رفتن به محتوای اصلی

آموزشی

تقویم آموزشی

نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰
انتخاب واحد اینترنتی تحت وب ۱۴۰۰/۶/۸
شروع کلاس ۱۴۰۰/۶/۲۷
حذف و اضافه اینترنتی ۱۴۰۰/۷/۶ لغایت ۱۴۰۰/۷/۹
حذف درس از ۱۴۰۰/۸/۲۹ لغایت ۱۴۰۰/۱۰/۱۶
ارزشیابی اساتید ۱۴۰۰/۱۰/۴لغایت ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
پایان کلاس‌ها ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
امتحانات (روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحانات برگزار نمی‌شود) از ۱۴۰۰/۱۰/۲۷لغایت ۱۳روز کاری
حداکثر مهلت برگزاری جلسه دفاع پایان نامه تحصیلات تکمیلی ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰
انتخاب واحد اینترنتی تحت وب ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
شروع کلاس ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
حذف و اضافه اینترنتی ۱۴۰۰/۱۲/۲ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۶
حذف درس از ۱۴۰۱/۲/۳ لغایت ۱۴۰۱/۳/۱۹
ارزشیابی اساتید ۱۴۰۱/۲/۳۱لغایت ۱۴۰۱/۳/۲۹
پایان کلاس‌ها ۱۴۰۱/۳/۲۶
امتحانات (روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحانات برگزار نمی‌شود) از ۱۴۰۱/۳/۳۰لغایت ۱۳روز کاری
حداکثر مهلت برگزاری جلسه دفاع پایان نامه تحصیلات تکمیلی ۱۴۰۱/۶/۳۱

نیمسال سوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰
انتخاب واحد اینترنتی تحت وب ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ لغایت ۱۴۰۱/۰۴/۲۴
شروع کلاس ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
امتحانات ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۰۳