رفتن به محتوای اصلی

آموزشی

قوانین و مقررات آموزشی

 

قوانین آموزشی

- سال تحصیلی:
هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و عند اللزوم یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل ۶ هفته و هر دوره تابستانی شامل ۶ هفته آموزش است.

- واحد های درسی و طول مدت تحصیل:
ماده ۱۰ : تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی به شرح زیر است:

 • کاردانی کامپیوتر: ۷۳ واحد
 • کاردانی برق-الکترونیک: ۷۷ واحد
 • کاردانی مخابرات ارتباط داده ها (ICT) : ۷۷ واحد
 • کارشناسی برق: ۱۴۱ واحد
 • کارشناسی کامپیوتر: ۱۴۱ واحد
 • کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر: ۷۰ واحد
 • کارشناسی نایوسته برق – الکترونیک: ۷۶ واحد


ماده۱۱ : هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ واحد درسی انتخاب کند.

 • تبصره ۱: در آخرین نیمسال تحصیلی ، دانشجو از رعایت شرط حداقل ۱۲ واحد معاف است.
 • تبصره ۲: در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد ، با نظر دانشگاه و تایید استاد مربوط ، می تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند.
 • تبصره ۳: اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل ۱۷ باشد می تواند با نظر دانشگاه در نیمسال بعد حداکثر تا ۲۴ واحد درسی را انتخاب کند.
 • تبصره ۴: در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر ۲۴ واحد باقی داشته باشد، حتی اگر مشروط باشد، با نظر دانشگاه می تواند تمامی واحدهای باقیمانده رادر یک نیمسال انتخاب کند.
 • تبصره ۵: تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر ۶ واحد درسی است.


ماده ۱۳: حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۳ سال و در دوره های کارشناسی پیوسته ۶ سال است. در صورتیکه دانشجو نتواند واحد های دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می شود.


 - حضور و غیاب:
ماده ۱۴: حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درسی الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید از ۳/۱۶ مجموع ساعات آن درس تجاوز کند، در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود.

 • تبصره ۲: غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد جزو ۳/۱۶ غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود.

ماده ۱۶: تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان، بر عهده شورای آموزشی دانشگاه یا کمیته منتخب آن شورا است.


 - حذف و اضافه:
ماده ۱۷: دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته، پس از شروع نیمسال تحصیلی، حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف، یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جابجا نماید .مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند.

ماده ۱۸: در صورت اضطرار، دانشجو می تواند تا ۵ هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده فقط یکی از درس های نظری خود را با تایید گروه آموزشی مربوط حذف کند. مشروط بر آنکه اولا غیبت دانشجو در آن درس بیش از ۳/۱۶ مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیا تعداد واحدهای باقیمانده وی، از ۱۲ واحد کمتر نشود.

ماده ۱۹: حذف کلیه درس های اخذ شده در یک نیمسال، تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد.در این صورت، نیمسال مربوط جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب می شود.

ماده ۲۶ تبصره ۲: دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود.نمرات دروسی که دانشجو در دوره تابستانی می گذراند تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود. به همین نحو نمرات دانشجو در نیمسالی که الزاما کمتر از ۱۲ واحد انتخاب می کند، و کسر بودن واحدها خارج از اراده او است نیز مانند دروس تابستانی در میانگین کل او محاسبه می شود، ولی آن نیمسال جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.

ماده ۲۷: میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۲ باشد، در غیر اینصورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

ماده ۲۸: دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از ۱۴ درس در آن نیمسال را ندارد.

ماده ۲۹: در صورتیکه میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی، اعم از متوالی یا متناوب، کمتر از ۱۲ باشد، از ادامه تحصیل محروم می شود.

ماده ۳۰: دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم می شود، در صورتیکه واحد های مقطع پایین تر رشته مربوط را تا سقف مجاز، با موفقیت گذرانده باشد و میانگین کل او در این واحدها کمتر از ۱۲ نباشد، با رعایت سایر ضوابط مربوط، مدرک مرسوم مقطع پایین تر را در آن رشته دریافت کند.

- مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل:
ماده ۳۳: دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی نا پیوسته حداکثر برای یک نیمسال و در دوره کاشناسی پیوسته برای ۲ نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

 • تبصره: مدت مرخصی تحصیلی، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.

ماده ۳۴ : تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد.

- با توجه به مصوبه ۳۹۷ مورخ ۷۹/۴/۱۹ شورای عالی برنامه ریزی " مادران شاغل به تحصیل، در تمام رشته های دانشگاهی و در کلیه مقاطع تحصیلی، می توانند از یک نیمسال تحصیلی مرخصی زایمان(علاوه مرخصی مجاز دوره) بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده کنند."

ماده ۳۶ : دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود باید درخواست انصراف خود را شخصأ به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید.این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد.پس از انقضای این مهلت،حکم انصراف از تحصیل وی صادر شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.

 • تبصره ۲:دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است،عمل کند.
 • تبصره ۳:تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری و بر اساس ضوابط مربوط است.

آیین نامه جدید مقرارت آموزشی مربوط به دانشجویان دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و نا پیوسته ورودی های ۱۳۹۱ و بعد از آن