اساتید

اساتید

 • منیره احمدی منش
  منیره احمدی منش

  دکترای مدیریت صنعتی- گرایش تحقیق در عملیات

 • فهیمه صبوری
  فهیمه صبوری

  آموزش زبان انگلیسی

  دكتری آموزش زبان انگلیسی - استادیار گروه آموزش زبان - سرپرست امور بین الملل دانشگاه

 • بابک عظیمی ثانوی
  بابک عظیمی ثانوی

  علوم ورزشی

  فوق دکتری مدیریت سلامت PhD. Sport Management

 • سمانه فراحتی
  سمانه فراحتی

  علوم ورزشی

  مدیرگروه علوم ورزشی- دکتری فیزیولوژی ورزشی - گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی