رفتن به محتوای اصلی

آموزشی

تقویم آموزشی

                                                               * نیمسال اول۹۷-۹۶ *                                                                                                                                                        
 انتخاب واحد ۹۶/۶/۱۲
شروع کلاس ۹۶/۶/۲۵
حذف و اضافه  از۹۶/۷/۴  لغایت ۹۶/۷/۱۰
حذف تکدرس    از۹۶/۸/۱۳  لغایت ۹۶/۹/۳۰
ارزشیابی اساتید از۹۶/۹/۱۸  لغایت ۹۶/۱۰/۱۷
پایان کلاس ها     ۹۶/۱۰/۱۴
امتحانات(روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحانات برگزار نمی شود) امتحانات از ۹۶/۱۰/۱۸ لغایت ۱۳روز کاری 


 
                                                               * نیمسال دوم۹۷-۹۶ *                                                                                                                                                              
 انتخاب واحد ۹۶/۱۱/۷
شروع کلاس‌ها شنبه ۹۶/۱۱/۱۴
حذف و اضافه از ۱۱/۲۳/ ۹۶ لغایت ۹۶/۱۱/۲۸
حذف ۱ یا ۲ درس     لغایت ۹۷/۳/۳
پایان کلاس ها   ۹۷/۳/۲۴
ارزشیابی اساتید    اول هفته سیزدهم(از۹۷/۲/۲۲  لغایت ۹۷/۳/۲۶)
امتحانات امتحانات از ۹۷/۳/۲۸ لغایت ۱۳روز کاری

 

 

                                                              * نیمسال سوم۹۷-۹۶ *                                                                                                                                                              
 انتخاب واحد  ۹۷/۴/۱۶
شروع کلاس ها  ۹۷/۴/۲۳
پایان کلاس ها ۹۷/۵/۲۸
امتحانات
 
امتحانات از ۹۷/۶/۱ لغایت ۴ روز کاری