رفتن به محتوای اصلی

خبرها

دروس ارائه شده و مدارک مورد نیاز دانشجویان میهمان

  • ۲ قطعه عکس 
  • اصل شناسنامه + کپی (یک سری) 
  • اصل کارت ملی + کپی (یک سری) 
  • اصل کارت دانشجویی + کپی (یک سری) 
  • نامه موافقت با میهمانی دانشجو از موسسه یا دانشگاه محل تحصیل که ثبت دبیرخانه این موسسه شده باشد.

دانشجویانی که هر کدام از مدارک مورد نیاز را به همراه نداشته باشند، ثبت نام و انتخاب واحد ایشان صورت نخواهد گرفت. ضمنا دروس درخواستی جهت انتخاب واحد باید در نامه ذکر شده باشد.