رفتن به محتوای اصلی

آموزشی

تقویم آموزشی

نیمسال اول ۹۹-۹۸
 انتخاب واحد ۹۸/۶/۱۶
شروع کلاس ۹۸/۶/۳۰
حذف و اضافه ۹۸/۷/۸   لغایت ۹۸/۷/۱۲
حذف تکدرس    از ۹۸/۸/۱۸ لغایت ۹۸/۱۰/۵
ارزشیابی اساتید اول هفته سیزدهم ۹۸/۹/۲۳لغایت ۹۸/۱۰/۲۲
پایان کلاس‌ها     ۹۸/۱۰/۱۹
امتحانات (روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحانات برگزار نمی‌شود) از ۹۸/۱۰/۲۳ لغایت ۱۳روز کاری

 

نیمسال دوم ۹۹-۹۸
 انتخاب واحد ۹۸/۱۱/۱۲
شروع کلاس‌ها ۹۸/۱۱/۱۹
حذف و اضافه از ۱۱/۲۸/ ۹۸ لغایت ۹۸/۱۲/۲
حذف تکدرس    از۹۹/۱/۲۳ لغایت ۹۹/۳/۸
ارزشیابی اساتید اول هفته سیزدهم  ۹۹/۳/۱۷لغایت ۹۹/۴/۲۰
پایان کلاس‌ها     ۹۹/۴/۱۲
امتحانات (روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحانات برگزار نمی‌شود) از ۹۹/۴/۲۱لغایت ۱۳روز کاری

 

 

نیمسال سوم ۹۹-۹۸
 انتخاب واحد ۹۹/۴/۱۴
شروع کلاس‌ها ۹۹/۴/۲۱
پایان کلاس‌ها ۹۹/۵/۲۳
امتحانات
 
از ۹۹/۵/۲۶ به مدت ۴ روز کاری
(در ترم تابستان حذف و اضافه انجام نخواهد شد)