۵ به صورت آنلاین برگزار می گردد.

خرداد ۲۲ شنبه

آقای پوریا اولیازاده

کلاس فوق العاده ریاضی مهندسی گروه۱ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۲ شنبه

آقای پوریا اولیازاده

کلاس فوق العاده طراحی اجزاء۲ گروه۱ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۲-۱۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۲ شنبه

خانم دکتر الهام لشکری

امتحان میان ترم درس بوم شناسی و برنامه ریزی و طراحی محیطی روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ ساعت ۲۱ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۲ شنبه

آقای مهندس مهرشاد خلج

کلاس فوق العاده کارگاه شهرسازی ۳ گروه ۲ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۴ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۲ شنبه

خانم مهتاب الیاسی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۱ گروه۲ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۲ شنبه

خانم راحله حسن ابادی

کلاس فوق العاده آمارواحتمالات مهندسی گروه۱ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ساعت ۲۱-۱۹ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۲ شنبه

خانم راحله حسن ابادی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۲ گروه۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۲۱-۱۹ به صورت آنلاین برگزار می گردد.خرداد ۲۱ جمعه

خانم مهندس فائزه لاکی

کلاس فوق العاده سیگنال ها و سیستم ها روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۰-۸ به صورت آنلاین برگزار می گردد.

خرداد ۲۱ جمعه

خانم مهندس فرشته اصغرزاده یزدی

کلاس فوق العاده فیزیولوژی گروه۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۲۱-۱۹ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۱ جمعه

آقای مهندس محمد قلی نیا

کلاس تولید انرژی الکتریکی گروه۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۹-۱۷ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


خرداد ۲۱ جمعه

آقای مهندس ایمان حسن زاده

کلاس فوق العاده احتمال وکاربردآن گروه۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۵-۱۳ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۱ جمعه

خانم مهندس نرگس قوام نصیری

کلاس طراحی معماری4 گروه۱ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۰-۸ برگزار نمی گردد؛ جبرانی آن متعاقبا اعلام خواهد شد.


خرداد ۲۰ پنج‌شنبه

آقای دکتر امین نوری

کلاس فوق العاده کنترل صنعتی گروه۱ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۱۹-۱۷ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۰ پنج‌شنبه

آقای دکتر امین نوری

کلاس فوق العاده سیستم های کنترل خطی گروه۱ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۱۷-۱۵ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۰ پنج‌شنبه

خانم دکتر زهرا سادات حسینی

امتحان میان ترم درس آمارمهندسی گروه ۱ و ۲ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۰ ساعت ۱۹-۱۷ به صورت آنلاین برگزار می گردد.خرداد ۲۰ پنج‌شنبه

خانم دکتر سحر گل مکانیون

کلاس فوق العاده فرآیندهای شکل دهی و ساخت بیومتریال ها گروه۱ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ساعت ۱۵-۱۳ به صورت آنلاین برگزار می گردد.


خرداد ۲۰ پنج‌شنبه

خانم مهندس نعمتی

کلاس فوق‌العاده آزمایشگاه نرم‌‌افزارهای گرافیکی (گ۱) روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ به صورت آنلاین برگزار می‌گردد.