اساتید

اساتید

 • حسن حاجی کاظمی
  حسن حاجی کاظمی

  عمران

  دکتری مهندسی عمران سازه استاد- عضو هیات امنا

 • سمر حاجی کاظمی
  سمر حاجی کاظمی

  عمران

  فوق لیسانس مهندسی سازه مربی - عضو هیات علمی

 • سید فضل اله حجازی
  سید فضل اله حجازی

  معماری

  دکتری معماری استادیار- مسئول دروس تاریخ معماری

 • آزاده راشد
  آزاده راشد

  عمران

  دکتری مهندسی عمران (ژئوتکنیک) - عضو هیات علمی (استادیار)

 • سارا رحمانی
  سارا رحمانی

  معماری و شهرسازی

  عضو هیات علمی

 • سمیه شریف زاده
  سمیه شریف زاده

  معماری

  کارشناسی ارشد معماری

 • ایمان شکیباپور
  ایمان شکیباپور

  عمران

  دکترای مهندسی- سازه استادیار- عضو هیات علمی

 • فرامرز عالمی
  فرامرز عالمی

  عمران

  دکتری مهندسی عمران-زلزله استادیار- عضو هیات علمی

 • مجید علیپور
  مجید علیپور

  مهندسی عمران

  دکتری مهندسی و مدیریت ساخت

 • نرگس قوام نصیری
  نرگس قوام نصیری

  معماری

  کارشناسی ارشد عضو هیات علمی

 • سیدعلی اکبر کوشش گران
  سیدعلی اکبر کوشش گران

  معماری و شهرسازی

  استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه سجاد مشهد

 • الهام لشکری
  الهام لشکری

  شهرسازی

  دکتری شهرسازی (طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای)- استادیار- عضو هیئت علمی- مدیر گروه معماری و شهرسازی

 • سیدمحمدعلی هاشمی
  سیدمحمدعلی هاشمی

  عمران

  دکتری مهندسی عمران استادیار- عضو هیات علمی

 • رضا یگانه خاکسار
  رضا یگانه خاکسار

  عمران

  عضو هیات علمی (استادیار) - دکتری عمران (ژئوتکنیک)