رفتن به محتوای اصلی

آموزشی

تقویم آموزشی

نیمسال اول ۱۴۰۰-۹۹
انتخاب واحد اینترنتی تحت وب ۹۹/۶/۱۰ لغایت ۹۹/۶/۲۱
شروع کلاس ۹۹/۶/۲۹
حذف و اضافه الکترونیکی ۹۹/۷/۷ لغایت ۹۹/۷/۱۱
حذف درس از ۹۹/۹/۱ لغایت ۹۹/۱۰/۱۸
ارزشیابی اساتید ۹۹/۱۰/۶لغایت ۹۹/۱۰/۲۸
پایان کلاس‌ها ۹۹/۱۰/۲۵
امتحانات (روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحانات برگزار نمی‌شود) از ۹۹/۱۰/۲۹لغایت ۱۳روز کاری
حداکثر مهلت برگزاری جلسه دفاع پایان نامه تحصیلات تکمیلی ۹۹/۱۱/۳۰

نیمسال دوم ۱۴۰۰-۹۹
انتخاب واحد از ۱۱/۱۴/ ۹۹لغایت ۹۹/۱۱/۲۰
شروع کلاس‌ها ۹۹/۱۱/۲۵
حذف و اضافه الکترونیکی از ۱۲/۴/ ۹۹لغایت ۹۹/۱۲/۸
حذف درس از۰۰/۱/۲۸لغایت ۰۰/۳/۱۳
ارزشیابی اساتید ۰۰/۳/۱۵لغایت ۰۰/۳/۳۰
پایان کلاس‌ها ۰۰/۳/۲۷
امتحانات (روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحانات برگزار نمی‌شود) از ۰۰/۳/۳۱لغایت ۱۳روز کاری
حداکثر مهلت برگزاری جلسه دفاع پایان نامه تحصیلات تکمیلی

۰۰/۶/۳۱

نیمسال تابستان ۱۴۰۰
انتخاب واحد ۱۴۰۰/۴/۱۹
شروع کلاس‌ها ۱۴۰۰/۴/۲۶
پایان کلاس‌ها ۱۴۰۰/۵/۲۶
امتحانات (روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحانات برگزار نمی‌شود) ۱۴۰۰/۶/۱به مدت ۴ روزکاری