رفتن به محتوای اصلی

آموزشی

تقویم آموزشی

نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱
انتخاب واحد الکترونیک تحت وب ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ساعت ۲۳
شروع کلاس ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
حذف و اضافه الکترونیک تحت وب ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ لغایت ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ساعت ۲۳
حذف درس از ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
ارزشیابی اساتید ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
پایان کلاس‌ها ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
امتحانات (روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحانات برگزار نمی‌شود) از ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ لغایت ۱۳روز کاری
حداکثر مهلت برگزاری جلسه دفاع پایان نامه تحصیلات تکمیلی ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱
انتخاب واحد الکترونیک تحت وب ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ ساعت ۲۳
شروع کلاس ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
حذف و اضافه الکترونیک تحت وب ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ ساعت ۲۳
حذف درس از ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
ارزشیابی اساتید ۱۴۰۲/۰۳/۱۳لغایت ۱۴۰۲/۰۳/۲۸
پایان کلاس‌ها ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
امتحانات (روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحانات برگزار نمی‌شود) از ۱۴۰۲/۰۳/۲۹لغایت ۱۳روز کاری
حداکثر مهلت برگزاری جلسه دفاع پایان نامه تحصیلات تکمیلی ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

نیمسال سوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰
انتخاب واحد اینترنتی تحت وب ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
شروع کلاس ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
امتحانات ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۰۵