رفتن به محتوای اصلی

آموزشی

تقویم آموزشی

نیمسال اول ۹۸-۹۷
 انتخاب واحد ۹۷/۶/۱۷
شروع کلاس ۹۷/۶/۳۱
حذف و اضافه  از۹۷/۷/۹  لغایت ۹۷/۷/۱۳
حذف تکدرس    از۹۷/۸/۱۹  لغایت ۹۷/۱۰/۶
ارزشیابی اساتید از۹۷/۹/۲۴  لغایت ۹۷/۱۰/۲۳
پایان کلاس‌ها     ۹۷/۱۰/۲۰
امتحانات (روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحانات برگزار نمی‌شود) امتحانات از ۹۷/۱۰/۲۴ لغایت ۱۳روز کاری

 

نیمسال دوم ۹۸-۹۷
 انتخاب واحد ۹۷/۱۱/۱۳
شروع کلاس‌ها  ۹۷/۱۱/۲۱
حذف و اضافه  از۹۷/۱۱/۲۹  لغایت ۹۷/۱۲/۳
حذف تکدرس    از۹۸/۱/۳۱  لغایت ۹۸/۳/۱۶
ارزشیابی اساتید  از۹۸/۳/۲  لغایت ۹۸/۴/۲
پایان کلاس‌ها      ۹۸/۳/۳۰
امتحانات (روزهای جمعه و تعطیلات رسمی امتحانات برگزار نمی‌شود) امتحانات از ۹۸/۴/۳ لغایت ۱۳روز کاری

 

 

نیمسال سوم ۹۸-۹۷
 انتخاب واحد  ۹۸/۴/۲۲
شروع کلاس‌ها  ۹۸/۴/۲۵
پایان کلاس‌ها ۹۸/۵/۳۱
امتحانات
 
امتحانات از ۹۸/۶/۳لغایت ۴ روز کاری