اساتید

اساتید

 • ایمان احدی اخلاقی
  ایمان احدی اخلاقی

  مخابرات

  دکتری تخصصی مهندسی برق، مخابرات استادیار- عضو هیأت علمی

 • وحید اسدپور
  وحید اسدپور

  دکترای مهندسی پزشکی، استادیار- عضو هیات علمی

 • مرتضی افسری
  مرتضی افسری

  قدرت

  دکتری قدرت استادیار- معاون دانشجویی و فرهنگی

 • نجمه اقبال
  نجمه اقبال

  کنترل

  دکتری کنترل استادیار- عضوهیات علمی

 • امیر مسعود امینیان مدرس
  امیر مسعود امینیان مدرس

  مخابرات

  دکتری مخابرات استادیار- مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 • اشکناز اورعی
  اشکناز اورعی

 • سید هاشم اورعی میرزمانی
  سید هاشم اورعی میرزمانی

  الکترونیک

  دکتری برق - ماشین های برقی استاد- رئیس هیات موسس

 • امید بزنگانی
  امید بزنگانی

 • سمیه حسن پور دربان
  سمیه حسن پور دربان

  قدرت

  دکتری برق- قدرت _ استادیار

 • مصطفی رجبی مشهدی
  مصطفی رجبی مشهدی

  قدرت

  دکتری قدرت استادیار- عضو هیات علمی

 • حمیدرضا رضایی ده سرخ
  حمیدرضا رضایی ده سرخ

  الکترونیک

  دکتری مهندسی برق - الکترونیک، استادیار - عضو هیات علمی

 • نسیم روان شاد
  نسیم روان شاد

  مهندسی پزشکی

  دکتری مهندسی برق و الکترونیک استادیار- عضو هیات علمی

 • غزاله سربیشه ئی
  غزاله سربیشه ئی

  مخابرات

  دکتری برق مخابرات - رئیس دانشکده برق و مهندسی پزشکی

 • دکتر شومالی
  دکتر شومالی

  مخابرات

  دکتری مخابرات استادیار- عضو هیات علمی

 • محسن قاینی
  محسن قاینی

  قدرت

  دكتری برق-قدرت استادیار دانشکده برق- معاون آموزشی دانشگاه

 • مرتضی کفائی رضوی
  مرتضی کفائی رضوی

  مهندسی پزشکی

  دکتری بافت استادیار- معاون دانشجویی

 • عباس گلمکانی
  عباس گلمکانی

  الکترونیک

  دکتری مهندسی برق - الکترونیک - استادیار- معاون پژوهشی

 • یاسر مافی نژاد
  یاسر مافی نژاد

  الکترونیک

  دکتری الکترونیک استادیار- عضو هیات علمی

 • خلیل مافی نژاد
  خلیل مافی نژاد

  الکترونیک

  دکتری مهندسی استاد- رئیس هیات امنا و عضو هیات موسس

 • هاشم مرتضوی
  هاشم مرتضوی

 • محمد مولوی کاخكی
  محمد مولوی کاخكی

  مخابرات

  دکتری تخصصی مخابرات- الکترونیک استاد- عضو هیات امنا و موسس

 • امین نوری
  امین نوری

  کنترل

  دانشجو دکتری برق- کنترل مربی - عضو هیات علمی