اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

اخبار کلاس‌ها

خرداد ۲۴ سه‌شنبه

آقای مهندس علیرضا زمانی اقائی

کلاس فوق العاده مبانی تحلیل سیستم های انرژی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۲-۱۰ در کلاس ۲/۱۰۲ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس سپیده بخشیده زاد

کلاس فوق العاده کارگاه شهرسازی۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۱-۸ در آتلیه ۳/۲۰۵ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم دکتر الهام لشکری

کلاس کارگاه شهرسازی۳ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۳-۸ در آتلیه ۳/۵۳ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم دکتر نسیم روانشاد

کلاس فوق العاده الکترونیک۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۲-۱۰ در کلاس ۲/۲۰۹ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

آقای دکتر علی سیبویه

کلاس تحلیل سیستم ها روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۵-۱۳ در سایت ۴ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهناز گل گلی

کلاس فوق العاده آمادگی جسمانی۲ گروه۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۱-۹ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهناز گل گلی

کلاس فوق العاده آمادگی جسمانی۲ گروه۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۹-۷ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس ماندانا سادات غفوریان

کلاس پدیده های بیوالکتریکی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ۱۲-۱۰ برگزار نمی‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس فاطمه ظفرغلامرضازاده نوغان

کلاس فوق العاده اقتصادعمومی۲ گروه ۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۹-۱۷ در کلاس ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس فاطمه ظفرغلامرضازاده نوغان

کلاس فوق العاده اقتصاد خرد روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۲۰۱ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس فاطمه ظفرغلامرضازاده نوغان

کلاس فوق العاده اصول حسابداری وهزینه یابی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۵-۱۱:۳۰ در کلاس ۲/۳۰۸ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس فاطمه ظفرغلامرضازاده نوغان

کلاس فوق العاده اقتصادعمومی۲ گروه ۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۲-۱۰ در کلاس ۲/۱۰۹ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس فاطمه ظفرغلامرضازاده نوغان

کلاس فوق العاده اقتصادعمومی۲ گروه ۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۰-۸ در کلاس ۲/۱۰۹ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

آقای دکتر مسعود طاهری مقدم

کلاس های آقای دکتر مسعود طاهری مقدم روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ برگزار نمی‌گردند.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهتاب الیاسی

کلاس فوق العاده ریاضی عمومی۲ (هردوگروه) روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ۱۳-۱۱:۳۰ و ‍۱۷-۱۵ در کلاس ۳/۴۱۲ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

آقای مهندس هادی اکبری

کلاس فوق العاده مدیریت وکارآفرینی درمهندسی پزشکی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۷-۱۵ در کلاس ۲/۲۰۲ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

آقای مهندس سید محمد علی میرخانی

کلاس فوق العاده فیزیک۲ گروه۹ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۲۱-۱۹ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس مریم امیدبخش

کلاس فوق العاده ایمنی وبهداشت صنعتی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۲-۹ بصورت آنلاین برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس سمر حاجی کاظمی

کلاس فوق العاده استاتیک روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۷-۱۵ در کلاس ۱/۲۱۶ برگزار می‌گردد.


خرداد ۲۴ سه‌شنبه

خانم مهندس نرگس قوام نصیری

کلاس مقدمات طراحی معماری۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ساعت ‍۱۳-۸ برگزار نمی‌گردد.