اساتید

اساتید

 • منیره احمدی منش
  منیره احمدی منش

  دکترای مدیریت صنعتی- گرایش تحقیق در عملیات

 • سمانه فراحتی
  سمانه فراحتی

  علوم ورزشی

  دکتری فیزیولوژی ورزشی - گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی