اساتید

اساتید

  • امیر حسین انضباطی
    امیر حسین انضباطی

    صنایع

    دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی صنایع- عضو هیئت علمی

  • محسن باقری
    محسن باقری

    صنایع

    دکتری مهندسی صنایع استادیار

  • علی حائریان اردکانی
    علی حائریان اردکانی

    مواد

    دکتری متالورژی استاد-عضو هیات موسس - رییس دانشگاه

  • مهدی حسن پور یوسفی
    مهدی حسن پور یوسفی

    صنایع

    تکنولوژی صنعتی مدیر کارگاه ها

  • محمد مهدی رجائیان
    محمد مهدی رجائیان

  • ابراهیم رضایی نیک
    ابراهیم رضایی نیک

    صنایع

    دکتری استادیار- معاون پژوهشي و مدير ارتباط با صنعت دانشگاه

  • هادی کلانی
    هادی کلانی

    مکانیک

    دکتری مهندسی مکانیک– طراحی کاربردی

  • سعید کهربائی
    سعید کهربائی

    مهندسی مواد

    دکتری مهندسی مواد - دانشیار - مشخصه یابی غیرمخرب مواد

  • محسن کهرم
    محسن کهرم

    مکانیک

    دکتری در مهندسی مکانیک (توربوماشین ها)، از دانشگاه منچستر_ انگلستان(1360). رئیس دانشکده مهندسی مکانیک و مواد

  • مجتبی ماموریان
    مجتبی ماموریان

    مکانیک

    دکتری مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) - دانشیار - زمینه پژوهش: ترمودینامیک و انتقال گرما