رفتن به محتوای اصلی

آموزشی

تقویم آموزشی

نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲
انتخاب واحد الکترونیک تحت وب ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ ساعت ۲۳
شروع کلاس ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
حذف و اضافه الکترونیک تحت وب ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ لغایت ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ ساعت ۲۳
حذف درس از ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ لغایت ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
ارزشیابی اساتید ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ لغایت ۱۴۰۲/۱۰/۲۴
پایان کلاس‌ها ۱۴۰۲/۱۰/۲۱
امتحانات (روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحانات برگزار نمی‌شود) از ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ لغایت ۱۳روز کاری
حداکثر مهلت اخذ مجوز جلسه دفاع پایان نامه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
حداکثر مهلت برگزاری جلسه دفاع پایان نامه تحصیلات تکمیلی ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نیمسال دوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲
انتخاب واحد الکترونیک تحت وب ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ لغایت ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
شروع کلاس ۱۴۰۲/۱۱/۲۳
حذف و اضافه الکترونیک تحت وب ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ لغایت ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
حذف درس از ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ لغایت ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
ارزشیابی اساتید ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ لغایت ۱۴۰۳/۰۳/۲۸
پایان کلاس‌ها ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
امتحانات (روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحانات برگزار نمی‌شود) از ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ لغایت ۱۳روز کاری
حداکثر مهلت اخذ مجوز جلسه دفاع پایان نامه ۱۴۰۳/۰۶/۱۵
حداکثر مهلت برگزاری جلسه دفاع پایان نامه تحصیلات تکمیلی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

نیمسال سوم ۱۴۰۳-۱۴۰۲
انتخاب واحد الکترونیک تحت وب ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ لغایت ۱۴۰۳/۰۴/۲۲
شروع کلاس ۱۴۰۳/۰۴/۲۳
پایان کلاس‌ها ۱۴۰۳/۰۵/۲۸
امتحانات (روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحانات برگزار نمی‌شود) از ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ لغایت ۴روز کاری