رفتن به محتوای اصلی

آموزشی

تقویم آموزشی

 
نیمسال اول ۱۴۰۰-۹۹
 انتخاب واحد اینترنتی تحت وب ۹۹/۶/۱۰   لغایت ۹۹/۶/۲۱
شروع کلاس ۹۹/۶/۲۹
حذف و اضافه الکترونیکی ۹۹/۷/۷   لغایت ۹۹/۷/۱۱
حذف درس    از ۹۹/۸/۱۷ لغایت ۹۹/۱۰/۴
ارزشیابی اساتید ۹۹/۱۰/۶لغایت ۹۹/۱۰/۲۱
پایان کلاس‌ها     ۹۹/۱۰/۱۸
امتحانات (روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحانات برگزار نمی‌شود) از ۹۹/۱۰/۲۲لغایت ۱۳روز کاری
حداکثر مهلت برگزاری جلسه دفاع پایان نامه  تحصیلات تکمیلی ۹۹/۱۱/۳۰

 

نیمسال دوم ۱۴۰۰-۹۹
 انتخاب واحد از ۱۱/۱۱/ ۹۹لغایت ۹۹/۱۱/۱۷
شروع کلاس‌ها ۹۹/۱۱/۱۸
حذف و اضافه الکترونیکی از ۱۱/۲۷/ ۹۹لغایت ۹۹/۱۲/۱
حذف درس    از۰۰/۱/۲۱لغایت ۰۰/۳/۶
ارزشیابی اساتید   ۰۰/۳/۸لغایت ۰۰/۳/۲۳
پایان کلاس‌ها     ۰۰/۳/۲۰
امتحانات (روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحانات برگزار نمی‌شود) از ۰۰/۳/۲۴لغایت ۱۳روز کاری
حداکثر مهلت برگزاری جلسه دفاع پایان نامه  تحصیلات تکمیلی ۰۰/۶/۳۱